портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління (Центр) сертифікації ключів

Контакти


Затверджено наказом ДКСУ від 04.04.2019 № 105

Положення про Управління (Центр) сертифікації ключів Державної казначейської служби України

1. Загальні положення

1.1. Управління (Центр) сертифікації ключів Державної казначейської служби України (далі − Управління) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України.

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215, наказами Міністерства фінансів України, Регламентом роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної казначейської служби України,  іншими нормативно-правовими актами, наказами Державної казначейської служби  України та цим Положенням.

1.3. Діяльність Управління координується і спрямовується заступником Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. До складу Управління входять:

відділ сертифікації ключів;

відділ реєстрації та роботи з клієнтами;

сектор адміністрування та захисту ключової інформації.

1.5. Призначення, переміщення та звільнення з посади працівників Управління здійснюється Головою Державної казначейської служби України в установленому законодавством порядку.

1.6. Положення про Управління та структурні підрозділи підписується начальником Управління та затверджується наказом Державної казначейської служби України. Посадові інструкції працівників Управління підписує керівник відповідного структурного підрозділу, погоджує начальник

Управління та затверджує заступник Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків.

1.7. Начальник Управління за потреби вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які затверджуються наказом Державної казначейської служби України.  

2. Основні завдання 

2.1. Організація функціонування програмно-технічного комплексу «Акредитований центр сертифікації ключів Державної казначейської служби України» (далі - ПТК) та його комплексної системи захисту інформації.

2.2. Надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

2.3. Надання консультаційних послуг клієнтам Державної казначейської служби України та територіальним органам Державної казначейської служби України з питань, пов’язаних з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг.

3. Основні функції

3.1. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління, та внесення їх на розгляд керівництва Державної казначейської служби України в установленому порядку.

3.2. Участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Державної казначейської служби України та підготовці інформації про виконання заходів з їхньої реалізації відповідно до компетенції Управління.

3.3. Підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо розвитку та вдосконалення системи Державної казначейської служби України.

3.4. Підготовка аналітичних матеріалів, статистичних даних та іншої інформації з питань, що належать до компетенції Управління.

3.5. Співпраця з представниками органів державної влади, установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Державної казначейської служби України, у межах компетенції Управління.

3.6. Виконання у межах компетенції Управління контрольно-наглядових функцій, пов’язаних з роботою територіальних органів Державної казначейської служби України. Контроль за діяльністю та участь у перевірках роботи територіальних органів Державної казначейської служби України у межах компетенції Управління.

3.7. Розгляд, надання та/або взяття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб.

3.8. Забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій у частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого

надавача електронних довірчих послуг Державної казначейської служби України.

3.9. Забезпечення функціонування ПТК:

налагодження параметрів технічних засобів комплексу та системного програмного забезпечення;

діагностування роботи технічних засобів комплексу;

моніторинг стану технічних засобів комплексу.

3.10. Забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації ПТК:

налагодження параметрів безпеки комплексу, засобів технічного захисту та системного програмного забезпечення;

діагностування роботи комплексу засобів захисту;

моніторинг стану параметрів безпеки комплексу засобів захисту;

аудит роботи технічних засобів та системного програмного забезпечення;

організація розмежування доступу до ресурсів ПТК.

3.11. Забезпечення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг:

створення, перевірка та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;

формування, перевірка та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;

формування, перевірка та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу.

3.12. Моніторинг, аналіз та контроль комплексної системи захисту інформації, виправлення нештатних ситуацій, проведення розслідувань у разі інцидентів, реєстрація помилок комплексу або його складових, формування пропозицій для розробників щодо їх виправлення.

3.13. Підготовка та надання інформації з питань основної діяльності Управління, в тому числі для розміщення на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної казначейської служби України (web-сторінці).

3.14. Складання номенклатури справ, формування справ документів, що утворились як результат діяльності Управління, та передача їх на зберігання.

3.15. Забезпечення виконання завдань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності відповідно до Закону України «Про охорону праці».

3.16. Забезпечення виконання вимог щодо пожежної безпеки відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки, а також положень, інструкцій, що діють у межах компетенції Державної казначейської служби України, здійснення контролю за їх додержанням.

 

4. Права

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, які належать до компетенції Управління.

4.2. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Управлінням, та розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Державної казначейської служби України роз’яснення і консультації з питань, що належать до компетенції Управління.

4.4. У встановленому порядку ініціювати, організовувати і брати участь у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України семінарів та нарад з питань, що належать до компетенції Управління.

4.5. Вносити на обговорення Колегії та керівництва Державної казначейської служби України питання, що належать до компетенції Управління.

5. Керівництво 

5.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром фінансів України.

5.2. Начальник Управління, в межах наданих йому прав та повноважень:

5.2.1 здійснює поточне керівництво всією діяльністю Управління та координує його роботу;

5.2.2 забезпечує виконання покладених на Управління завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання доручень (документів) та дотримання термінів їхнього виконання;

5.2.3 бере участь у розгляді проектів законодавчих та нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Державної казначейської служби України, органами державної влади, та, у разі необхідності, готує пропозиції та зауваження до них;

5.2.4 у випадках, визначених законодавством, у межах компетенції Управління має право підписувати листи інформативного характеру, інші документи, які не пов’язані із здійсненням Головою Державної казначейської служби України політичних функцій;

5.2.5 організовує роботу Управління з виконання рішень і доручень керівництва Державної казначейської служби України, а також наказів, рішень Колегії Державної казначейської служби України і протокольних доручень апаратних нарад;

5.2.6 бере участь у підготовці матеріалів для проведення засідань Колегії Державної казначейської служби України;

5.2.7 здійснює заходи щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Державної казначейської служби України;

5.2.8 бере участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Державної казначейської служби України;

5.2.9 забезпечує здійснення заходів з кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій у частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України;

5.2.10 готує пропозиції та (або) приймає рішення:

при розгляді вхідної кореспонденції;

за дорученнями керівництва Державної казначейської служби України;

за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, розпорядженнями, іншими документами;

з кадрових питань;

щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату;

5.2.11 готує пропозиції до річного, квартального планів роботи Державної казначейської служби України;

5.2.12 розробляє річний, квартальний плани роботи Управління;

5.2.13 забезпечує добір та розстановку кадрів Управління разом з кадровою службою;

5.2.14 здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов’язків між працівниками Управління;

5.2.15 розробляє положення про структурні підрозділи Управління та подає на затвердження в установленому порядку;

5.2.16 розробляє посадові інструкції працівників Управління та подає на затвердження в установленому порядку;

5.2.17 надає пропозицій щодо морального та матеріального заохочення працівників Управління та вживає заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни;

5.2.18 здійснює контроль за використанням робочого часу працівниками;

5.2.19 контролює виконання доручень органів державної влади і керівництва Державної казначейської служби України та дотримання працівниками Управління вимог регламентуючих документів з цього питання;

5.2.20 забезпечує дотримання працівниками Управління вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;

5.2.21 пропонує кандидатури осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ;

5.2.22 забезпечує в межах компетенції реалізацію вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» щодо збереження інформації з обмеженим доступом;

5.2.23 забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;

5.2.24 забезпечує дотримання працівниками Управління правил протипожежної безпеки та охорони праці;

5.2.25 забезпечує дотримання працівниками Управління етики поведінки державного службовця;

5.2.26 сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації спеціалістів Управління, бере участь у стимулюванні їхніх професійних інтересів та здібностей;

5.2.27 узгоджує графік відпусток працівників Управління.

6. Відповідальність

Працівники Управління несуть відповідальність згідно із законодавством, у тому числі персональну відповідальність за:

6.1. Неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, завдань і доручень керівництва, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі.

6.2. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, протипожежної безпеки, службової дисципліни та етики поведінки державного службовця.

6.3. Недотримання в процесі роботи правил службової і державної таємниці та порядку роботи з документами, що мають конфіденційний характер.

6.4. Неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їхньому користуванні, відповідно до законодавства України.

7. Взаємовідносини 

Взаємовідносини Управління з іншими самостійних структурними підрозділами Державної казначейської служби України будуються на підставі Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів, інших організаційно-розпорядчих документів Державної казначейської служби України.


Положення про Управління.pdf

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux