портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів

Контакти


Структура управління

 • відділ обслуговування установ державного управління оборони, правоохоронних органів, судів і державної безпеки
 • відділ обслуговування органів АПК та виробничої сфери
 • відділ обслуговування видатків невиробничої сфери

Положення про Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Державної казначейської служби України.

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну казначейську службу України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.3. Діяльність Управління координується і направляється одним із заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до наказу про розподіл обов’язків.

1.4. До складу Управління входять:

 • відділ обслуговування установ державного управління, оборони, правоохоронних органів, судів і державної безпеки;
 • відділ обслуговування органів агропромислового комплексу та виробничої сфери;
 • відділ обслуговування видатків невиробничої сфери;
 • сектор державних закупівель.

1.5. Призначення, переміщення та звільнення з посади працівників Управління здійснюється Головою Казначейства України в установленому порядку.

1.6. Положення про Управління та його структурні підрозділи затверджується наказом Казначейства України.

Посадові інструкції працівників Управління підписує його безпосередній керівник, погоджує начальник Управління та затверджує заступник Голови Казначейства України відповідно до розподілу обов’язків.

1.7. Начальник Управління за необхідності вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які в установленому порядку затверджуються Головою Державної казначейської служби України.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

Основними завданнями Управління є:

2.1. Контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства в межах повноважень Державної казначейської служби України, визначених законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.2. Попередній і поточний контроль документів, що підтверджують факт узяття бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

2.3. Реєстрація бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань і здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів, одержувачів бюджетних коштів та їх відображення в бухгалтерському обліку про виконання державного бюджету за видатками.

2.4. Обслуговування інших клієнтів на підставі укладених договорів.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Управління, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

3.1. Розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів;

3.1.1. Проведення платежів за взятими на облік бюджетними зобов’язаннями, бюджетними фінансовими зобов’язаннями на підставі платіжних доручень, наданих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;

3.1.2. Здійснення розрахункових операцій за дорученнями інших клієнтів;

3.1.3. Формування виписок з рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів для надання їх власникам рахунків;

3.1.4. Здійснення операцій по оформленню документів та перерахуванню коштів для виплати готівки розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів та іншим клієнтам;

3.2. Здійснення контролю за спрямуванням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників, одержувачів бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства:

3.2.1. Здійснення контролю за:

 • повнотою документального підтвердження витрат;
 • відповідністю напрямку витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми, їх економічній сутності;
 • дотриманням установами бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативними-правовими актами;

3.2.2. Контроль за відповідністю платежів узятим бюджетним зобов’язанням, бюджетним фінансовим зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням;

3.2.3. Перевірка розрахункових документів щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів посадових осіб і відбитка печатки установи підписам та відбитку печатки визначеному в картці із зразками підписів;

3.2.4. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів.

Надання попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення та оформлення розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами на підставі складених протоколів про порушення бюджетного законодавства;

3.3. Реєстрація бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Формування бази даних взятих на облік бюджетних зобов’язань;

3.4. Здійснення операцій по безспірному списанню коштів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків бюджетних установ і організацій та рахунків інших клієнтів, що обслуговуються в Управлінні за рішенням, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, та на підставі висновків, наданих Юридичним департаментом.

3.5. Здійснення на підставі висновків Юридичного департаменту безспірного списання коштів з рахунку, відкритого за бюджетною програмою 3504030 “Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб”;

3.6. Здійснення на підставі висновків Юридичного департаменту безспірного списання коштів з рахунку, відкритого на ім’я Державної казначейської служби за бюджетною програмою 3504040 “Забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою”;

3.7. Формування бази даних Єдиного реєстру розпорядників та
одержувачів коштів державного бюджету по коду території 2800;

3.8. Опрацювання мережі установ та організацій та змін до неї, на підставі якої
формується база даних для відкриття та ведення рахунків по коду території 2800;

3.9. Формування бази даних розпису державного бюджету по коду території 2800;

3.10. Внесення до бази даних індивідуальних кошторисів, планів асигнувань
загального фонду, планів надання кредитів із загального фонду, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів та змін до них по коду території 2800;

3.11. Опрацювання реєстрів на відкриття асигнувань, коригування асигнувань та коригування асигнувань без зміни зобов'язань по коду території 2800;

3.12. Списання гривневого еквіваленту перерахованої валюти з
реєстраційного рахунка розпорядника бюджетних коштів на Єдиний казначейський
рахунок на підставі наданих розпорядниками бюджетних коштів реєстру зобов’язань, фінансових зобов’язань та платіжного доручення;

3.13. Відображення у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету проведення бюджетними установами операцій у натуральній формі;

3.14. Вжиття заходів для недопущення здійснення платежів з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у випадку наявності відповідного рішення органу оскарження – Антимонопольного комітету України.

3.15. Підготовка та надання інформації до територіальних органів Казначейства України про листи-повідомлення та висновки за результатами проведеного Міністерством економічного розвитку і торгівлі України моніторингу державних закупівель розпорядників/одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів.

3.16. Забезпечення наповнення веб-сторінки «Державні закупівлі» на офіційному веб-порталі Казначейства України.

3.17. Узагальнення інформації про виявленні органами Казначейства України порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель та направлення її до Уповноваженого органу – Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та органу оскарження – Антимонопольного комітету України.

3.18. Участь у розробці нормативних, методичних та інструктивних документів, які регламентують міжвідомчі відносини, що виникають в процесі обслуговування державного бюджету з питань, що належать до компетенції Управління;

3.19. Узгодження проектів галузевих порядків та інструкцій, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, в частині їх відповідності нормативно-правовим актам, затвердженим Державною казначейською службою України.

3.20. Забезпечення функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, вжиття заходів до захисту інформації шляхом участі у формуванні та адмініструванні інформаційно-аналітичних баз даних Державної казначейської служби України.

3.21. Надання в межах компетенції роз’яснень, інформації та консультацій учасникам бюджетного процесу;

3.22. Надання консультаційної допомоги структурним підрозділам центрального апарату та органам Державної казначейської служби України;

3.23. Розгляд, надання та/або прийняття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб.

3.24. Прийняття участі у проведенні оцінки виконання головними бухгалтерами бюджетних установ, які обслуговуються в Казначействі України, своїх повноважень за визначеними критеріями;

3.25. Дотримання вимог технологічних регламентів Державної казначейської служби України в частині виконання функцій та процесів, що належать до компетенції Управління, та забезпечення їх удосконалення та своєчасного внесення змін.

4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Виконуючи вищезазначені функції, Управління має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Державної казначейської служби України та від розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відомості, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функціональних обов’язків.

4.2. Залучати за згодою керівників інших структурних підрозділів Державної казначейської служби України відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Управлінням, та розгляду питань, що відносяться до його функцій.

4.3. В установленому порядку брати участь у проведенні спільно з фахівцями інших структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України семінарів та нарад з питань, які відносяться до функціональних обов’язків Управління.

4.4. Вносити на обговорення Колегії та керівництва Державної казначейської служби України питання, що входять до компетенції Управління.

4.5. Надавати пропозиції керівництву щодо вирішення проблемних питань з розрахунково-касового обслуговування та удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Управління очолює начальник, який призначається та звільняється з посади наказом Голови Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром фінансів України.

5.2. Начальник Управління повинен мати вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стаж роботи на керівних посадах на державній службі за фахом не менше 5 років;

5.3. Начальник Управління в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. Забезпечує організацію роботи структурного підрозділу з виконання рішень та доручень керівництва Державної казначейської служби України, а також наказів, рішень Колегії Державної казначейської служби України і протокольних доручень апаратних нарад;

5.3.2. Приймає участь у підготовці матеріалів для проведення засідань та у роботі Колегії Державної казначейської служби України;

5.3.3. Здійснює заходи щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Державної казначейської служби України, приймає участь у нарадах, які проводяться органами державної влади і керівництвом Державної казначейської служби України;

5.3.4. Надає пропозиції та/або приймає рішення:

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • за дорученнями керівництва;
 • за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, розпорядженнями, іншими документами;
 • з кадрових питань;
 • щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління;

5.3.5. Приймає участь у розгляді проектів законодавчих та нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Державної казначейської служби України, органами державної влади та, у разі необхідності, готує пропозиції та зауваження до них;

5.3.6. В ході роботи використовує відомості про планування, розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення за його напрямами за окремими показниками в цілому щодо України (ЗВДТ ст. 2.1.10; 2.1.15; 4.5.3);

5.3.7. Надає пропозиції до річного плану роботи Державної казначейської служби України та звіту про його виконання;

5.3.8. Надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників структурного підрозділу, вжиття заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни;

5.3.9. Здійснює контроль за дотриманням працівниками підрозділу законодавства з питань державної таємниці;

5.3.10. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу правил протипожежної безпеки та охорони праці;

5.3.11. Визначає коло обов’язків, ступінь відповідальності своїх заступників та порядок взаємозаміни працівників;

5.3.12. Вносить пропозиції щодо прийому, звільнення та переміщення працівників Управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення або накладання дисциплінарних стягнень за порушення трудової дисципліни у відповідності до законодавства про працю та вирішує інші питання службової діяльності;

5.3.13. У випадках, визначених законодавством, в межах компетенції Управління має право підписувати листи інформаційного характеру, інші документи, які не пов’язані із здійсненням Головою Державної казначейської служби України політичних функцій.

5.3.14. Пропонує перелік осіб для надання їм повноважень здійснювати підписання документів, а також доступу до засобів програмно-технічних та інформаційних ресурсів;

5.3.15. Забезпечує контроль за зберіганням і використанням інформації, печаток, штампів, паролів, таємних ключів;

5.3.16. Узгоджує графік відпусток працівників Управління;

5.3.17. Забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства з питань державної служби та у сфері запобігання і протидії корупції.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Управління несуть відповідальність згідно з законодавством, у т.ч. персональну за:

 • несвоєчасне та неякісне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;
 • розголошення відомостей про діяльність Державної казначейської служби України та його органів, що є державною або службовою таємницею;
 • розголошення інформації щодо діяльності та фінансового стану рахунків клієнтів, крім випадків, визначених законодавством;
 • недотримання правил поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії та професійно-ділової етики;
 • несанкціоновану передачу права підпису розрахунково-платіжних документів;
 • неналежне зберігання та використання печаток, штампів, паролів, таємних ключів;
 • порушення правил роботи на персональних комп’ютерах та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні;
 • порушення вимог нормативно-правових актів, що регламентують порядок здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України;

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ УПРАВЛІННЯ

Взаємовідносини Управління з іншими структурними підрозділами центрального апарату Державної казначейської служби України будуються на підставі Регламенту роботи апарату Державної казначейської служби України та інших нормативно-правових актів Державної казначейської служби України.


Завантажити файл (у форматі doc)

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux