портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Юридичний департамент

Контакти


Структура департаменту

 • загальний відділ
 • відділ виконання судових рішень
 • відділ розгляду звернень юридичних та фізичних осіб
 • відділ претензійно-позовної та договірної роботи

Положення про Юридичний департамент Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Юридичний департамент Державної казначейської служби України (далі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство).

1.2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року №215, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства та цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи Департамент керується актами Міністерства юстиції України.

1.3. Департамент підпорядковується безпосередньо Голові Казначейства.

1.4. До складу Департаменту входять:

 • загальний відділ;
 • відділ виконання судових рішень;
 • відділ розгляду звернень юридичних та фізичних осіб;
 • відділ претензійно-позовної та договірної роботи.

1.5. Призначення, переміщення та звільнення з посади працівників Департаменту здійснюється Головою Казначейства в установленому законодавством України порядку.

1.6. Положення про Департамент та структурні підрозділи Департаменту підписуються директором Департаменту та затверджуються наказом Казначейства. Посадові інструкції працівників Департаменту підписує керівник відповідного структурного підрозділу, погоджує директор Департаменту та затверджує Голова Казначейства.

1.7. Директор Департаменту за необхідності вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які затверджуються наказом Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Департаменту є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативно-правових актів Казначейства, її керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Державної казначейської служби України в судах.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Департамент відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.1. Організовує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції Казначейства, правильного застосування законодавства у Казначействі та його територіальних органах, у представленні інтересів Казначейства в судах.

3.2. З питання нормативно-правового забезпечення діяльності Казначейства:

3.2.1. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що стосуються виконання судових рішень, бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питань, що належать до компетенції Казначейства;

3.2.2. Перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів Казначейства, що подаються на підпис Голові Казначейства, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників зацікавлених самостійних структурних підрозділів Казначейства;

3.2.3. Переглядає разом із самостійними структурними підрозділами Казначейства нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність до законодавства;

3.2.4. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників зацікавлених самостійних структурних підрозділів Казначейства;

3.2.5. Інформує Голову Казначейства про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність або скасування;

3.2.6. Надає Голові Казначейства пропозиції щодо внесення на розгляд Міністру фінансів України проекту нормативно-правового акта Міністерства фінансів України для подальшого подання його на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України;

3.2.7. Разом із зацікавленими самостійними структурними підрозділами Казначейства узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належить до компетенції Казначейства, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд Голові Казначейства для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, подання їх до Міністерства фінансів України для внесення їх в установленому порядку до Кабінету Міністрів України;

3.2.8. Бере участь у розгляді проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Казначейства, та готує пропозиції до них;

3.2.9. Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

3.2.10. Здійснює моніторинг офіційного оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

3.2.11. У межах компетенції Департамент бере участь у заходах щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

3.3. З питання виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників:

3.3.1. Опрацьовує документи на безспірне списання коштів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків бюджетних установ і організацій та рахунків інших клієнтів за рішеннями про стягнення шляхом надання відповідних пропозицій в межах компетенції Департаменту;

3.3.2. Бере участь в опрацюванні документів на безспірне списання коштів державного бюджету для відшкодування шкоди, завданої фізичним та юридичним особам та готує відповідні висновки в межах компетенції Департаменту;

3.3.3. Бере участь в опрацюванні документів на безспірне списання надходжень бюджету та готує відповідні висновки в межах компетенції Департаменту;

3.3.4. Бере участь в опрацюванні документів на безспірне списання коштів державного бюджету за бюджетною програмою для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів та готує відповідні висновки в межах компетенції Департаменту.

3.4. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

3.5. Організовує та бере участь у представленні в установленому законодавством порядку інтересів Казначейства в судах під час розгляду правових питань і спорів.

3.6. Подає пропозиції Голові Казначейства про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода Казначейству (якщо це не віднесено до компетенції іншого самостійного структурного підрозділу Казначейства).

3.7. Вносить Голові Казначейства пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні Казначейства та його територіальних органів.

3.8. З питання ведення договірної роботи Казначейства:

3.8.1. Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів;

3.8.2. Бере участь у підготовці договорів;

3.8.3. Здійснює заходи, спрямовані на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів Казначейства;

3.8.4. Погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників зацікавлених самостійних структурних підрозділів Казначейства;

3.8.5. Здійснює реєстрацію та зберігання договорів, що укладаються від імені Казначейства;

3.8.6. Проводить разом із зацікавленими самостійними структурними підрозділами Казначейства аналіз результатів господарської діяльності Казначейства, вивчає умови і причини виникнення неефективних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стану дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.9. З питань передачі об’єктів права державної та комунальної власності, органом уповноваженим управляти якими є Казначейство:

3.9.1. Бере участь в опрацюванні пропозицій територіальних органів Казначейства, пов’язаних з передачею об’єктів права державної та комунальної власності;

3.9.2. Перевіряє на відповідність законодавству пропозицій щодо передачі об’єктів державної власності та бере участь в утворенні і роботі комісії з питань передачі об’єктів у державну власність;

3.9.3. У разі, коли передача об’єктів права державної власності здійснюється за згодою Кабінету Міністрів України, бере участь в розробці проекту нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України для подальшого подання його на затвердження в установленому порядку.

3.10. З питання взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами:

3.10.1. Бере участь у підготовці проектів законодавчих та нормативно-правових актів щодо удосконалення порядку взаємодії Казначейства та його територіальних органів з правоохоронними та контролюючими органами;

3.10.2. Готує інформацію правоохоронним та контролюючим органам щодо безспірного списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ на підставі рішення суду;

3.10.3. Забезпечує взаємодію з органами прокуратури з питань захисту інтересів держави у судах;

3.10.4. Бере участь у підготовці інформаційних та статистичних матеріалів, які надаються правоохоронним та контролюючим органам;

3.10.5. В межах компетенції Департаменту аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів.

3.11. З питання керівництва та координації діяльності юридичних підрозділів територіальних органів Казначейства та підвищення ефективності їх роботи:

3.11.1. Спрямовує, координує та здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах Казначейства;

3.11.2. Перевіряє стан правової роботи в територіальних органах Казначейства та здійснює контроль за:

 • дотриманням законодавства територіальними органами Казначейства;
 • правильністю підготовки наказів організаційно-розпорядчого характеру територіальних органів Казначейства;
 • належною взаємодією з правоохоронними та контролюючими органами, у тому числі при захисті інтересів бюджету у судах;
 • належним представленням інтересів територіальних органів та Казначейства у судах;
 • належним веденням договірної роботи у територіальних органах Казначейства;
 • виконанням доручень та вказівок керівництва Казначейства, у тому числі керівництва Департаменту;

3.11.3. Подає на розгляд Голові Казначейства пропозиції щодо поліпшення правової роботи у територіальних органах Казначейства, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності територіальних органів Казначейства;

3.11.4. Подає Голові Казначейства пропозиції щодо забезпечення дотримання територіальними органами Казначейства вимог законодавства, скасування наказів і доручень, що суперечать законодавству та положенням нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, наказам Казначейства, а також своєчасного надання відповідної інформації;

3.11.5. Вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичних підрозділів територіальних органів Казначейства, виконання актів Міністерства юстиції України;

3.11.6. Бере участь в організації і проведенні роботи, пов’язаної з підвищенням кваліфікації працівників територіальних органів Казначейства, проведенням семінарів, інших занять з правових питань та обміном досвіду їх роботи;

3.11.7. Разом з відповідними самостійними структурними підрозділами Казначейства визначає перспективну потребу територіальних органів Казначейства в юридичних кадрах.

3.12. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає Голові Казначейства письмові пропозиції щодо усунення таких порушень.

3.13. В частині виконання поточних завдань Департамент в межах компетенції:

3.13.1. Бере участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень;

3.13.2. Бере участь в опрацюванні доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністра фінансів України, запитів та звернень народних депутатів України;

3.13.3. Бере участь у виконанні рішень та доручень керівництва Казначейства, а також наказів, рішень Колегії Казначейства і протокольних доручень апаратних нарад;

3.13.4. У межах компетенції Департаменту готує пропозиції та/або приймає рішення:

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • за дорученнями керівництва;
 • за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;
 • з кадрових питань;
 • щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту, юридичних підрозділів територіальних органів Казначейства;

3.13.5. Бере участь у межах компетенції у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства;

3.13.6. Розглядає та надає відповіді на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

3.13.7. Бере участь в розгляді інформаційних запитів та в межах компетенції надає відповіді, враховуючи вимоги Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян»;

3.13.8. Бере участь у підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.13.9. Бере участь у підготовці матеріалів для проведення апаратних нарад, робочих зустрічей, засідань Колегії Казначейства з питань, що стосуються компетенції Департаменту;

3.13.10. У межах компетенції Департамент бере участь у здійсненні заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Казначейства;

3.13.11. Співпрацює зі самостійними структурними підрозділами Казначейства, іншими установами, організаціями щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Казначейства;

3.13.12. У межах компетенції Департамент надає методичну, практичну та консультаційну допомогу самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства;

3.13.13. У межах компетенції Департамент роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.13.14. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Казначейства та його територіальних органів;

3.13.15. Бере участь у підготовці пропозицій до річного, квартального планів роботи Казначейства;

3.13.16. Складає річний, квартальний плани роботи Департаменту;

3.13.17. Здійснює підготовку та надання інформації з питань основної діяльності Департаменту, в тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Казначейства;

3.13.18. Бере участь у співпраці з навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, сприяє науковій та викладацькій діяльності.

3.14. У межах компетенції Департамент розглядає та надає рецензії на матеріали, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-практичному журналі «Казна України».

3.15. У межах компетенції Департамент бере участь у переговорах та зустрічах з представниками іноземних дипломатичних установ в Україні, міжнародних та закордонних організацій.

3.16. Здійснює інші функції, необхідні для виконання, покладених на Департамент завдань.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

Департамент має право:

4.1. Перевіряти дотримання законності у діяльності Казначейства та його територіальних органах.

4.2. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на Департамент завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства.

4.3. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів Казначейства спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

4.4. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства роз’яснення і консультації з питань, що входять до компетенції Департаменту.

4.5. В установленому порядку ініціювати та брати участь у проведенні спільно з представниками інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінарів та нарад з питань, які відносяться до компетенції Департаменту.

4.6. Вносити на обговорення Голови та Колегії Казначейства питання, що входять до компетенції Департаменту.

4.7. У разі невідповідності проекту наказу організаційно-розпорядчого характеру Казначейства чи проекту нормативно-правового акту Міністерства фінансів України, іншого проекту нормативно-правового акту законодавству та, якщо внесені до нього Департаментом зауваження не враховані, не візуючи проект, подавати письмові пропозиції щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення Головою Казначейства.

4.8. Інформувати Голову Казначейства про покладення на Департамент обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу Департаменту документів, інших матеріалів, які необхідні для вирішення порушених питань відповідними самостійними структурними підрозділами та територіальними органами Казначейства.

4.9. Вносити на розгляд Голови Казначейства пропозиції щодо підвищення кваліфікації керівного складу юридичних підрозділів територіальних органів Казначейства, їх заохочення або накладання стягнень.

4.10. Перевіряти стан правової роботи у територіальних органах Казначейства, вимагати усунення виявлених недоліків та надавати пропозиції керівництву Казначейства щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у незабезпеченні на належному рівні правової роботи у територіальному органі Казначейства.

4.11. Мати інші права відповідно до законодавства.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства в установленому законодавством України порядку.

Для проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади директора Департаменту до роботи в конкурсній комісії залучається представник Міністерства юстиції України.

5.2. Для виконання поставлених завдань директор повинен вільно володіти державною мовою, мати повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра, досвід роботи за фахом на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.3. Директор Департаменту в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. Здійснює керівництво роботою Департаменту і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань та здійснення ним своїх функцій, організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Казначейства, дотримання працівниками Департаменту вимог регламентуючих документів з цього питання та несе відповідальність за стан виконавської дисципліни в Департаменті;

5.3.2. Розглядає кореспонденцію, що стосується повноважень Департаменту;

5.3.3. Підписує листи інформаційного характеру, що стосуються повноважень Департаменту та надсилаються на бланках Казначейства в межах наданих повноважень;

5.3.4. Бере участь у розгляді проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, іншими органами державної влади, у разі необхідності готує пропозиції та зауваження;

5.3.5. Розробляє положення про Департамент та його структурні підрозділи, подає їх на затвердження керівництву Казначейства;

5.3.6. Погоджує посадові інструкції працівників Департаменту та подає їх на затвердження в установленому порядку;

5.3.7. Визначає коло обов’язків та ступінь відповідальності працівників Департаменту;

5.3.8. Забезпечує добір кадрів Департаменту разом з кадровою службою;

5.3.9. Надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Департаменту, керівників територіальних органів Казначейства, вжиття заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни;

5.3.10. Здійснює контроль за використанням робочого часу працівниками Департаменту;

5.3.11. Здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов’язків між працівниками Департаменту;

5.3.12. Надає доручення, вказівки юридичній службі територіального органу Казначейства, у тому числі щодо представлення інтересів Казначейства у судах;

5.3.13. Сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації спеціалістів Департаменту та керівників юридичних служб територіальних органів Казначейства, приймає участь у стимулюванні їх інтересів та здібностей;

5.3.14. Надає пропозиції до переліку працівників Департаменту для роботи з документами, що мають обмежений доступ;

5.3.15. Надає пропозиції до переліку осіб для доступу до баз даних Казначейства;

5.3.16. Узгоджує графік відпусток працівників Департаменту;

5.3.17. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Департаменту трудової і виконавської дисципліни;

5.3.18. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Департаменту правил протипожежної безпеки та охорони праці;

5.3.19. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі їх на зберігання;

5.3.20. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог законодавства з питань державної таємниці;

5.3.21. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

5.3.22. Використовує відомості щодо цивільного захисту за окремими показниками про дислокацію, функціонування, характеристики запасних пунктів управління центрального апарату Казначейства (ЗВДТ ст. 1.12.2);

5.3.23. Бере участь в організації мобілізаційної підготовки в Департаменті.

5.4. Здійснює інші повноваження, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

5.5. Обов’язки директора Департаменту на період його тимчасової відсутності виконує працівник Департаменту, визначений Головою Казначейства (або особою, що її заміщує у встановленому порядку) згідно окремого наказу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Департаменту несуть відповідальність, у тому числі персональну відповідальність за:

неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;

недотримання Правил поведінки державного службовця та професійно-ділової етики, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії;

неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні відповідно до чинного законодавства України.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ДЕПАРТАМЕНТУ

Взаємовідносини Департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства та його територіальними органами будуються на підставі Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів.

Директор Юридичного департаменту Н.М. Ковальова


Положення про загальний відділ Юридичного департаменту Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальний відділ Юридичного департаменту Державної казначейської служби України (далі - Відділ) є структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) та входить до складу Юридичного департаменту Казначейства (далі - Департамент).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року №215, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1040, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства та цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи Відділ керується актами Міністерства юстиції України.

1.3. Призначення, переведення і звільнення начальника та інших працівників Відділу здійснюється Головою Казначейства в установленому законодавством України порядку.

1.4. Положення про Відділ підписується директором Департаменту та затверджується наказом Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативно-правових актів Казначейства, її керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.1. Організовує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції Казначейства, правильного застосування законодавства у Казначействі та його територіальних органах.

3.2. У межах компетенції бере участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень.

3.3. Бере участь в опрацюванні доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністра фінансів України, запитів та звернень народних депутатів України.

3.4. Бере участь у виконанні рішень та доручень керівництва Казначейства, а також наказів, рішень Колегії Казначейства і протокольних доручень апаратних нарад.

3.5. У межах компетенції Відділу готує пропозиції та/або приймає рішення:

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • за дорученнями керівництва;
 • за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;
 • з кадрових питань;
 • щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу.

3.6. Бере участь у межах компетенції в розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства;

3.7. З питання нормативно-правового забезпечення діяльності Казначейства:

3.7.1. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питань, що належать до компетенції Казначейства;

3.7.2. Перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів Казначейства, що подаються на підпис Голові Казначейства;

3.7.3. Переглядає разом із самостійними структурними підрозділами Казначейства нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до компетенції Департаменту, з метою приведення їх у відповідність до законодавства;

3.7.4. Готує інформацію про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність або скасування;

3.7.5. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України;

3.7.6. Разом із зацікавленими самостійними структурними підрозділами Казначейства узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Казначейства, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

3.7.7. Бере участь у розгляді проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Департаменту, та готує пропозиції до них;

3.7.8. Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

3.7.9. Здійснює моніторинг офіційного оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

3.7.10. У межах компетенції Департаменту бере участь у заходах щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

3.8. Вносить на розгляд директору Департаменту пропозиції щодо здійснення заходів по впровадженню новітніх форм і методів роботи Відділу та по реалізації рекомендацій Міністерства юстиції України з питань підготовки проектів законодавчих та нормативно-правових актів, а також здійснення правової експертизи.

3.9. Бере участь в семінарах, конференціях, тренінгах та інших навчальних заходах з питань діяльності Департаменту.

3.10. Бере участь у співпраці з самостійними структурними підрозділами казначейства, інших установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Казначейства.

3.11. Надає методичну, практичну та консультаційну допомогу самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.12. Бере участь у підготовці пропозицій до річного, квартального планів роботи Казначейства, річного, квартального планів роботи Департаменту.

3.13. Здійснює підготовку та надання інформації з питань основної діяльності Відділу, в тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Казначейства.

3.14. У межах компетенції перевіряє на відповідність законодавству пропозиції щодо передачі об’єктів державної та комунальної власності, організовує утворення і роботу комісії з питань передачі об’єктів у державну власність.

3.15. У разі, коли передача об’єктів права державної власності здійснюється за згодою Кабінету Міністрів України бере участь в розробці проекту нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України для подальшого подання його на розгляд директору Департаменту.

3.16. Організовує та бере участь у представленні в установленому законодавством порядку інтересів Казначейства в судах під час розгляду правових питань і спорів.

3.17. У межах компетенції Департаменту розглядає та надає рецензії на матеріали, що подаються для опублікування у Всеукраїнському науково-практичному журналі «Казна України».

3.18. У межах компетенції Департаменту бере участь у переговорах та зустрічах з представниками іноземних дипломатичних установ в Україні, міжнародних та закордонних організацій.

3.19. Бере участь у співпраці з навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, сприяє науковій та викладацькій діяльності.

3.20. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на Відділ завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства.

4.2. Відповідно до покладених на Департамент завдань і в межах своїх повноважень, взаємодіяти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

4.3. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів Казначейства спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розробляти і здійснювати заходи, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

4.4. Надавати допомогу відділу виконання судових рішень з питань підготовки документів, необхідних для виконання судових рішень.

4.5. Брати участь у засіданні дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в Казначействі, у разі розгляду на них питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.6. Представляти в установленому законодавством порядку інтереси Казначейства в судових та інших державних органах під час розгляду питань і спорів, що входять до компетенції Відділу.

4.7. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства роз’яснення і консультації з питань, що входять до компетенції Відділу.

4.8. Вносити пропозиції щодо вдосконалення казначейської справи, структури та штатної чисельності Відділу, Департаменту та юридичних служб територіальних органів Казначейства, запровадження міжнародного досвіду в роботі Казначейства та його територіальних органах.

4.9. У разі невідповідності проекту наказу організаційно-розпорядчого характеру чи нормативно-правового акта Міністерства фінансів України законодавству та, якщо внесені до нього Відділом зауваження не враховано, не візуючи проект, подавати директору Департаменту письмовий висновок з пропозиціями щодо вирішення спірного питання.

4.10. В установленому порядку ініціювати та брати участь у проведенні спільно з спеціалістами інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінарів та нарад з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

4.11. Мати інші права відповідно до законодавства.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Відділ очолює заступник директора Департаменту - начальник відділу (далі - начальник Відділу), який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства в установленому законодавством України порядку.

5.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту.

5.3. Для виконання поставлених завдань начальник Відділу повинен вільно володіти державною мовою, мати повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра, досвід роботи за фахом на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.4. Начальник Відділу має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства.

5.5. Для виконання поставлених завдань заступник начальника Від/тілу повинен вільно володіти державною мовою, мати повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра, досвід роботи за фахом на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.6. Начальник Відділу:

5.6.1. Здійснює керівництво роботою Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним своїх функцій, організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Департаменту та Казначейства, дотримання працівниками Відділу вимог регламентуючих документів з цього питання та несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у Відділі;

5.6.2. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до Відділу та визначає виконавця відповідних документів з числа працівників Відділу;

5.6.3. Бере участь в розробці положень про Департамент та Відділ з метою їх подальшого подання на затвердження керівництву Казначейства;

5.6.4. Бере участь в розробці посадових інструкцій працівників Департаменту з метою їх подальшого подання на затвердження в установленому порядку;

5.6.5. Визначає функціональні обов’язки працівників Відділу, підписує посадові інструкції працівників Відділу;

5.6.6. Пропонує перелік працівників Департаменту для роботи з документами, що мають обмежений доступ; забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до Законів України «Про державну таємницю», «Про інформацію»;

5.6.7. Організовує разом з кадровою службою роботу підвищення кваліфікації кадрів Відділу;

5.6.8. Здійснює контроль за використанням робочого часу працівниками Відділу;

5.6.9. Надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Відділу, вжиття заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни;

5.6.10. Забезпечує дотримання працівниками Відділу вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі їх на зберігання;

5.6.11. Забезпечує дотримання вимог законодавства з питань державної таємниці у Відділі;

5.6.12. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці;

5.6.13. Забезпечує дотримання працівниками Відділу загальних правил поведінки державного службовця;

5.6.14. Розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

5.6.15. Здійснює контроль за додержанням працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональним розподілом обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу, узгоджує графік відпусток працівників Відділу;

5.6.16. За дорученням керівництва Казначейства та директора Департаменту здійснює представлення інтересів Казначейства в судах, інших органах державної влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень Відділу;

5.6.17. Бере участь в організації мобілізаційної підготовки у Відділі;

5.6.18. Здійснює інші повноваження, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

5.7. На період відсутності начальника Відділу виконання його обов’язків покладається на заступника начальника Відділу або, згідно окремого наказу, на іншого працівника Відділу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Відділу несуть відповідальність за:

 • невиконання чи неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;
 • розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;
 • недотримання Правил поведінки державного службовця та професійно-ділової етики, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії;
 • неефективне чи неналежне використання програмного забезпечення та техніки, яка знаходиться в їх користуванні.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Взаємовідносини Відділу з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства та його територіальними органами будуються на підставі Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів.

Директор Юридичного департаменту Н.М.Ковальова


Положення про відділ розгляду звернень юридичних та фізичних осіб Юридичного департаменту Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ розгляду звернень юридичних та фізичних осіб Юридичного департаменту Державної казначейської служби України (далі - Відділ) є структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) та входить до складу Юридичного департаменту Казначейства (далі - Департамент).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року №215, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства та цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи Відділ керується актами Міністерства юстиції України.

1.3. Призначення, переведення і звільнення начальника та інших працівників Відділу здійснюється Головою Казначейства в установленому законодавством України порядку.

1.4. Положення про Відділ підписується директором Департаменту та затверджується наказом Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативно-правових актів Казначейства, її керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.1. Організовує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції Казначейства, правильного застосування законодавства у Казначействі та його територіальних органах.

3.2. Бере участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень.

3.3. Бере участь в опрацюванні доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністра фінансів України, запитів та звернень народних депутатів України.

3.4. Бере участь у виконанні рішень та доручень керівництва Казначейства, а також наказів, рішень Колегії Казначейства і протокольних доручень апаратних нарад.

3.5. У межах компетенції Відділу готує пропозиції та/або приймає рішення:

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • за дорученнями керівництва;
 • за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;
 • з кадрових питань;
 • щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу.

3.6. Бере участь у межах компетенції в розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства.

3.7. Бере участь у розгляді звернень юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

3.8. Готує відповіді на заяви, звернення, запити та листи юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

3.9. Бере участь у розгляді інформаційних запитів при надходженні до Департаменту та в межах компетенції надає відповіді, враховуючи вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.10. Готує пропозиції щодо необхідності вдосконалення діяльності з питань, порушених у зверненнях.

3.11. В межах компетенції аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Казначейством.

3.12. Організовує та бере участь у представленні в установленому законодавством порядку інтересів Казначейства в судах під час розгляду правових питань і спорів.

3.13. Здійснює облік, опрацювання документів, матеріалів по них, групування їх у справи, складання описів справ, передачу їх на зберігання.

3.14. Вносить на розгляд начальнику Департаменту пропозиції щодо здійснення заходів по впровадженню новітніх форм і методів роботи Відділу.

3.15. Бере участь в семінарах, конференціях, тренінгах та інших навчальних заходах з питань діяльності Департаменту.

3.16. Бере участь у підготовці пропозицій до річного, квартального планів роботи Казначейства, річного, квартального планів роботи Департаменту.

3.17. Здійснює підготовку та надання інформації з питань основної діяльності Відділу, в тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Казначейства.

3.18. Бере участь у співпраці з самостійними структурними підрозділами Казначейства, інших установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Казначейства.

3.19. Надає методичну, практичну та консультаційну допомогу самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.20. Бере участь у співпраці з навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, сприяє науковій та викладацькій діяльності.

3.21. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на Відділ завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від інших відділів Департаменту, самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства.

4.2. Відповідно до покладених на Відділ завдань і в межах своїх повноважень, взаємодіяти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

4.3. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів Казначейства спеціалістів з метою надання ґрунтовних відповідей на звернення юридичних та фізичних осіб, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4.4. Брати участь у засіданні дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в Казначействі, у разі розгляду на них питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.5. Представляти в установленому законодавством порядку інтереси Казначейства в судових та інших державних органах під час розгляду питань і спорів, що входять до компетенції Відділу.

4.6. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства роз’яснення і консультації з питань, що входять до компетенції Відділу.

4.7. Вносити пропозиції щодо вдосконалення казначейської справи, структури та штатної чисельності Відділу, Департаменту та юридичних підрозділів територіальних органів Казначейства, запровадження міжнародного досвіду в роботі Казначейства та його територіальних органах.

4.8. В установленому порядку ініціювати та брати участь у проведенні спільно з спеціалістами інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінарів та нарад з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

4.9. Мати інші права відповідно до законодавства.

5.1. Відділ очолює заступник директора Департаменту - начальник відділу (далі - начальник Відділу), який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства в установленому законодавством України порядку.

5.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту.

5.3. Для виконання поставлених завдань начальник Відділу повинен вільно володіти державною мовою, мати повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра, досвід роботи за фахом на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.4. Начальник Відділу має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства.

5.5. Для виконання поставлених завдань заступник начальника Відділу повинен вільно володіти державною мовою, мати повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра, досвід роботи за фахом на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.6. Начальник Відділу:

5.6.1. Здійснює керівництво роботою Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним своїх функцій, організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Департаменту та Казначейства, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у Відділі;

5.6.2. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до Відділу та визначає виконавця відповідних документів з числа працівників Відділу;

5.6.3. Бере участь в розробці положень про Департамент та Відділ з метою їх подальшого подання на затвердження керівництву Казначейства;

5.6.4. Бере участь в розробці посадових інструкцій працівників Відділу з метою їх подальшого подання на затвердження в установленому порядку;

5.6.5. Визначає функціональні обов’язки працівників Відділу, підписує посадові інструкції працівників Відділу;

5.6.6. Забезпечує дотримання працівниками Відділу вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;

5.6.7. Пропонує перелік осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ; забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до Законів України «Про державну таємницю», «Про інформацію»;

5.6.8. Організовує разом з кадровою службою роботу з підвищення кваліфікації кадрів Відділу;

5.6.9. Визначає функціональні обов’язки працівників Відділу, підписує посадові інструкції працівників Відділу;

5.6.10. Розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

5.6.11. Забезпечує дотримання вимог законодавства з питань державної таємниці;

5.6.12. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці;

5.6.13. Забезпечує дотримання працівниками Відділу етики поведінки державного службовця;

5.6.14. Бере участь в організації мобілізаційної підготовки у Відділі;

5.6.15. Надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Відділу, вжиття заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни;

5.6.16. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки та охорони праці, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу, узгоджує графік відпусток працівників Відділу;

5.6.17. За дорученням керівництва Казначейства та начальника Департаменту здійснює представлення інтересів Казначейства в інших органах державної влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень Відділу;

5.6.18. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

5.7. На період відсутності начальника Відділу виконання його обов’язків покладається на заступника начальника Відділу або, згідно окремого наказу, на іншого працівника відділу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Відділу несуть відповідальність за:

 • невиконання чи неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;
 • розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;
 • недотримання Правил поведінки державного службовця та професійно-ділової етики, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії;
 • неефективне чи неналежне використання програмного забезпечення та техніки, яка знаходиться в їх користуванні.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Взаємовідносини Відділу з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства та його територіальними органами будуються на підставі Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів.

Директор Юридичного департаменту Н.М.Ковальова


Положення про відділ виконання судових рішень Юридичного департаменту Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ виконання судових рішень Юридичного департаменту Державної казначейської служби України (далі - Відділ) є структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) та входить до складу Юридичного департаменту Казначейства (далі - Департамент).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року №215, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства та цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи Відділ керується актами Міністерства юстиції України.

1.3. Призначення, переведення і звільнення начальника та інших працівників Відділу здійснюється Головою Державної казначейської служби України в установленому законодавством України порядку.

1.4. Положення про Відділ підписується директором Департаменту та затверджується наказом Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Основним завданням Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативно-правових актів Казначейства, її керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.1. Організовує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції Казначейства, правильного застосування законодавства у Казначействі та його територіальних органах.

3.2. У межах компетенції бере участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень.

3.3. Бере участь в опрацюванні доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністра фінансів України, запитів та звернень народних депутатів України.

3.4. Бере участь у виконанні рішень та доручень керівництва Казначейства, а також наказів, рішень Колегії Казначейства, протокольних доручень апаратних нарад.

3.5. У межах компетенції Відділу готує пропозиції та/або приймає рішення:

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • за дорученнями керівництва;
 • за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;
 • з кадрових питань;
 • щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу.

3.6. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Казначейства у правоохоронних, контролюючих та інших органах з питань виконання судових рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів, або бюджетних установ.

3.7. Бере участь в опрацюванні документів на безспірне списання коштів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків бюджетних установ і організацій та рахунків інших клієнтів за рішеннями про стягнення та готує відповідні пропозиції.

3.8. Бере участь в опрацюванні документів на безспірне списання коштів державного бюджету для відшкодування шкоди, завданої фізичним та юридичним особам та готує відповідні висновки.

3.9. Бере участь в опрацюванні документів на безспірне списання надходжень бюджету та готує відповідні висновки.

3.10. Бере участь в опрацюванні документів на безспірне списання коштів державного бюджету за бюджетною програмою для забезпечення виконання судових рішень, виконавчих документів та готує відповідні висновки.

3.11. Здійснює облік, опрацювання судових рішень та документів, матеріалів по них, групування їх у справи, складання описів справ, передачу їх на зберігання.

3.12. Організовує та бере участь у представленні в установленому законодавством порядку інтересів Державної казначейської служби України в судах під час розгляду правових питань і спорів.

3.13. Готує інформацію правоохоронним та контролюючим органам щодо стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ на підставі рішення суду.

3.14. Бере участь у підготовці інформаційних та статистичних матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.15. Бере участь у підготовці пропозицій до річного, квартального планів роботи Казначейства, річного, квартального планів роботи Департаменту.

3.16. Здійснює підготовку та надання інформації з питань основної діяльності Відділу, в тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Казначейства.

3.17. Бере участь в семінарах, конференціях, тренінгах та інших навчальних заходах з питань діяльності Департаменту.

3.18. Надає методичну, практичну та консультаційну допомогу самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.19. Бере участь у співпраці з навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, сприяє науковій та викладацькій діяльності.

3.20. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на Відділ завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства.

4.2. Відповідно до покладених на Відділ завдань і в межах своїх повноважень, взаємодіяти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

4.3. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів Казначейства спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4.4. Брати участь у засіданні дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в Казначейства, у разі розгляду на них питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.5. Представляти в установленому законодавством порядку інтереси Казначейства в державних органах під час розгляду питань, що входять до компетенції Відділу.

4.6. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства роз’яснення і консультації з питань, що входять до компетенції Відділу.

4.7. Вносити пропозиції щодо вдосконалення казначейської справи, структури та штатної чисельності Відділу, Департаменту та юридичних підрозділів територіальних органів Казначейства, запровадження міжнародного досвіду в роботі Казначейства та його територіальних органах.

4.8. В установленому порядку ініціювати та брати участь у проведенні спільно з спеціалістами інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінарів та нарад з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

4.9. Мати інші права відповідно до законодавства.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства в установленому законодавством України порядку.

5.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядковується директору Департаменту.

5.3. Для виконання поставлених завдань начальник Відділу повинен вільно володіти державною мовою, мати повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра, досвід роботи за фахом на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.4. Начальник Відділу має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства.

5.5. Для виконання поставлених завдань заступник начальника Відділу повинен вільно володіти державною мовою, мати повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра, досвід роботи за фахом на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.6. Начальник Відділу:

5.6.1. Здійснює керівництво роботою Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним своїх функцій, організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Департаменту та Казначейства, дотримання працівниками Відділу вимог регламентуючих документів з цього питання та несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у Відділі;

5.6.2. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до Відділу та визначає виконавця відповідних документів з числа працівників Відділу;

5.6.3. Бере участь в розробці положень про Департамент та Відділ з метою їх подальшого подання на затвердження керівництву Казначейства;

5.6.4. Бере участь в розробці посадових інструкцій працівників Відділу з метою їх подальшого подання на затвердження в установленому порядку;

5.6.5. Визначає функціональні обов’язки працівників Відділу, підписує посадові інструкції працівників Відділу;

5.6.6. Пропонує перелік працівників Відділу для роботи з документами, що мають обмежений доступ; забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до Законів України «Про державну таємницю», «Про інформацію»;

5.6.7. Організовує разом з кадровою службою роботу з підвищення кваліфікації кадрів Відділу;

5.6.8. Здійснює контроль за використанням робочого часу працівниками Відділу.

5.6.9. Надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Відділу, вжиття заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни.

5.6.10. Забезпечує дотримання працівниками Відділу вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання.

5.6.11. Забезпечує дотримання вимог законодавства з питань державної таємниці в Відділі.

5.6.12. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці.

5.6.13. Забезпечує дотримання працівниками Відділу загальних правил поведінки державного службовця.

5.6.14. Розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

5.6.15. Забезпечує додержання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки та охорони праці, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу, узгоджує графік відпусток працівників Відділу;

5.6.16. За дорученням керівництва Казначейства та начальника Департаменту здійснює представлення інтересів Казначейства в інших органах державної влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень Відділу;

5.6.17. Бере участь в організації мобілізаційної підготовки у Відділі.

5.6.18. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

5.7. На період відсутності начальника Відділу виконання його обов’язків покладається на заступника начальника Відділу або, згідно окремого наказу, на іншого працівника відділу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Відділу несуть відповідальність за:

 • невиконання чи неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;
 • розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;
 • недотримання Правил поведінки державного службовця та професійно-ділової етики, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії;
 • неефективне чи неналежне використання програмного забезпечення та техніки, яка знаходиться в їх користуванні.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Взаємовідносини Відділу з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства та його територіальними органами будуються на підставі Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів.

Директор Юридичного департаменту Н.М. Ковальова


Положення про відділ претензійно-позовної та договірної роботи Юридичного департаменту Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ претензійно-позовної та договірної роботи Юридичного департаменту Державної казначейської служби України (далі - Відділ) є структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) та входить до складу Юридичного департаменту Казначейства (далі - Департамент).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року №215, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Державної казначейської служби України та цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи Відділ керується актами Міністерства юстиції України.

1.3. Призначення, переведення і звільнення начальника та інших працівників Відділу здійснюється Головою Казначейства в установленому законодавством України порядку.

1.4. Положення про Відділ підписується директором Департаменту та затверджується наказом Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основним завданням Відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню

вимог законодавства, інших нормативно-правових актів Казначейства, її керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Казначейства в судах.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.1. Організовує і бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики з питань, що належать до компетенції Казначейства, правильного застосування законодавства у Казначействі та його територіальних органах, у представленні інтересів Казначейства в судах.

3.2. Бере участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Державної Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень.

3.3. Бере участь в опрацюванні доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністра фінансів України, запитів та звернень народних депутатів України.

3.4. Бере участь у виконанні рішень та доручень керівництва Казначейства, а також наказів, рішень Колегії Казначейства, протокольних доручень апаратних нарад.

3.5. У межах компетенції Відділу готує пропозиції та/або приймає рішення:

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • за дорученнями керівництва;
 • за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;
 • з кадрових питань;
 • щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу.

3.6. Бере участь у межах компетенції в розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства.

3.7. Організовує претензійну та позовну роботу Казначейства, здійснює контроль за її проведенням.

3.8. Готує пропозиції щодо представлення юридичними службами територіальних органів Казначейства інтересів Казначейства.

3.9. Готує документи щодо позиції Казначейства за позовами (скаргами) до Казначейства.

3.10. У межах компетенції бере участь у розгляді претензій, що надійшли до Казначейства.

3.11. Веде моніторинг судових справ, учасником яких є Казначейство.

3.12. У межах компетенції Відділу взаємодіє з органами прокуратури та іншими органами державної влади з питань захисту інтересів держави у судах.

3.13. Організовує та бере участь у представленні в установленому законодавством порядку інтересів Казначейства в судах під час розгляду правових питань і спорів.

3.14. Здійснює облік, опрацювання документів, матеріалів по них, групування їх у справи, складання описів справ, передачу їх на зберігання.

3.15. Аналізує та узагальнює результати претензійно-позовної діяльності Казначейства та його територіальних органів і вносить директору Департаменту пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні Казначейства та його територіальних органів.

3.16. Вносить на розгляд директора Департаменту пропозиції щодо здійснення заходів по впровадженню новітніх форм і методів роботи Відділу та по реалізації рекомендацій Міністерства юстиції України з питань ведення претензійно-позовної роботи.

3.17. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів.

3.18. Бере участь у підготовці договорів.

3.19. Здійснює правову оцінку проекту договору щодо:

 • відповідності вимогам та положенням законодавства;
 • наявності в договорі (можливих відповідно до предмету договору) способів забезпечення умов договору та визначення в договорі санкцій щодо неналежного (неякісного, несвоєчасного) виконання умов договору.

3.20. Погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівниісів зацікавлених структурних підрозділів Казначейства або готує зауваження та пропозиції до проектів договорів в установленому порядку.

3.21. Бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав Казначейства.

3.22. Проводить разом із зацікавленими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Казначейства, вивчає умови і причини виникнення неефективних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стану дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.23. Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.24. Бере участь у розгляді проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Відділу, та готує пропозиції до них.

3.25. Бере участь у семінарах, конференціях, тренінгах та інших навчальних заходах з питань діяльності Відділу.

3.26. Надає методичну, практичну та консультаційну допомогу структурним підрозділам Казначейства та його територіальним органам з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.27. Доводить до територіальних органів Казначейства рекомендації щодо ефективності ведення претензійно-позовної роботи;

3.28. Подає пропозиції директору Департаменту про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода Казначейству.

3.29. У межах компетенції Відділу бере участь у переговорах та зустрічах з представниками іноземних дипломатичних установ в Україні, міжнародних та закордонних організацій.

3.30. Здійснює підготовку та надання інформації з питань основної діяльності Відділу, в тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Казначейства.

3.31. Бере участь у підготовці пропозицій до річного, квартального планів роботи Казначейства, річного, квартального планів роботи Департаменту.

3.32. Бере участь у співпраці з навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, сприяє науковій та викладацькій діяльності.

3.33. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.


Завантажити файл (у форматі pdf)

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux