портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління електронних сервісів

Контакти


Затверджено наказом ДКСУ від 30.06.2021 № 165


Положення про Управління електронних сервісів Державної казначейської служби України


1. Загальні положення

1.1. Управління електронних сервісів Державної казначейської служби України (далі − Управління) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України.

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Державної казначейської служби  України та цим Положенням.

1.3. Діяльність Управління координується і спрямовується заступником Голови Державної казначейської служби України відповідно до  розподілу обов’язків.

1.4. До складу Управління входять :

відділ технологічних операцій;

відділ технічної підтримки (контактний центр);

сектор модернізації та розвитку.

1.5. Призначення, переміщення та звільнення з посади працівників Управління здійснюється Головою Державної казначейської служби України в установленому порядку.

Положення про Управління та структурні підрозділи підписується начальником Управління та затверджується наказом Державної казначейської служби України. Посадові інструкції працівників Управління підписує керівник відповідного структурного підрозділу, погоджує начальник Управління та затверджує заступник Голови Державної казначейської служби України відповідно до  розподілу обов’язків.

2. Основні завдання

2.1. Супроводження функціонування електронних сервісів Державної казначейської служби України: системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство» (далі – СДО) та системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства АС «Є-Звітність» (далі – АС «Є-Звітність»).

2.2. Забезпечення надання консультаційних послуг клієнтам Державної казначейської служби України та територіальним органам Державної казначейської служби України з питань організації підключення та функціонування електронних сервісів.

2.3. Забезпечення технічної підтримки користувачам з питань експлуатації електронних сервісів Державної казначейської служби України СДО та АС «Є-Звітність».

2.4. Забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій у частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації складових СДО: програмного та апаратно-програмного комплексів криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу зовнішніх користувачів до інформаційних ресурсів Державної казначейської служби України (захищеного каналу зв’язку) та функціонування технологічних АРМ «ЕЦП СДО».

3. Основні функції

Відповідно до покладених завдань Управління виконує такі функції:

3.1. Інформаційне супроводження, у тому числі забезпечення висвітлення питань стосовно функціонування електронних сервісів на вебсайті Державної казначейської служби України.

3.2. Надання консультацій клієнтам та територіальним органам Державної казначейської служби України з питань організації підключення та функціонування електронних сервісів.

3.3. Надання технічної підтримки користувачам з  питань експлуатації електронних сервісів Державної казначейської служби України СДО та АС «Є-Звітність».

3.4. Моніторинг роботи електронних сервісів (СДО, АС «Є-Звітність») та вжиття заходів щодо інформування Департаменту інформаційних технологій та Управління безпеки про виявлення нештатних ситуацій.

3.5. З’ясування обставин та аналіз проблемних питань, нештатних ситуацій, інших інцидентів у роботі електронних сервісів або їх складових, та генерація пропозицій для розробників щодо виправлення помилок в межах компетенції Управління.

3.6. Організація роботи щодо підключення клієнтів апарату Державної казначейської служби України до СДО (укладання та супроводження договорів про надання доступу до СДО, прийняття заявок про надання/скасування доступу до СДО).

3.7. Ведення інформаційного ресурсу Реєстр клієнтів СДО та формування списків для генерації ключових даних для зовнішніх користувачів  комплексів криптографічного захисту інформації.

3.8. Забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації СДО в частині адміністрування програмного комплексу криптографічного захисту «Криптосервер»:

- налагодження параметрів безпеки комплексу, засобів технічного захисту та системного програмного забезпечення;

- моніторинг та діагностування роботи комплексу;

- забезпечення безперебійної роботи технічних засобів та системного програмного забезпечення комплексу.

3.9. Створення та конфігурування облікових записів зовнішніх користувачів комплексів криптографічного захисту інформації СДО.

3.10. Генерація ключових даних для зовнішніх користувачів комплексів криптографічного захисту інформації.

3.11. Шифрування та передача до ВПР ключових даних  до комплексів криптографічного захисту інформації для подальшого надання їх користувачам.

3.12. Контроль за терміном дії сертифікатів ключових даних комплексів криптографічного захисту інформації та забезпечення своєчасної їх перегенерації.

3.13. Забезпечення роботи АРМ «ЕЦП СДО» з дотриманням вимог технологічної дисципліни.

3.14. Генерація з використанням засобів КЕП технологічних ключів для АРМ «ЕЦП СДО» та здійснення контролю за терміном їх чинності.

3.15. Забезпечення дотримання правил інформаційної безпеки та кіберзахисту при роботі із засобами КЕП на АРМ «ЕЦП СДО» та в комплексах криптографічного захисту інформації.     

3.16. Аналіз пропозицій клієнтів та територіальних органів Державної казначейської служби України щодо розвитку та вдосконалення СДО, АС «Є-Звітність».

3.17. Участь у розробці та супроводження технічних завдань щодо удосконалення, оновлення (модернізації) СДО, АС «Є-Звітність», взаємодія з розробниками цих комплексів.

3.18. Організація та координація робіт з тестування оновлень програмних продуктів електронних сервісів СДО та АС «Є-Звітність» або їх складових. 

3.19. Підготовка аналітичних матеріалів, статистичних даних та іншої інформації з питань, що належать до компетенції  Управління, в тому числі для розміщення на офіційному вебсайті Державної казначейської служби України.

3.20. Співпраця з представниками органів державної влади, установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Державної казначейської служби України, у межах компетенції Управління.

3.21. Розгляд, надання та/або взяття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Управління.

3.22. Участь у межах компетенції Управління у підготовці проектів нормативно-правових актів, у тому числі тих, що регламентують міжвідомчі відносини, які виникають у процесі дистанційного обслуговування клієнтів.

3.23. Участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Державної казначейської служби України та підготовці інформації про виконання заходів з їхньої реалізації відповідно до компетенції Управління.

3.24. Підготовка та подання в установленому порядку пропозицій  щодо розвитку та вдосконалення системи Державної казначейської служби України.

3.25. Складання номенклатури справ, формування справ документів, що утворились як результат діяльності Управління, та передача їх на зберігання.

3.26. Забезпечення виконання завдань з питань охорони праці та безпеки  життєдіяльності відповідно до Закону України «Про охорону  праці».

3.27. Забезпечення виконання вимог щодо пожежної безпеки відповідно до  нормативних актів з пожежної безпеки, а також положень, інструкцій, що діють у межах Державної казначейської служби України, здійснення контролю за їхнім додержанням.

4. Права

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, які належать до компетенції Управління.

4.2. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Управлінням, та розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Державної казначейської служби України роз’яснення і консультації з питань, що належать до компетенції Управління.

4.4. У встановленому порядку ініціювати, організовувати і брати участь у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України семінарів та нарад з питань, які належать до компетенції Управління.

4.5. Вносити на обговорення Колегії та керівництва Державної казначейської служби України питання, що належать до компетенції Управління.

4.6. Вимагати від клієнтів Державної казначейської служби України та його територіальних органів усунення виявлених порушень установленого порядку функціонування електронних сервісів.

4.7. Одержувати від клієнтів Державної казначейської служби України та його територіальних органів необхідну інформацію для виконання функцій Відділу.

5. Керівництво

5.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром фінансів України.

5.4. Начальник Управління, в межах наданих йому прав та повноважень:

5.4.1 здійснює поточне керівництво всією діяльністю Управління та координує його роботу;

5.4.2 забезпечує виконання покладених на Управління завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання документів та дотримання термінів виконання доручень;

5.4.3 бере участь у розгляді проектів законодавчих та нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Державної казначейської служби України, органами державної влади, та, в разі необхідності, готує пропозиції та зауваження до них;

5.4.4 у випадках, визначених законодавством, у межах компетенції Управління має право підписувати листи інформативного характеру, інші документи, які не пов’язані із здійсненням Головою Державної казначейської служби України політичних функцій;

5.4.5 організовує роботу Управління з виконання рішень і доручень керівництва Державної казначейської служби України, а також наказів, рішень Колегії Державної казначейської служби України і протокольних доручень апаратних нарад;

5.4.6 бере участь у підготовці матеріалів для проведення засідань Колегії Державної казначейської служби України;

5.4.7 здійснює заходи щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участі керівництва Державної казначейської служби України з питань, що відносяться до компетенції Управління;

5.4.8 бере участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Державної казначейської служби України;

5.4.9 забезпечує здійснення заходів з  кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій у частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації складових СДО: програмного та апаратно-програмного комплексів криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу зовнішніх користувачів до інформаційних ресурсів Державної казначейської служби України (захищеного каналу зв’язку) та функціонування технологічних АРМ «ЕЦП СДО»;

5.4.10 готує пропозиції та (або) приймає рішення:

- при розгляді вхідної кореспонденції;

- за дорученнями керівництва;

- за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, розпорядженнями, іншими документами;

- з кадрових питань;

- щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління;

5.4.11 готує пропозиції до річного плану роботи Державної казначейської служби України;

5.4.12 забезпечує добір та розстановку кадрів Управління разом з кадровою службою;

5.4.13 здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов’язків між структурними підрозділами та працівниками Управління;

5.4.14 розробляє положення про структурні підрозділи Управління та подає на затвердження в установленому порядку;

5.4.15 розробляє посадові інструкції працівників Управління та подає на затвердження в установленому порядку;

5.4.16 надає пропозицій щодо морального та матеріального заохочення працівників Управління та вживає заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни;

5.4.17 здійснює контроль за використанням робочого часу працівниками;

5.4.18 контролює виконання доручень органів державної влади і керівництва Державної казначейської служби України та дотримання працівниками Управління вимог регламентуючих документів з цього питання;

5.4.19 планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Управління з самостійними структурними підрозділами апарату Державної казначейської служби України, з іншими зацікавленими структурними підрозділами органів держаної влади, організаціями, підприємствами, установами при розв’язанні питань, що належать до компетенції Управління;

5.4.20 забезпечує дотримання працівниками Управління вимог діловодства щодо приймання, обліку, проведення та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;

5.4.21 пропонує кандидатури працівників для роботи з документами, що мають обмежений доступ;

5.4.22 забезпечує в межах компетенції реалізацію вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» щодо збереження інформації з обмеженим доступом;

5.4.23 забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;

5.4.24 забезпечує дотримання працівниками Управління правил протипожежної безпеки та охорони праці;

5.4.25 забезпечує дотримання працівниками Управління етики поведінки державного службовця;

5.4.26 сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації спеціалістів Управління, бере участь у стимулюванні їхніх професійних інтересів та здібностей;

5.4.27 узгоджує графік відпусток працівників Управління.

6. Відповідальність

Працівники Управління несуть відповідальність згідно із законодавством, у тому числі персональну відповідальність за:

6.1 неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, завдань і доручень керівництва, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі;

6.2 недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, протипожежної безпеки, службової дисципліни та етики поведінки державного службовця;

6.3 недотримання в процесі роботи правил службової і державної таємниці та порядку роботи з документами, що мають конфіденційний характер;

6.4 неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їхньому користуванні, відповідно до законодавства України.

7. Взаємовідносини

Взаємовідносини Управління з іншими самостійними структурними підрозділами Державної казначейської служби України будуються на підставі Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів, інших організаційно-розпорядчих документів Державної казначейської служби України.

Положення про Управління електронних сервісів Державної казначейської служби України.PDF

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux