портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Департамент фінансових ресурсів

Контакти


Наказ Державної казначейської

служби України

від 17.04.2024 № 118

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Департамент фінансових ресурсів

Державної казначейської служби України

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент фінансових ресурсів Державної казначейської служби України (далі − Департамент) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі − Казначейство).

1.2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2015 року № 215, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства та цим Положенням.

1.3. Діяльність Департаменту координується і спрямовується одним із заступників Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. До складу Департаменту входять:

зведений відділ;

відділ ресурсного балансу;

відділ казначейських операцій;

відділ лімітів видатків.

1.5. Призначення, переведення і звільнення працівників Департаменту здійснюється Головою Казначейства в установленому законодавством порядку.

1.6. Положення про Департамент та структурні підрозділи Департаменту підписуються директором Департаменту та затверджуються наказом Казначейства. Посадові інструкції працівників Департаменту розробляє керівник структурного підрозділу Департаменту, до складу якого входить посада, а у разі його відсутності – керівник Департаменту, та затверджує заступник Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків. У разі відсутності керівника структурного підрозділу Департаменту, до складу якого входить посада, та керівника Департаменту розроблення посадової інструкції здійснюється Управлінням персоналу.

1.7. Директор Департаменту за необхідності вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які затверджуються наказом Казначейства. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Департаменту є: 
2.1. Здійснення операцій з управління коштами єдиного казначейського рахунку (далі – ЄКР) у Казначействі.

2.2. Організація та координація роботи з покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету, місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України.

2.3. Моніторинг та прогнозування динаміки ЄКР, валютних рахунків Казначейства та основних показників виконання загального фонду державного бюджету.

2.4. Моніторинг та аналіз платіжної спроможності Казначейства.


3. ФУНКЦІЇ

Відповідно до покладених завдань Департамент виконує такі функції:

3.1. Участь у розробці, розгляді, внесенні пропозицій та погодженні проектів законодавчих актів, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.2. Розробка проектів наказів Казначейства та здійснення контролю за їх виконанням з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.3. Внесення пропозицій з питань, що належать до компетенції Департаменту, при підготовці наказів Казначейства.

3.4. Участь у розробці, розгляді, внесенні пропозицій, погодженні та супроводженні технологічних регламентів Казначейства з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.5. Здійснення щоденного та щомісячного моніторингу та прогнозу динаміки ЄКР та валютних рахунків Казначейства за складовими в межах поточного місяця.

3.6. Здійснення щомісячного прогнозу динаміки ЄКР до кінця року за складовими.

3.7. Підготовка та надання керівництву Казначейства інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних із фінансовими потоками ЄКР та валютних рахунків Казначейства.

3.8. Здійснення щомісячного прогнозу виконання загального фонду державного бюджету.

3.9. Здійснення щоденного моніторингу фактичного та очікуваного виконання загального фонду державного бюджету.

3.10. Здійснення аналізу динаміки змін складових ЄКР з урахуванням даних щодо прогнозних показників надходжень до державного та місцевих бюджетів, надходжень на інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів.

3.11. Підготовка орієнтовного розрахунку потреби в фінансовому ресурсі для захищених, соціально спрямованих, інших незахищених видатків державного та місцевих бюджетів та платежів інших клієнтів.

3.12. Підготовка оперативної інформації щодо основних показників виконання загального фонду державного бюджету.

3.13. Здійснення аналізу структури активів та пасивів Казначейства, підготовка аналітично-графічної інформації про структуру коштів бюджетів та інших клієнтів Казначейства, коштів, залучених з ЄКР.

3.14. Здійснення розрахунку прогнозу стану платіжної спроможності Казначейства.

3.15. Підготовка та надання керівництву Казначейства щоденних інформаційно-аналітичних матеріалів, що належать до компетенції Департаменту.

3.16. Підготовка та надання Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, керівництву Казначейства, головним управлінням Казначейства в областях та м. Києві, місцевим фінансовим органам, міністерствам, відомствам, установам та організаціям, самостійним структурним підрозділам Казначейства інформації, передбаченої нормативно-правовими актами України, дорученнями Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, керівництва Казначейства тощо.

Складання та надання інших форм управлінської звітності, передбачених інструктивними та нормативними документами.

3.17. Розгляд та надання відповідей на запити правоохоронних органів щодо руху коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів.

3.18. Участь у забезпеченні розміщення тимчасово вільних коштів ЄКР та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів за рішенням Міністра фінансів України, погодженим з Національним банком України.

3.19. Організація роботи з покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету.

3.20. Організація та координація роботи з покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів.

Здійснення розрахунку позикового ліміту у розрізі головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві для надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, та доведення його до відома головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві.

3.21. Організація та координація роботи з покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України.

Розгляд звернень Пенсійного фонду України щодо надання з ЄКР позик на покриття тимчасових касових розривів та внесення пропозицій на розгляд керівництва Казначейства для прийняття відповідних управлінських рішень з урахуванням платоспроможності ЄКР та оцінки ризиків її втрати.

Ведення договірної роботи в частині підготовки, реєстрації та зберігання договорів, що укладаються між Казначейством та Пенсійним фондом України про надання позик на покриття тимчасових касових розривів.

Щомісячне проведення звірки з Пенсійним фондом України щодо підтвердження суми заборгованості за позиками, наданими з ЄКР.

3.22. Здійснення моніторингу та узагальнення даних, отриманих від головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві щодо:

стану надання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів у розрізі зведених бюджетів областей, м. Києва та місцевих бюджетів, яким надано позики згідно із бюджетним законодавством;

розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках та їх повернення;

розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів та їх повернення;

розміщення закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на вкладних (депозитних) рахунках в банках державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, та їх повернення;

перерахування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ для обслуговування в банках державного сектору;

розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти.

3.23. Здійснення операцій в меню «Картотека неоплачених документів» підсистеми «Єдина мережа/Єдиний реєстр» програмного забезпечення
АС «Є-Казна» для забезпечення проведення платежів за видатками/витратами державного та місцевих бюджетів, а також платежів інших клієнтів та інших платежів.

3.24. Організація роботи щодо підготовки та затвердження Технічних лімітів на використання ресурсу ЄКР та Технічних лімітів на використання ресурсу загального фонду державного бюджету для перерахування коштів на рахунки, відкриті в Казначействі, для забезпечення проведення платежів за видатками державного та місцевих бюджетів, а також платежів інших клієнтів та інших платежів.

3.25. Підготовка документів щодо відкриття та закриття аналітичних рахунків для проведення операцій з управління коштами ЄКР та їх адміністрування у межах компетенції Департаменту.

3.26. Здійснення відображення в обліку показників розпису державного бюджету та довідок про зміни до розпису в частині фінансування державного бюджету (за виключенням боргових операцій).

3.27. Формування розпоряджень на перерахування коштів для:

надання позик Пенсійному фонду України;

здійснення залучення коштів з ЄКР на рахунки загального та спеціального фондів державного бюджету;

здійснення інших операцій, пов’язаних з управлінням коштами ЄКР.

3.28. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства, нормативно-правових актів та розпорядчих документів в частині:

погашення позик, наданих Пенсійному фонду України, на покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів ЄКР;

погашення позик, наданих для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, та безвідсоткових/середньострокових позик місцевих бюджетів;

повернення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

повернення тимчасово вільних бюджетних коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

3.29. Здійснення контролю за:

виконанням розпоряджень на перерахування коштів в частині здійснення операцій пов’язаних з управлінням коштами ЄКР;

поверненням тимчасово вільних коштів ЄКР, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках або шляхом придбання державних цінних паперів, та надходженням плати за їх користування;

виконанням Технічних лімітів на використання ресурсу ЄКР та Технічних лімітів на використання ресурсу загального фонду державного бюджету для перерахування коштів на рахунки, відкриті в Казначействі, встановлених для забезпечення проведення платежів за видатками державного бюджету та місцевих бюджетів, а також платежів інших клієнтів та інших платежів.

3.30. Розміщення на вебпорталі Казначейства інформаційних та аналітичних матеріалів про діяльність Казначейства з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.31. Надання консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.32. Надання методичної, практичної та консультаційної допомоги самостійним структурним підрозділам Казначейства та територіальним органам Казначейства з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.33. Інформування громадськості про діяльність Казначейства та про стан реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.34. У межах компетенції Департаменту розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Казначейства.

3.35. Розгляд, надання та/або участь у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб, з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.36. Розгляд інформаційних запитів та надання відповідей з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.37. Здійснення інших повноважень, визначених законодавством з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.38. За дорученням керівництва Казначейства участь у:

переговорах та зустрічах з представниками іноземних дипломатичних установ в Україні та іноземними і міжнародними установами та організаціями з питань, що належать до компетенції Департаменту;

підготовці листів на адресу іноземних та міжнародних установ і організацій, дипломатичних представництв і місій у межах компетенції Департаменту.

3.39. Вивчення та запровадження позитивного міжнародного досвіду з управління державними фінансовими ресурсами.

3.40. Складання номенклатури справ та забезпечення дотримання працівниками Департаменту вимог діловодства щодо формування справ документів, які утворились внаслідок діяльності Департаменту, та передачі їх на зберігання. Підготовка реєстрів документів, що підлягають знищенню відповідно до законодавства.

Робота з документами з грифом обмеження доступу «Для службового користування» (отримання документів, реєстрація, опрацювання, підготовка проекту відповіді).

3.41. Розробка положень про структурні підрозділи Департаменту, посадових інструкцій працівників Департаменту та подання їх в установленому порядку на затвердження.

3.42. Забезпечення дотримання вимог трудового законодавства, законодавства з питань державної служби, запобігання корупції та державної таємниці.

3.43. Забезпечення дотримання працівниками Департаменту трудового розпорядку та внутрішнього режиму роботи, визначених Регламентом роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів, загальних правил етичної поведінки державного службовця, правил пожежної безпеки та охорони праці.

3.44. Участь у виконанні завдань, доручень і вказівок органів державної влади України та керівництва Казначейства з питань мобілізаційної роботи.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Департамент для виконання покладених на нього завдань має право:

4.1.1. Отримувати в установленому порядку від державних органів і органів місцевого самоврядування, самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства відомості, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

4.1.2. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів Казначейства відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Департаментом та розгляду питань, що відносяться до його функцій.

4.1.3. Готувати запити на отримання в установленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності статистичних та оперативних даних, звітів та довідкових матеріалів з питань, що належать до функцій Департаменту, та які необхідні для виконання службових обов’язків.

4.1.4. В установленому порядку ініціювати, організовувати і брати участь у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства семінарів та нарад з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.1.5. Вносити на обговорення Колегії Казначейства та керівництва Казначейства питання, що належать до компетенції Департаменту.

4.2. Працівники Департаменту зобов’язані забезпечувати виконання покладених на Департамент завдань та функцій згідно з посадовими інструкціями.

4.3. Працівники Департаменту несуть відповідальність відповідно до законодавства, у тому числі персональну відповідальність, за:

неякісне та несвоєчасне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;

недотримання загальних правил етичної поведінки державних службовців, трудового розпорядку та внутрішнього режиму роботи, визначених Регламентом роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів, правил пожежної безпеки.


5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Департамент очолює та здійснює керівництво його діяльністю директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства в установленому законодавством порядку.

5.2. Директор Департаменту повинен вільно володіти державною мовою, мати ступінь вищої економічної освіти не нижче магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.3. Директор Департаменту в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. Забезпечує організацію роботи Департаменту з виконання рішень та доручень керівництва Казначейства, а також наказів Казначейства, рішень Колегії Казначейства і протокольних доручень апаратних нарад керівного складу Казначейства.

5.3.2. Координує роботу структурних підрозділів Департаменту.

5.3.3. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання документів та дотримання строків виконання доручень.

5.3.4. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.3.5. Вносить на розгляд керівництва Казначейства пропозиції:

щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Департаменту, вжиття заходів до порушників виконавської та трудової дисципліни;

стосовно структури Департаменту.

5.3.6. Вносить пропозиції до річного плану роботи Казначейства.

5.3.7. Розподіляє обов'язки між відділами Департаменту, підписує положення про відділи Департаменту та розробляє посадові інструкції працівників Департаменту.

5.3.8. Узгоджує графік відпусток працівників Департаменту.

5.3.9. Скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.3.10. Візує накази Казначейства в межах компетенції Департаменту.

5.3.11. У межах повноважень Департаменту надає обов'язкові для виконання працівниками Департаменту доручення.

5.3.12. Бере участь у розгляді проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства та органами державної влади, у разі необхідності готує пропозиції та зауваження.

5.3.13. За дорученням керівництва Казначейства та у межах повноважень, визначених цим Положенням, бере участь у:

розробці пропозицій з питань розвитку та реформування Казначейства;

роботі місій міжнародних фінансових інституцій та інших делегацій зарубіжних країн.

5.3.14. Вивчає міжнародний досвід з питань управління фінансовими ресурсами держави, розвитку Казначейства та вносить пропозиції щодо можливості його застосування в Україні.

5.3.15. Здійснює підготовку пропозицій та/або прийняття рішення:

при розгляді вхідної кореспонденції;

за дорученнями керівництва Казначейства;

за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;

з кадрових питань;

щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту.

5.3.16. Пропонує перелік осіб:

для роботи з документами, що мають обмежений доступ;

для доступу до інформаційно-комунікаційної системи Казначейства.

5.3.17. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Департаменту:

трудової та виконавської дисципліни;

загальних правил етичної поведінки державних службовців;

режиму таємності виконуваних робіт; 

використання робочого часу;

правил пожежної безпеки та охорони праці.

5.3.18. Забезпечує координацію в межах своєї компетенції організаційних заходів щодо мобілізаційної підготовки в Казначействі.

5.3.19. Бере участь в організації заходів під час надзвичайних ситуацій та при переведенні Казначейства на функціонування в умовах особливого періоду.

5.3.20. За дорученням керівництва Казначейства здійснює представництво інтересів Казначейства в інших органах державної влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень Департаменту.

5.3.21. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту законодавства з питань державної служби та запобігання корупції.

5.3.22. Організовує ведення в Департаменті діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

5.3.23. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання.

5.4. Директор Департаменту у межах компетенції Департаменту та наданих повноважень має право підписувати листи інформаційного характеру, що надсилаються на бланках Казначейства або через систему електронного документообігу, а також підписувати розпорядження про перерахування коштів з рахунків Казначейства та інші документи, які готуються Департаментом.

5.5. На період тимчасової відсутності директора Департаменту виконання його обов’язків покладається на заступника директора департаменту – начальника відділу казначейських операцій Департаменту.

У разі одночасної тимчасової відсутності директора Департаменту та заступника директора департаменту – начальника відділу казначейських операцій Департаменту виконання обов’язків директора Департаменту покладається на заступника директора департаменту – начальника відділу ресурсного балансу Департаменту.

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

6.1. Департамент здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів, плану роботи Державної казначейської служби України та цього Положення.

6.2. Департамент організовує свою роботу у взаємодії з самостійними структурними підрозділами Казначейства та його територіальними органами, міністерствами та іншими органами державної влади.

6.3. Працівники Департаменту здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, затверджених згідно з цим Положенням.


7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Взаємовідносини Департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства будуються на підставі Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux