портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління внутрішнього аудиту

Контакти

Затверджено наказом ДКСУ від 27.02.2017 № 60

Структура управління

 • відділ аудиту
 • відділ організаційно-аналітичної роботи

Положення про Управління внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління внутрішнього аудиту Державної казначейської служби України (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 №215 (зі змінами), наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства та цим Положенням.

1.3. Діяльність Управління координується і спрямовується Головою Казначейства.

1.4. До складу Управління входять:

1.4.1 відділ аудиту;

1.4.2 відділ організаційно-аналітичної роботи.

1.5. Призначення, переміщення та звільнення з посади працівників Управління здійснюється Головою Казначейства в установленому порядку.

1.6. Працівники Управління у своїй діяльності повинні дотримуватись вимог Бюджетного кодексу України, Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.09.2011 №1001, Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 №1247(далі - Стандарти), Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 №1217, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за №1195/19933.

1.7. Положення про Управління і його структурні підрозділи підписуються начальником Управління та затверджуються наказом Казначейства. Посадові інструкції працівників Управління підписує керівник відповідного структурного підрозділу, погоджує начальник Управління та затверджує Голова Казначейства.

1.8. Начальник Управління, за необхідності, вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які затверджуються наказом Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Управління є:

2.1. Здійснення внутрішнього аудиту з метою забезпечення керівництва незалежною оцінкою діяльності самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства, результатів управління державними ресурсами, правильності ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, законності та ефективності господарської діяльності.

2.2. Проведення за дорученням керівництва Казначейства аналітичних досліджень з питань, що стосуються діяльності структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства.

2.3. Виявлення та аналіз причин недоліків, невідповідностей в організації роботи вимогам законодавчих та нормативно-правових актів, у тому числі наказів та доручень керівництва Казначейства, самостійними структурними підрозділами Казначейства та територіальними органами Казначейства.

2.4. Надання об'єктивних, незалежних висновків та рекомендацій щодо функціонування системи внутрішнього контролю Казначейства та її удосконалення, удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів, запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Казначейства та його територіальних органів.

2.5. Координація роботи підрозділів внутрішнього аудиту у головних управліннях Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні підрозділи внутрішнього аудиту).

2.6. Узагальнення та поширення досвіду роботи внутрішнього аудиту Казначейства шляхом проведення семінарів, нарад, конференцій.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Відповідно до покладених завдань Управління виконує наступні функції:

3.1. Організовує і проводить, із залученням у разі необхідності працівників самостійних структурних підрозділів Казначейства та його територіальних підрозділів внутрішнього аудиту, планові, позапланові та додаткові внутрішні аудити діяльності самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства.

3.2. Документує результати внутрішніх аудитів, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій, відповідно до Стандартів та Порядку проведення внутрішнього аудиту.

3.3. Подає керівництву Казначейства аудиторські звіти і рекомендації для прийняття відповідних управлінських рішень.

3.4. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами Казначейства, його територіальними органами, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту.

3.5. Розробляє піврічні плани проведення внутрішніх аудитів, які затверджуються Головою Казначейством відповідно до вимог Стандартів.

3.6. Забезпечує формування та ведення зведеної бази даних об'єктів внутрішнього аудиту, що включає базу даних Управління та бази даних територіальних підрозділів внутрішнього аудиту.

3.7. За рішенням Голови Казначейства розглядає та приймає участь у розгляді звернень, заяв, скарг громадян, юридичних осіб, державних органів та народних депутатів України з питань правомірності дій органів Казначейства.

3.8. За рішенням керівництва приймає участь у службових розслідуваннях відповідно до вимог Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 №950.

3.9. Проводить за дорученням керівництва аналіз проектів наказів та інших документів, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.

3.10. Готує доповідні записки, висновки та пропозиції Голові Казначейства для вжиття заходів реагування щодо усунення виявлених недоліків та порушень за матеріалами проведених аналітичних досліджень, за результатами розгляду звернень, іншу інформацію про недоліки у діяльності самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства.

3.11. Готує та передає за рішенням Голови Казначейства до правоохоронних органів матеріали внутрішніх аудитів, за результатами яких виявлені порушення законодавства з ознаками шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаки злочину.

3.12. Узагальнює інформацію про виконання органами казначейства контрольно-наглядових функцій визначених Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, використовує її при плануванні внутрішніх аудитів.

3.13. Координує діяльність територіальних підрозділів внутрішнього аудиту.

3.14. Раз на півріччя звітує перед Головою Казначейства про результати діяльності Управління.

3.15. Кожне півріччя отримує від територіальних підрозділів внутрішнього аудиту звіти про результати внутрішніх аудитів, аналізує, узагальнює та готує Зведений звіт Казначейства про результати внутрішніх аудитів відповідно до вимог Стандартів.

3.16. Розробляє форми звітності і довідок, пов’язаних з роботою Управління.

3.17. В межах своєї компетенції бере участь у підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів щодо виконання норм Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.

3.18. Приймає участь у розробці інструктивних і методичних вказівок, інших документів щодо функціонування системи внутрішнього контролю та порядку проведення внутрішніх аудитів діяльності органів Казначейства.

3.19. Розглядає та опрацьовує за дорученням Голови Казначейства документи з грифом «таємно» та «ДСК».

3.20. Організовує у межах наданих повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт, зберігає, користується документами та матеріалами, що містять державну таємницю.

3.21. Проводить роботу з координації відносин між Казначейством, Держаудитслужбою, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, пов’язаних з питаннями, що належать до компетенції Управління.

3.22. Вивчає досвід інших країн з питань організації та ефективного функціонування системи внутрішнього контролю та аудиту, готує та вносить пропозиції щодо можливості його застосування в Казначействі.

3.23. Виконує інші завдання з питань, визначених наказами Казначейства та дорученнями Голови Казначейства.

3.24. Веде діловодство в Управлінні: розробляє номенклатуру справ; приймає, веде облік, забезпечує зберігання, оперативний пошук та інформування про виконання документів; забезпечує збереження документів на паперових носіях; веде облік, зберігає та використовує документи з грифом «Для службового використання».

3.25. Готує матеріали з питань роботи Управління для розміщення на Веб-порталі Казначейства.

3.26. Приймає участь у визначені пріоритетних напрямків діяльності Казначейства.

3.27. Готує пропозиції до планів роботи Казначейства.

3.28. Приймає участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства.

3.29. Забезпечує проведення особистого прийому громадян у визначеному порядку з питань, що належать до компетенції Управління.

3.30. Забезпечує облік робочого часу працівників Управління.

3.31. Організовує роботу в частині виконання працівниками Управління вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.32. Приймає участь в організаційних заходах щодо мобілізаційної підготовки.

3.33. Забезпечує дотримання працівниками правил протипожежної безпеки та охорони праці.

4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління має право:

4.1. На повний та безперешкодний доступ до документів, інформації та баз даних самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства, які стосуються аудиторських завдань, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством порядку.

4.2. Проводити анкетування, опитування та інтерв'ювання працівників самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства за їх згодою, готувати запити та отримувати від юридичних осіб необхідну інформацію для проведення внутрішнього аудиту.

4.3. Направляти запити до самостійних структурних підрозділів Казначейства про надання в межах компетенції роз’яснень щодо трактування норм законодавства або внутрішніх розпорядчих документів Казначейства.

4.4. Ініціювати перед Головою Казначейства та керівниками територіальних органів Казначейства залучення експерта іншого органу влади для забезпечення виконання аудиторського завдання.

4.5. Залучати у разі необхідності фахівців інших самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства до проведення внутрішніх аудитів, для розробки і здійснення заходів, які проводяться Управлінням відповідно до покладених на нього обов'язків.

4.6. Визначати цілі, обсяг, методи аудиту і ресурси, які необхідні для виконання кожного аудиторського завдання.

4.7. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства роз’яснення і консультації з питань, що входять до його компетенції.

4.8. В установленому порядку ініціювати, організовувати і брати участь у проведенні спільно з фахівцями самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства семінарів та нарад з питань, які відносяться до компетенції Управління.

4.9. Вносити на обговорення апаратних нарад колегій та керівництва Казначейства питання, що входять до компетенції Управління.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства в установленому законом порядку.

5.2. Начальник Управління повинен мати економічну або юридичну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.

5.3. Начальник Управління має право безпосередньо звітувати перед Головою Казначейства та за рішенням Голови Казначейства входити до складу колегії або інших дорадчих органів Казначейства та брати участь у її роботі.

5.4. Начальник Управління в межах наданих прав та повноважень:

5.4.1. Здійснює поточне керівництво діяльністю Управління, організовує та координує його роботу.

5.4.2. Координує діяльність територіальних підрозділів внутрішнього аудиту, а також надає пропозиції щодо забезпечення належної якості проведення внутрішнього аудиту такими підрозділами.

5.4.3. Забезпечує виконання покладених на Управління завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання документів та дотримання строків виконання доручень.

5.4.4. У випадках визначених законодавством, в межах компетенції має право підписувати листи інформаційного характеру, інші документи, які не пов’язані із здійсненням Головою Казначейства політичних функцій.

5.4.5. У межах компетенції бере участь у розгляді проектів нормативно -правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, органами державної влади та, у разі необхідності, готує пропозиції та зауваження до них.

5.4.6. Визначає коло обов’язків та ступінь відповідальності працівників Управління.

5.4.7. Забезпечує добір та розстановку кадрів Управління разом з Управлінням персоналу.

5.4.8. Здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов’язків між працівниками Управління.

5.4.9. Пропонує перелік осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ.

5.4.10. Пропонує перелік осіб для доступу до баз даних Казначейства.

5.4.11. Узгоджує графік відпусток працівників Управління.

5.4.12. Забезпечує дотримання працівниками Управління трудового розпорядку і виконавської дисципліни, протипожежної безпеки та охорони праці, режиму таємності виконуваних робіт.

5.4.13. Забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції.

5.4.14. Проводить або делегує іншому працівникові Управління повноваження щодо проведення внутрішньої оцінки якості. Щорічно складає програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, що затверджується Головою Казначейства. Про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту інформує Голову Казначейства.

5.4.15. Забезпечує планування, організацію та проведення на належному рівні внутрішніх аудитів, подання Голові Казначейства аудиторських звітів, підготовку та своєчасне подання звіту про результати діяльності Управління та зведеного звіту підрозділів внутрішнього аудиту органів Казначейства, проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій за результатами проведення внутрішнього аудиту, здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, установлених за результатами оцінки якості внутрішнього аудиту.

5.4.16. У разі виявлення підрозділом внутрішнього аудиту під час проведення внутрішнього аудиту фактів порушень законодавства з ознаками шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаки злочину, доповідає Голові Казначейства про необхідність інформування правоохоронних органів або передачі правоохоронним органам матеріалів внутрішнього аудиту.

5.4.17. Відповідно до функціональних обов’язків здійснює перевірку щодо функціонування запасних пунктів управління Казначейства. В ході роботи використовується відомості щодо цивільного захисту за окремими показниками про дислокацію, функціонування, характеристики запасних пунктів управління центрального апарату Казначейства України (ЗВДТ ст.1.12.2) ступінь секретності - цілком таємно, таємно.

5.4.18. Сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації працівників Управління.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Працівники Управління несуть персональну відповідальність за:

6.1.1. неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

6.1.2. розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;

6.1.3. недотримання Правил поведінки державного службовця, Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної охорони та охорони праці, технічної безпеки та виробничої санітарії;

6.1.4. неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ УПРАВЛІННЯ

Взаємовідносини Управління з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства та його територіальними органами визначені Регламентом роботи Казначейства та її територіальних органів.


Завантажити файл (у форматі pdf)

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux