портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління електронних сервісів

Контакти


Структура управління

 • відділ реєстрації користувачів
 • відділ технічної підтримки (контактний центр)

Положення про відділ реєстрації користувачів Управління електронних сервісів Державної казначейської служби України

1. Загальні положення

1.1. Відділ реєстрації користувачів Управління електронних сервісів Державної казначейської служби України (далі - Відділ) є структурним підрозділом Державної казначейської служби України та входить до складу Управління електронних сервісів Державної казначейської служби України (далі - Управління).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 №215, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Державної казначейської служби України, положенням про Управління та цим Положенням.

1.3. Призначення, переміщення і звільнення начальника та інших працівників Відділу здійснюється Головою Державної казначейської служби України на підставі подання начальника Управління, за погодженням із заступником Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. Положення про Відділ підписує начальник Управління та затверджує наказ Державної казначейської служби України.

2. Основні завдання

2.1. Проведення роботи по підключенню клієнтів до системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби

України з використанням програмно-технічного комплексу »Клієнт Казначейства - Казначейство» (далі - СДО).

2.2. Надання консультаційних послуг клієнтам Державної казначейської служби України та територіальним органам Державної казначейської служби України щодо підключення та експлуатації СДО.

2.3. Укладання та супроводження договорів про надання доступу до СДО клієнтів апарату Державної казначейської служби України.

2.4. Формування сертифікатів для апаратно-програмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу до інформаційних ресурсів Державної казначейської служби України

3. Основні функції

3.1. Участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, у тому числі тих, що регламентують міжвідомчі відносини, які виникають у процесі дистанційного обслуговування клієнтів.

3.2. Реєстрація звернень клієнтів, направлення звернень до консультантів, працівників відділу захисту інформації та безпеки інформаційних систем, апарату Державної казначейської служби України або її територіальних органів.

3.3. Контроль проходження та реалізації (вирішення) звернень.

3.4. Оброблення заявок (анкет) клієнтів, внесення параметрів доступу.

3.5. Формування сертифікатів для захищеного каналу зв’язку, передача сертифікатів через відокремлені пункти реєстрації клієнтам.

3.6. Надання консультацій клієнтам з питань налаштування та експлуатації програмного забезпечення, що забезпечує створення та функціонування захищеного каналу зв’язку для підключення до СДО.

3.7. Контроль за термінами дії сертифікатів для програмного забезпечення із створення захищеного каналу для доступу клієнтів до СДО.

3.8. Контроль за роботою програмно-технічного комплексу, що забезпечує функціонування захищених каналів зв’язку між клієнтами та Державною казначейською службою України, для забезпечення інформаційної безпеки в частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації СДО.

3.9. Забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій у частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації СДО.

3.10. Здійснення спільно з відділом захисту та безпеки інформаційних систем розслідувань щодо інцидентів.

3.11. Надання повного комплексу необхідної інформації та консультацій клієнтам Державної казначейської служби України та територіальним органам Державної казначейської служби України з питань експлуатації СДО з використанням електронної пошти, Skype, Facebook, форуму підтримки, веб порталу Державної казначейської служби України.

3.12. Моніторинг проходження платежів клієнтів у випадках їх звернень, аналіз та контроль виправлення затримок та нештатних ситуацій, реєстрація помилок комплексу або його складових, генерація пропозицій до розробників щодо виправлення помилок.

3.13. Здійснення консультацій для територіальних органів Державної казначейської служби України та відокремлених пунктів реєстрації акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України з питань впровадження та супроводу СДО.

3.14. Участь у розробленні, перегляді та, у разі потреби, доопрацюванні технологічних регламентів Державної казначейської служби України за визначеними функціями.

3.15. Координація всіх робіт, пов’язаних з СДО, у т.ч. і на територіальних рівнях.

3.16. Ведення звітності про проведену роботу щодо відпрацювання отриманих заявок клієнтів щодо СДО.

3.17. Організація та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо застосування СДО.

3.18. Дослідження та аналіз оцінки клієнтами роботи СДО.

4. Права

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України та її територіальних органів відомості, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Відділу.

4.2. Вносити пропозиції керівництву Управління щодо залучення фахівців інших самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України для здійснення заходів, які проводяться Управлінням, та розгляду питань, що належать до його функцій.

4.3. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Державної казначейської служби України роз’яснення і консультації з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.4. Вносити пропозиції керівництву Управління щодо ініціювання та участі у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України семінарів та нарад з питань, які належать до функціональних обов’язків Відділу.

4.5. Надавати керівництву Управління пропозиції щодо винесення на обговорення Колегії та керівництва Державної казначейської служби України питань, що належать до компетенції Відділу.

4.6. Вимагати від клієнтів Державної казначейської служби України та її територіальних органів усунення виявлених порушень установленого порядку дистанційного обслуговування клієнтів.

4.7. Одержувати від клієнтів Державної казначейської служби України та її територіальних органів необхідну інформацію для виконання функцій Відділу.

4.8. Користуватися статистичними звітами та іншими матеріалами, що надходять до Державної казначейської служби України.

5. Керівництво

5.1. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної казначейської служби України у встановленому порядку.

5.2. Начальник Відділу повинен знати Конституцію України; закони України з питань державної служби, запобігання і протидії корупції, Укази та розпорядження Президента України; постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток інформатизації; основи державного управління та права; Регламент роботи Державної казначейської служби України; Регламент роботи акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України; Інструкцію з діловодства в апараті Державної казначейської служби України; Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Державної казначейської служби України; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; володіти державною мовою.

5.3. Для виконання поставлених завдань начальник Відділу повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стаж роботи за фахом у державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3-х років чи стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5-ти років.

5.4. Начальник Відділу в межах наданих йому прав та повноважень:

5.4.1. здійснює керівництво роботою Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним функцій, організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені терміни доручень керівництва Державної казначейської служби України та Управління, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у Відділі;

5.4.2. бере участь у межах повноважень, визначених цим Положенням, у розгляді проектів законодавчих та нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Державної казначейської служби України, органами державної влади, та, у разі необхідності, готує пропозиції та зауваження до них;

5.4.3. забезпечує в межах компетенції реалізацію вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» щодо збереження інформації з обмеженим доступом, забезпечує дотримання працівниками Відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції;

5.4.4. забезпечує здійснення заходів з кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій у частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації СДО;

5.4.5. готує пропозиції до річного плану роботи Державної казначейської служби України. Бере участь у складанні річного, квартального планів роботи Управління;

5.4.6. розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

5.4.7. планує, регулює та контролює ефективну взаємодію відділу з самостійними структурними підрозділами апарату Державної казначейської служби України, з іншими зацікавленими структурними підрозділами органів держаної влади, організаціями, підприємствами, установами при розв’язанні питань, що належать до компетенції Відділу;

5.4.8. організовує разом з Управлінням персоналу Державної казначейської служби України роботу з підбору, підвищення кваліфікації працівників Відділу; узгоджує графік відпусток працівників Відділу;

5.4.9. готує і подає керівництву Державної казначейської служби України через начальника Управління подання про заохочення і накладання дисциплінарних стягнень щодо працівників Відділу;

5.4.10. забезпечує додержання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, протипожежної безпеки, охорони праці;

5.4.11. забезпечує раціональний розподіл обов'язків між працівниками Відділу та визначає ступінь їхньої відповідальності; контролює використання робочого часу працівниками;

5.4.12. здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства.

5.5. У разі тимчасової відсутності заступника начальника Управління -начальника відділу, виконує функції та обов’язки заступника начальника Управління. Напрями та обсяги повноважень, а також порядок взаємозаміщення визначаються начальником Управління.

6. Відповідальність

6.1. Працівники Відділу несуть відповідальність згідно із законодавством, у тому числі персональну відповідальність за:

6.1.1. неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, завдань і доручень керівництва, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі;

6.1.2. недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, протипожежної безпеки, технічної безпеки та виробничої санітарії, службової дисципліни та етики поведінки державного службовця;

6.1.3. недотримання в процесі роботи правил службової і державної таємниці та порядку роботи з документами, що мають конфіденційний характер;

6.1.4. неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їхньому користуванні, відповідно до чинного законодавства України.

7. Взаємовідносини

Взаємовідносини Відділу з іншими самостійними структурними підрозділами Державної казначейської служби України будуються на підставі Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів, інших організаційно-розпорядчих документів Державної казначейської служби України.

Начальник Управління електронних сервісів В.В. Горовий


Положення про відділ технічної підтримки (контактний центр) Управління електронних сервісів Державної казначейської служби України

1. Загальні положення

1.1. Відділ технічної підтримки (контактний центр) Управління електронних сервісів Державної казначейської служби України (далі - Відділ) є структурним підрозділом Державної казначейської служби України та входить до складу Управління електронних сервісів Державної казначейської служби України (далі - Управління).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 №215, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Державної казначейської служби України, положенням про Управління та цим Положенням.

1.3. Призначення, переміщення і звільнення начальника та інших працівників Відділу здійснюється Головою Державної казначейської служби України в установленому законодавством порядку.

1.4. Положення про Відділ підписується начальником Управління та затверджується наказом Державної казначейської служби України.

2. Основні завдання

2.1. Проведення роботи по підключенню клієнтів апарату Державної казначейської служби України до програмно-технічного комплексу АС «Є-Звітність» (далі - АС «Є-Звітність»).

2.2. Надання консультаційних послуг клієнтам Державної казначейської служби України та територіальним органам Державної казначейської служби України щодо підключення та експлуатації АС «Є-Звітність» та системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України з використанням програмно-технічного комплексу »Клієнт Казначейства - Казначейство» (далі - СДО).

3. Основні функції

3.1. Участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, у тому числі тих, що регламентують міжвідомчі відносини, які виникають у процесі дистанційного обслуговування клієнтів та подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби України.

3.2. Реєстрація звернень клієнтів, направлення звернень до консультантів, працівників відділів захисту інформації та безпеки інформаційних систем апарату Державної казначейської служби України або його територіальних органів.

3.3. Контроль проходження та реалізації (вирішення) звернень.

3.4. Надання консультацій клієнтам з питань налаштування та експлуатації програмного забезпечення, що забезпечує створення та функціонування захищеного каналу зв’язку для підключення до СДО.

3.5. Контроль за термінами дії сертифікатів для програмного забезпечення із створення захищеного каналу для доступу клієнтів до СДО.

3.6. Забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій у частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації програмних комплексів (СДО, АС «Є-Звітність»).

3.7. Контроль за роботою програмно-технічного комплексу, що забезпечує функціонування захищених каналів зв’язку між клієнтами та Казначейством, для забезпечення інформаційної безпеки в частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації СДО.

3.8. Здійснення спільно з відділом захисту та безпеки інформаційних систем Управління організаційних та технічних заходів безпеки розслідувань щодо інцидентів.

3.9. Надання повного комплексу необхідної інформації та консультацій клієнтам Державної казначейської служби України та територіальним органам Державної казначейської служби України з питань експлуатації СДО та АС «С-Звітність», з використанням електронної пошти, Skype, Facebook, форуму підтримки, веб порталу Державної казначейської служби України.

3.10. Здійснення моніторингу проходження платежів і подання електронної звітності у випадках звернень клієнтів Державної казначейської служби України, аналіз та контроль виправлення затримок та нештатних ситуацій, реєстрація помилок програмних комплексів або їх складових, генерація пропозицій до розробників щодо виправлення помилок.

3.11. Участь у розробленні, перегляді та, у разі потреби, доопрацюванні технологічних регламентів Державної казначейської служби України за визначеними функціями.

3.12. Координація всіх робіт, пов’язаних з програмними комплексами (СДО, АС «Є-Звітність»), у т.ч. і на територіальних рівнях.

3.13. Ведення звітності про проведену роботу щодо відпрацювання отриманих заявок клієнтів щодо підключення до програмних комплексів (СДО, АС «Є-Звітність»).

3.14. Організація та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо застосування програмних комплексів (СДО, АС «Є-Звітність»).

3.15. Дослідження та аналіз оцінки клієнтами роботи програмних комплексів (СДО, АС «Є-Звітність»).

4. Права

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України та його територіальних органів інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Відділу.

4.2. Вносити пропозиції керівництву Управління щодо залучення фахівців інших самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України для здійснення заходів, які проводяться Управлінням, та розгляду питань, що належать до його функцій.

4.3. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Державної казначейської служби України роз’яснення і консультації з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.4. Вносити пропозиції керівництву Управління щодо ініціювання та участі у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України нарад з питань, які належать до функціональних обов’язків Відділу.

4.5. Надавати керівництву Управління пропозиції щодо винесення на обговорення Колегії та керівництва Державної казначейської служби України питань, що належать до компетенції Відділу.

4.6. Вимагати від клієнтів Державної казначейської служби України та його територіальних органів усунення виявлених порушень установленого порядку дистанційного обслуговування клієнтів.

4.7. Одержувати від клієнтів Державної казначейської служби України та його територіальних органів необхідну інформацію для виконання функцій Відділу.

4.8. Користуватися статистичними звітами та іншими матеріалами, що надходять до Державної казначейської служби України.

5. Керівництво

5.1. Відділ очолює заступник начальника управління - начальник відділу технічної підтримки (контактний центр) Управління електронних сервісів, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної казначейської служби України.

5.2. Начальник Відділу повинен знати Конституцію України, закони України з питань державної служби, запобігання і протидії корупції, Укази та розпорядження Президента України; постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток інформатизації, основи державного управління та права, Регламент роботи Державної казначейської служби України, Інструкцію з діловодства в апараті Державної казначейської служби України, Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Державної казначейської служби України, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

5.3. Для виконання поставлених завдань начальник Відділу повинен мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стаж роботи за фахом у державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3-х років чи стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5-ти років.

5.4. Начальник Відділу в межах наданих йому прав та повноважень:

5.4.1. здійснює керівництво роботою Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним функцій, організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені терміни доручень керівництва Державної казначейської служби України та Управління, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у Відділі;

5.4.2. бере участь у межах повноважень, визначених цим Положенням, у розгляді проектів законодавчих та нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Державної казначейської служби України, органами державної влади, та, у разі необхідності, готує пропозиції та зауваження до них;

5.4.3. забезпечує в межах компетенції реалізацію вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» щодо збереження інформації з обмеженим доступом, забезпечує дотримання працівниками Відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції;

5.4.4. забезпечує здійснення заходів з кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій у частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації;

5.4.5. готує пропозиції до річного плану роботи Державної казначейської служби України. Бере участь у складанні річного, квартального планів роботи Управління;

5.4.6. розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

5.4.7. планує, регулює та контролює ефективну взаємодію відділу з самостійними структурними підрозділами апарату Державної казначейської служби України, з іншими зацікавленими структурними підрозділами органів держаної влади, організаціями, підприємствами, установами при розв’язанні питань, що належать до компетенції Відділу;

5.4.8. спільно з керівництвом Управління, Управлінням персоналу проводить роботу з підбору, розстановки, підвищення кваліфікації працівників Відділу;

5.4.9. забезпечує додержання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, протипожежної безпеки, охорони праці;

5.4.10. забезпечує раціональний розподіл обов’язків між працівниками Відділу та визначає ступінь їхньої відповідальності; контролює використання робочого часу працівниками;

5.4.11. здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства.

5.5. У разі тимчасової відсутності начальника Управління, виконує функції та обов’язки начальника Управління. Напрями та обсяги повноважень, а також порядок взаємозаміщення визначаються начальником Управління.

6. Відповідальність

6.1. Працівники Відділу несуть відповідальність згідно із законодавством, у тому числі персональну відповідальність за:

6.1.1. неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, завдань і доручень керівництва, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі;

6.1.2. недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, протипожежної безпеки, технічної безпеки та виробничої санітарії, службової дисципліни та етики поведінки державного службовця;

6.1.3. недотримання в процесі роботи правил службової і державної таємниці та порядку роботи з документами, що мають конфіденційний характер;

6.1.4. неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їхньому користуванні, відповідно до чинного законодавства України.

7. Взаємовідносини

Взаємовідносини Відділу з іншими самостійними структурними підрозділами Державної казначейської служби України будуються на підставі Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів, інших організаційно-розпорядчих документів Казначейства.

Начальник Управління електронних сервісів В.В. Горовий


Положення про Управління електронних сервісів Державної казначейської служби України

1. Загальні положення

1.1. Управління електронних сервісів Державної казначейської служби України (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України.

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 №215, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Державної казначейської служби України та цим Положенням.

1.3. Діяльність Управління координується і спрямовується заступником Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. До складу Управління входять :

 • відділ реєстрації користувачів;
 • відділ технічної підтримки (контактний центр).

1.5. Призначення, переміщення та звільнення з посади працівників Управління здійснюється Головою Державної казначейської служби України в установленому порядку.

1.6. Положення про Управління та структурні підрозділи підписує начальник Управління та затверджує наказ Державної казначейської служби України. Посадові інструкції працівників Управління підписує керівник відповідного структурного підрозділу, погоджує начальник Управління та затверджує заступник Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків.

1.7. Начальник Управління за потреби вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які затверджуються наказом Державної казначейської служби України.

2. Основні завдання

2.1. Проведення роботи по підключенню клієнтів до системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства - Казначейство» (далі - СДО) та програмно-технічного комплексу АС «Є-Звітність» (далі - АС «Є-Звітність»).

2.2. Надання консультаційних послуг клієнтам Державної казначейської служби України та територіальним органам Державної казначейської служби України щодо підключення та експлуатації СДО та АС «Є-Звітність».

2.3. Укладання та супроводження договорів про надання доступу до СДО клієнтів апарату Державної казначейської служби України.

2.4. Формування сертифікатів для аппаратно-програмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу до інформаційних ресурсів Державної казначейської служби України.

3. Основні функції

3.1. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління, та внесення їх на розгляд керівництва Державної казначейської служби України, в установленому порядку.

3.2. Участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Державної казначейської служби України та підготовці інформації про виконання заходів з їхньої реалізації відповідно до компетенції Управління.

3.3. Підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо розвитку та вдосконалення системи Державної казначейської служби України.

3.4. Організація та координація роботи з впровадження процедур та механізмів казначейського обслуговування бюджетних коштів у межах компетенції Управління.

3.5. Підготовка аналітичних матеріалів, статистичних даних та іншої інформації з питань, що належать до компетенції Управління.

3.6. Співпраця з представниками органів державної влади, установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Державної казначейської служби України, у межах компетенції Управління.

3.7. Виконання, відповідно до законодавства, контрольно-наглядових функцій, пов’язаних з роботою територіальних органів Державної казначейської служби України. Контроль за діяльністю та участь у перевірках роботи територіальних органів Державної казначейської служби України у межах компетенції Управління.

3.8. Розгляд, надання та/або взяття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб.

3.9. Забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій у частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації програмно-технічних комплексів (СДО, АС «Є-Звітність»).

3.10. Забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації СДО Державної казначейської служби:

 • налагодження параметрів безпеки комплексу, засобів технічного захисту та системного програмного забезпечення;
 • діагностування роботи комплексів засобів захисту;
 • моніторинг стану параметрів безпеки комплексу засобів захисту;
 • аудит роботи технічних засобів та системного програмного забезпечення.

3.11. Надання повного комплексу необхідної інформації та консультацій клієнтам Державної казначейської служби України та територіальним органам Державної казначейської служби України з питань експлуатації СДО та АС «Є-Звітність», з використанням електронної пошти, 8куре, РасеЬоок, форуму підтримки, веб порталу Державної казначейської служби України.

3.12. Надання консультаційних послуг клієнтам Державної казначейської служби України та територіальним органам Державної казначейської служби України щодо підключення та експлуатації СДО та АС «Є-Звітність».

3.13. Ведення реєстру клієнтів СДО.

3.14. Отримання та реєстрація звернень клієнтів щодо питань роботи СДО та АС «Є-Звітність»;

3.15. Моніторинг подання клієнтами електронної звітності.

3.16. Ведення звітності про проведену роботу стосовно відпрацювання отриманих заявок клієнтів щодо підключення до СДО.

3.17. Організація роботи щодо підключення клієнтів апарату Державної казначейської служби України до СДО (робота із заявками, договорами тощо).

3.18. Контроль за роботою апаратно-програмного комплексу, що забезпечує функціонування захищених каналів зв’язку між клієнтами та Державною казначейською службою України, для забезпечення інформаційної безпеки у частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації СДО.

3.19. Надання консультацій клієнтам з питань налаштування та експлуатації програмного забезпечення, що забезпечує створення та функціонування захищеного каналу зв’язку для підключення до СДО;

3.19. Надання консультацій клієнтам з питань налаштування та експлуатації програмного забезпечення, що забезпечує створення та функціонування захищеного каналу зв’язку для підключення до СДО;

3.20. Моніторинг, аналіз та контроль виправлення нештатних ситуацій, проведення розслідувань щодо інцидентів, реєстрація помилок комплексу або його складових, генерація пропозицій для розробників щодо виправлення помилок.

3.21. Участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, у тому числі тих, що регламентують міжвідомчі відносини, які виникають у процесі дистанційного обслуговування клієнтів.

3.22. Організація та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо застосування СДО.

3.23. Підготовка та надання інформації з питань основної діяльності Управління, в тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Державної казначейської служби України.

3.24. Складання номенклатури справ, формування справ документів, що утворились як результат діяльності Управління, та передача їх на зберігання.

3.25. Забезпечення виконання завдань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності відповідно до Закону України «Про охорону праці».

3.26. Забезпечення виконання вимог щодо пожежної безпеки відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки, а також положень, інструкцій, що діють у межах Державної казначейської служби України, здійснення контролю за їхнім додержанням.

4. Права

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, які належать до компетенції Управління.

4.2. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів апарату Державної казначейської служби України відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Управлінням, та розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Державної казначейської служби України роз’яснення і консультації з питань, що належать до компетенції Управління.

4.4. У встановленому порядку ініціювати, організовувати і брати участь у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України семінари та наради з питань, які належать до компетенції Управління.

4.5. Вносити на обговорення Колегії та керівництва Державної казначейської служби України питання, що належать до компетенції Управління,

5. Керівництво

5.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром фінансів України.

5.2. Начальник Управління, в межах наданих йому прав та повноважень:

5.2.1. здійснює поточне керівництво всією діяльністю Управління та координує його роботу;

5.2.2. забезпечує виконання покладених на Управління завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання документів та дотримання термінів виконання доручень;

5.2.3. бере участь у розгляді проектів законодавчих та нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Державної казначейської служби України, органами державної влади, та, в разі необхідності, готує пропозиції та зауваження до них;

5.2.4. у випадках, визначених законодавством, у межах компетенції Управління має право підписувати листи інформативного характеру, інші документи, які не пов’язані із здійсненням Головою Державної казначейської служби України політичних функцій;

5.2.5. організовує роботу Управління з виконання рішень і доручень керівництва Державної казначейської служби України, а також наказів, рішень Колегії Державної казначейської служби України і протокольних доручень апаратних нарад;

5.2.6. бере участь у підготовці матеріалів для проведення засідань Колегії Державної казначейської служби України;

5.2.7. здійснює заходи щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участі керівництва Державної казначейської служби України;

5.2.8. бере участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Державної казначейської служби України;

5.2.9. забезпечує здійснення заходів з кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій у частині виконання вимог комплексної системи захисту інформації програмних комплексів (СДО, АС «Є-Звітність»).

5.2.10. Готує пропозиції та (або) приймає рішення:

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • за дорученнями керівництва;
 • за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, розпорядженнями, іншими документами;
 • з кадрових питань;
 • щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату;

5.2.11. готує пропозиції до річного, квартального планів роботи Державної казначейської служби України;

5.2.12. розробляє річний, квартальний плани роботи Управління;

5.2.13. забезпечує добір та розстановку кадрів Управління разом з кадровою службою;

5.2.14. здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов’язків між працівниками Управління;

5.2.15. розробляє положення про структурні підрозділи Управління та подає на затвердження в установленому порядку;

5.2.16. розробляє посадові інструкції працівників Управління та подає на затвердження в установленому порядку;

5.2.17. надає пропозицій щодо морального та матеріального заохочення працівників Управління та вживає заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни;

5.2.18. здійснює контроль за використанням робочого часу працівниками;

5.2.19. контролює виконання доручень органів державної влади і керівництва Державної казначейської служби України та дотримання працівниками Управління вимог регламентуючих документів з цього питання;

5.2.20. забезпечує дотримання працівниками Управління вимог діловодства щодо приймання, обліку, проведення та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;

5.2.21. пропонує кандидатури працівників для роботи з документами, що мають обмежений доступ;

5.2.22. забезпечує в межах компетенції реалізацію вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» щодо збереження інформації з обмеженим доступом;

5.2.23. забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;

5.2.24. забезпечує дотримання працівниками Управління правил протипожежної безпеки та охорони праці;

5.2.25. забезпечує дотримання працівниками Управління етики поведінки державного службовця;

5.2.26. сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації спеціалістів Управління, бере участь у стимулюванні їхніх професійних інтересів та здібностей;

5.2.27. узгоджує графік відпусток працівників Управління.

6. Відповідальність

6.1. Працівники Управління несуть відповідальність згідно із законодавством, у тому числі персональну відповідальність за:

6.1.1. неякісне та/або несвоєчасне виконання посадових обов’язків, завдань і доручень керівництва, невжиття можливих заходів щодо запобігання недолікам і порушенням у роботі;

6.1.2. недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, протипожежної безпеки, службової дисципліни та етики поведінки державного службовця;

6.1.3. недотримання в процесі роботи правил службової і державної таємниці та порядку роботи з документами, що мають конфіденційний характер;

6.1.4. неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їхньому користуванні, відповідно до законодавства України.

7. Взаємовідносини

Взаємовідносини Управління з іншими самостійними структурними підрозділами Державної казначейської служби України будуються на підставі Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів, інших організаційно-розпорядчих документів Державної казначейської служби України.


Завантажити файл (у форматі pdf)

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux