портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Сектор мережі

Контакти


Положення про Сектор мережі Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор мережі Державної казначейської служби України (далі -Сектор) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство).

1.2. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2016 № 215, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства та цим Положенням.

1.3. Діяльність Сектору координується і спрямовується заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. До складу Сектору входять:

 • завідувач Сектору;
 • головний казначей.

1.5. Призначення, переміщення і звільнення з посади працівників Сектору здійснюється Головою Казначейства в установленому законодавством порядку. і

1.6. Положення про Сектор підписується завідувачем Сектору та затверджується наказом Казначейства. Посадові інструкції працівників Сектору підписує завідувач Сектору та затверджує заступник Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

1.7. Завідувач Сектору за потреби вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які затверджуються наказрм Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Сектору є:

2.1. Забезпечення ведення Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

2.2. Формування та ведення єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.

2.3. Здійснення контролю за відповідністю даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету встановленим вимогам до її складання, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

2.4. Складання оперативної інформації щодо мережі розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1. Ведення Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів: ]

3.1.1. Забезпечення ведення бази даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (у тому числі по розпорядниках та одержувачах бюджетних коштів, відомості про яких складають державну таємницю).

3.1.2. Надання головним розпорядникам коштів державного бюджету витягів з Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

3.1.3. Надання інформації з Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів Міністерству фінансів України відповідно до встановленого порядку та іншим органам державної влади відповідно до спільних наказів або угод.

3.2. Формування та ведення єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету:

3.2.1. Прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету і реєстрів змін до неї, перевірка на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів і внесення до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.

3.2.2. Ведення єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та надання інформації з неї Міністерству фінансів України та головним розпорядникам бюджетних коштів відповідно до встановленого порядку. Формування та надання1 головним розпорядникам бюджетних коштів протоколів розбіжностей даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

3.3. Складання оперативної інформації щодо мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів.

3.4. Підготовка та надання інформації з питань основної діяльності Сектору, в тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Казначейства.

3.5. Участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів щодо казначейського обслуговування державного бюджету за витратами в межах компетенції Сектору.

3.6. Участь у розробленні, перегляді та, у разі потреби, доопрацюванні технологічних регламентів Казначейства за визначеними функціями.

3.7. Участь у впровадженні програмного забезпечення та у формуванні інформаційних баз даних Казначейства в межах компетенції Сектору.

3.8. Контроль за дотриманням головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетного законодавства в межах повноважень Сектору:

3.8.1. Контроль за відповідністю даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету встановленим вимогам до її складання, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

3.8.2. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

3.9. Надання інформації та консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Сектору:

3.9.1. Надання роз’яснень, інформації та консультацій учасникам бюджетного процесу, у тому числі самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства.

3.9.2. Розгляд та надання (участь у розгляді та наданні) відповідей на заяви, звернення, запити, листи юридичних та фізичних осіб.

3.10. За дорученням керівництва Казначейства участь у проведенні внутрішнього аудиту територіальних органів Казначейства в межах компетенції Сектору.

3.11. Організація документообігу, складання номенклатури справ, формування справ документів, що утворилися в результаті діяльності Сектору, та передача їх на зберігання. |

3.12. Участь у переговорах та зустрічах з представниками громадських та міжнародних організацій.

3.13. Участь у підготовці та рецензуванні матеріалів, наданих для публікації в журналі «Казна України», у межах компетенції Сектору.

3.14. Розгляд інформаційних запитів та надання відповідей на них у межах компетенції Сектору, на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.15. Участь у заходах з мобілізаційної підготовки в Казначействі.

4. ПРАВА СЕКТОРУ

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов'язаних з роботою Сектору.

4.2. Залучати за згодою керівників інших (самостійних структурних підрозділів Казначейства відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Сектором, та розгляду питань, що належать до його функцій.

4.3. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства консультації та роз’яснення з питань, що належать до компетенції Сектору.

4.4. У встановленому порядку ініціювати, організовувати і брати участь у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінари та наради з питань, які належать до функціональних обов'язків Сектору.

4.5. Вносити на обговорення Колегії та керівництва Казначейства питання, що належать до компетенції Сектору.

4.6. Повертати головному розпоряднику бюджетних коштів мережу розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету і реєстри змін до неї у разі невідповідності зазначених документів встановленим вимогам.

4.7. Вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усунення виявлених порушень установленого порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.

4.8. Одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання функцій Сектору.

4.9. Використовувати в роботі наявну інформаційну і технічну базу Казначейства.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства за погодженням з Міністром фінансів України.

5.2. Для виконання поставлених завдань завідувач Сектору повинен мати вишу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорій „Б” чи „В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.

5.3. Завідувач Сектору в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. Здійснює поточне керівництво діяльністю Сектору та координує його роботу.

5.3.2. Забезпечує виконання покладених на Сектор завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання доручень (документів), з дотриманням термінів їхнього виконання.

5.3.3. Забезпечує ведення бази даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (у тому числі, по розпорядниках та одержувачах бюджетних коштів, відомості про яких складають державну таємницю).

5.3.4. Надає головним розпорядникам коштів державного бюджету витяги з Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

5.3.5. Надає інформацію з Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів Міністерству фінансів України відповідно до встановленого порядку та іншим органам державної влади відповідно до спільних наказів або угод.

5.3.6. Приймає від головних розпорядників бюджетних коштів мережу розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету і реєстри змін до неї, перевіряє на відповідність встановленим (вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів і вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.

5.3.7. Веде єдину базу даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та надає інформацію з неї Міністерству фінансів України та головним розпорядникам бюджетних коштів відповідно до встановленого порядку. Формує та надає ^головним розпорядникам бюджетних коштів протоколи розбіжностей даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

5.3.8. Готує та надає інформацію з питань основної діяльності Сектору, у тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Казначейства.

5.3.9. Бере участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів щодо казначейського обслуговування державного бюджету за витратами в межах компетенції Сектору.

5.3.10. Бере участь у розробленні, перегляді та, у разі потреби, доопрацюванні технологічних регламентів Казначейства за визначеними функціями.

5.3.11. Організовує роботу Сектору з виконання рішень та доручень керівництва Казначейства, а також наказів, рішень Колегії і протокольних доручень апаратних нарад.

5.3.12. Бере участь у підготовці матеріалів для проведення засідань та в роботі Колегії Казначейства. Здійснює заходи щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Казначейства. Бере участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Казначейства.

5.3.13. Бере участь (у межах повноважень, визначених цим Положенням) у розгляді проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, органами державної влади, у разі необхідності готує пропозиції та зауваження.

5.3.14. Готує пропозиції та/або приймає рішення:

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • за дорученням керівництва;
 • за доповідними записками, поданнями, листами, наказами, іншими документами;
 • з кадрових питань;
 • щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Сектору.

5.3.15. Бере участь у розробленні пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства.

5.3.16. Співпрацює з навчальними закладами з питань вивчення і вдосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів.

5.3.17. Вивчає міжнародний досвід з .питань казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розвитку системи Казначейства та вносить пропозиції щодо можливості його застосування в Україні.

5.3.18. Бере участь у роботі місій міжнародних фінансових інституцій та роботі з іншими делегаціями зарубіжних країн.

5.3.19. Бере участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їхньої реалізації відповідно до функціональних повноважень Сектору.

5.3.20. Готує пропозиції до річного плану роботи Казначейства.

5.3.21. Розробляє положення про Сектор та подає його на затвердження керівництву Казначейства.

5.3.22. Визначає ступінь відповідальності та функціональні обов’язки працівників Сектору. Розробляє посадові інструкції працівників Сектору та подає їх на затвердження в установленому порядку.

5.3.23. Надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Сектору, вживає заходів до порушників виконавської та трудової дисципліни.

5.3.24. Узгоджує графік відпусток працівників Сектору.

5.3.25. Пропонує перелік осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ.

5.3.26. Пропонує перелік осіб для доступу до баз даних Казначейства.

5.3.27. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Сектору трудової і виконавської дисципліни, етики поведінки державного службовця, законодавства з питань державної таємниці та режиму таємності виконуваних робіт, використанням робочого часу працівниками.

5.3.28. Забезпечує дотримання працівниками Сектору законодавства України з питань державної служби, запобігання і протидії корупції.

5.3.29. Забезпечує контроль за виконанням доручень органів державної влади і керівництва Казначейства та дотримання працівниками Сектору вимог регламентуючих документів з цього питання.

5.3.30. Забезпечує дотримання працівниками Сектору вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання! документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання.

5.3.31. Забезпечує дотримання працівниками Сектору правил протипожежної безпеки та охорони праці.

5.3.32. Сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації спеціалістів Сектору.

5.3.33. За дорученням керівництва І Казначейства здійснює представництво інтересів Казначейства в інших органах державної влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень Сектору.

5.3.34. У випадках, визначених законодавством, в межах компетенції Сектору має право підписувати листи інформаційного характеру, інші документи, які не пов'язані із здійсненням Головою Казначейства політичних функцій.

5.4. У разі тимчасової відсутності завідувача Сектору його функції та обов’язки виконує головний казначей.

5.5. У ході роботи завідувач Сектору використовує відомості щодо мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, цивільного захисту за окремими показниками про дислокацію, функціонування, характеристики конкретних запасних пунктів управління, перелік утримувачів яких визначається Кабінетом Міністрів України (ЗВДТ ст. 1.12.2; 4.1.17).

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Сектору несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України, у тому числі персональну відповідальність за:

 • неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;
 • розголошення відомостей про діяльність Казначейства та її територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;
 • порушення законодавства України з питань державної служби, запобігання і протидії корупції, доступу до публічної інформації;
 • недотримання правил поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної охорони, техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та професійно-ділової етики;
 • неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їхньому користуванні, відповідно до чинного законодавства України.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ СЕКТОРУ

Взаємовідносини Сектору з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства будуються на підставі Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів.


Завантажити файл (у форматі pdf)

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux