портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків

Контакти


Структура управління

 • відділ бюджетних надходжень
 • відділ електронного адміністрування податків

Положення про Управління бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків Державної казначейської служби України

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Управління бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків Державної казначейської служби України (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі – Казначейство).
1.2.У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 №215, наказами Міністерства фінансів України (далі – Мінфін), іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства та цим Положенням.
1.3.Діяльність Управління координується і спрямовується заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.
1.4.До складу Управління входять:
відділ електронного адміністрування податків;
відділ бюджетних надходжень.
1.5.Призначення, переміщення і звільнення працівників Управління здійснюється Головою Казначейства в установленому порядку.
1.6.Положення про Управління та структурні підрозділи підписуються начальником Управління та затверджуються наказом Казначейства. Посадові інструкції працівників Управління підписує керівник відповідного структурного підрозділу, погоджує начальник Управління та затверджує заступник Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.
1.7.Начальник Управління вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які затверджуються наказом Казначейства.
2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Основними завданнями Управління є:
2.1.Організація казначейського обслуговування державного бюджету за доходами.
2.2.Контроль бюджетних повноважень при здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість та повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.
2.3.Координація роботи головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та місті Києві (далі – Головні управління Казначейства) з питань бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ) та повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету.
2.4.Ведення щоденного моніторингу стану виконання державного бюджету за доходами та руху коштів на рахунках в системі електронного адміністрування податків.
2.5.Обслуговування рахунків, відкритих у системі електронного адміністрування податків.
3.ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
Управління, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:
3.1. Опрацьовує документи та готує висновки про повернення коштів помилково або надміру зарахованих до державного бюджету, що сплачені у національній та іноземних валютах на рахунки Казначейства.
3.2. Приймає участь у опрацюванні даних Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ.
3.3. Координує роботу Головних управлінь Казначейства по виконанню Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ.
3.4. Опрацьовує документи та готує рішення щодо підкріплення коштами рахунків Головних управлінь Казначейства на підставі їх звернень (в разі недостатності коштів на обласному рівні) для здійснення операцій бюджетного відшкодування ПДВ та повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету згідно законодавства.
3.5. Готує та надає інформацію з питань основної діяльності Управління, в тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Казначейства.
3.6. Опрацьовує документи, узагальнює пропозиції самостійних структурних підрозділів Казначейства та складає таблицю (зміни до таблиці) відповідності джерел формування спеціального фонду державного бюджету напрямкам їх спрямування на спеціальні видатки на рахунки, відкриті за відомчою ознакою.
3.7. Отримує від Мінфіну та веде облік індикативних показників доходів державного бюджету за видами платежів та у розрізі органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету.
3.8. Опрацьовує дані Державної фіскальної служби України щодо прогнозних показників надходжень до державного та місцевих бюджетів та складає розрахунок прогнозних надходжень на єдиний казначейський рахунок.
3.9. Забезпечує ведення щоденного моніторингу стану виконання показників доходів державного бюджету за видами надходжень та у розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету та формує форми управлінської звітності.
3.10. Здійснює повернення на рахунки платників податку нез’ясованих сум у разі їх надходження на рахунки у системі електронного адміністрування ПДВ.
3.11. Здійснює електронне візування платежів при перерахуванні надміру сплачених коштів з рахунків системи електронного адміністрування ПДВ на поточні рахунки платників податку, у межах залишків коштів на електронних рахунках.
3.12. Здійснює облік планових показників згідно з розписом державного бюджету та змін до них (у частині доходів).
3.13. Здійснює моніторинг автоматичного виконання платежів в межах залишку коштів на рахунках системи електронного адміністрування ПДВ при перерахуванні податку до бюджету.
3.14. Формує інформацію про надходження та перерахування коштів з рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ за визначеною формою окремо за сумами коштів, що перераховуються до бюджету, на рахунки платників у банку при надходженні реєстру Державної фіскальної служби України про таке перерахування.
3.15. Здійснює обслуговування рахунків, відкритих у системі електронного адміністрування реалізації пального для зарахування платниками акцизного податку у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.
3.16. Приймає участь у перерахуванні коштів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції згідно реєстрів Державної фіскальної служби України.
3.17. Отримує від Державної фіскальної служби України індикативні показники надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях областей та м. Києва, та направляє їх територіальним органам Казначейства.
3.18. Здійснює розрахунок частини коштів для перерахування територіальними органами Казначейства митних платежів до спеціального фонду місцевих бюджетів.
3.19. Інформує Міністерство фінансів України, Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України та Рахункову палату України про фактичні надходження та обсяги спрямування коштів митних платежів до спеціальних фондів відповідних бюджетів.
3.20. Приймає участь у відкритті/закритті рахунків для виконання державного бюджету за доходами, організації обліку і складання звітності та для забезпечення функціонування системи електронного адміністрування податків.
3.21. Приймає участь у розробці та впровадженні програмного забезпечення з виконання державного бюджету за доходами та електронного адміністрування податків.
3.22. Розробляє, супроводжує та, у разі потреби, доопрацьовує технологічні регламенти Казначейства за визначеними функціями.
3.23. Проводить роботу щодо координації дій з Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України та іншими органами з питань формування дохідної частини державного бюджету.
3.24. Приймає участь у складанні місячної, квартальної та річної звітності про виконання Державного бюджету України відповідно до статей 59, 60, 61 Бюджетного кодексу України в частині доходів.
3.25. Готує та надає Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, територіальним органам Казначейства, місцевим фінансовим органам, міністерствам, відомствам, установам та організаціям, самостійним структурним підрозділам Казначейства інформацію, передбачену нормативно-правовими актами України, дорученнями Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, керівництва Казначейства тощо з питань, що відносяться до компетенції Управління.
3.26. Приймає участь у розгляді проектів законодавчих і нормативно-правових актів в межах компетенції Управління.
3.27. Надає роз’яснення, інформацію та консультації учасникам бюджетного процесу, самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства з питань, що відносяться до компетенції Управління.
3.28. Розглядає, надає та/або приймає участь у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Управління.
3.29. Виконує рішення та доручення керівництва Казначейства, а також накази, рішення Колегії Казначейства і протокольні доручення апаратних нарад.
3.30. Приймає участь у підготовці матеріалів для проведення засідань та у роботі Колегії Казначейства.
3.31. Приймає участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства.
3.32. Вивчає міжнародний досвід з питань казначейського обслуговування бюджету за доходами, готує та вносить пропозиції щодо можливості його застосування в Україні.
3.33. Приймає участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень.
3.34. Приймає участь у формуванні та адмініструванні інформаційно-аналітичних баз даних Казначейства.
3.35. Складає номенклатуру справ, формує справи документів, що утворились внаслідок діяльності Управління та передає їх на зберігання.
3.36. Координує в межах своєї компетенції організаційні заходи забезпечення мобілізаційної підготовки в Казначействі.
3.37. Приймає участь в організації заходів під час надзвичайних ситуацій та при переведенні Казначейства на функціонування в умовах особливого періоду.
3.38. Здійснює роботу з документами з грифом обмеженого доступу «Для службового користування».
4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ
Виконуючи вищезазначені функції, Управління має право:
4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства відомості, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Управління.
4.2. За погодженням з керівництвом Казначейства брати участь у заходах, які проводяться органами вищого рівня, міністерствами і відомствами України з питань, які належать до компетенції Управління.
4.3. Приймати участь у підготовці запитів до фінансових органів, банківських установ, контролюючих та правоохоронних органів, розпорядників бюджетних коштів та суб’єктів господарювання з питань, які належать до компетенції Управління.
4.4. Використовувати наявну інформаційну та технічну базу Казначейства.
5. КЕРІВНИЦТВО
5.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства в установленому порядку.
5.2. Начальник Управління повинен мати вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.
5.3. Розробляє положення про Управління, посадові інструкції працівників Управління та подає їх на затвердження в установленому порядку.
5.4. Начальник Управління в межах наданих йому прав та повноважень:
5.4.1. Здійснює поточне керівництво діяльністю Управління та координує його роботу.
5.4.2. Забезпечує виконання покладених на Управління завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання документів та дотримання строків виконання доручень.
5.4.3. Організовує роботу Управління з виконання рішень та доручень керівництва Казначейства, а також наказів, рішень Колегії Казначейства і протокольних доручень апаратних нарад.
5.4.4. Бере участь у підготовці матеріалів для проведення засідань та
у роботі Колегії Казначейства. Здійснює заходи щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Казначейства. Бере участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Казначейства.
5.4.5. Бере участь (у межах повноважень, визначених цим Положенням)
у розгляді проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, органами державної влади, у разі необхідності готує пропозиції та зауваження.
5.4.6. Готує пропозиції та/або приймає рішення:
при розгляді вхідної кореспонденції;
за дорученнями керівництва;
за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;
з кадрових питань;
щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління.
5.4.7. Бере участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства.
5.4.8. Вивчає міжнародний досвід з питань казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, розвитку системи Казначейства та вносить пропозиції щодо можливості його застосування в Україні.
5.4.9. Бере участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень.
5.4.10. Готує пропозиції до річного плану роботи Казначейства.
5.4.11. Погоджує посадові інструкції працівників Управління.
5.4.12. Надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Управління, вживає заходи до порушників виконавської, трудової дисципліни.
5.4.13. Узгоджує графік відпусток працівників Управління.
5.4.14. Пропонує перелік осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ.
5.4.15. Пропонує перелік осіб для доступу до баз даних Казначейства.
5.4.16. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Управління трудової і виконавської дисципліни, етики поведінки державного службовця, законодавства з питань державної таємниці та режиму таємності виконуваних робіт, використанням робочого часу працівниками.
5.4.17. Забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.
5.4.18. Забезпечує організацію контролю за виконанням доручень органів державної влади і керівництва Казначейства та дотримання працівниками Управління вимог регламентуючих документів з цього питання.
5.4.19. Забезпечує дотримання працівниками Управління вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання.
5.4.20. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил протипожежної безпеки та охорони праці.
5.4.21. Сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації спеціалістів Управління, приймає участь у стимулюванні їх інтересів та здібностей.
5.4.22. За дорученням керівництва Казначейства здійснює представництво інтересів Казначейства в інших органах державної влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень Управління.
5.4.23. Підписує листи інформаційного характеру та інші документи, що стосуються повноважень Управління та надсилаються на бланках Казначейства;
5.4.24. Розглядає у межах компетенції Управління та наданих повноважень вхідну кореспонденцію.
5.5. У разі відсутності начальника Управління заступник начальника управління – начальник відділу електронного адміністрування податків виконує його функції та обовʼязки.
6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Працівники Управління несуть персональну відповідальність за:
неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;
розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;
недотримання правил поведінки державного службовця, професійно-ділової етики, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної охорони та охорони праці, технічної безпеки, а також виробничої санітарії;
неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні.

7.ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ УПРАВЛІННЯ
Взаємовідносини Управління з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства будуються на підставі Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів.

ПоложенняOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux