портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Департамент методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства

Контакти


Структура департаменту

 • відділ методології казначейського обслуговування бюджетів за видатками та інших клієнтів
 • відділ методології бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджетів
 • відділ методології казначейського обслуговування бюджетів за доходами
 • відділ методології казначейського обслуговування розпорядників бюджетних коштів та розвитку Казначейства

Затверджено наказом ДКСУ від 27.02.2017 № 61

Положення про Департамент методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі – Казначейство України).

1.2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 460/2011, наказами Міністерства фінансів України та Казначейства України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.3. Діяльність Департаменту координується і спрямовується одним із заступників Голови Казначейства України відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. До складу Департаменту входять:

 • відділ методології бухгалтерського обліку та звітності розпорядників бюджетних коштів;
 • відділ методології казначейського обслуговування бюджетів за видатками та інших клієнтів;
 • відділ методології казначейського обслуговування бюджетів за доходами, бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджетів та операційної діяльності;
 • відділ розвитку Державної казначейської служби України та міжнародного співробітництва.

1.5. Призначення, переміщення і звільнення працівників Департаменту здійснюється Головою Казначейства України в установленому порядку.

1.6. Положення про Департамент та структурні підрозділи Департаменту підписує директор Департаменту та затверджується наказом Казначейства України. Посадові інструкції працівників Департаменту підписує керівник відповідного структурного підрозділу, погоджує директор Департаменту та затверджує заступник Голови Казначейства України відповідно до розподілу обов’язків.

1.7. Директор Департаменту за необхідності вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які затверджуються наказом Казначейства України.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Розробка в межах функцій, визначених цим Положенням, пропозицій до проектів нормативно-правових актів та методологічних документів щодо:

 • казначейського обслуговування бюджетних коштів та інших клієнтів;
 • встановлення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової та бюджетної звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначення порядку подання звітів про виконання кошторисів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування;
 • проходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • розвитку системи Казначейства України.

2.2. Участь у реалізації державної політики у сфері управління державними фінансами за пріоритетними напрямками діяльності Казначейства України.

2.3. Організація та координація роботи щодо визначення стратегічних напрямків та пріоритетних завдань Казначейства України.

2.4. Організація та координація роботи в частині взаємодії Казначейства України з органами державної влади, учбовими закладами і науково-дослідними інститутами, міжнародними фінансовими організаціями та казначействами інших країн з метою вивчення позитивного досвіду та його впровадження у становленні та розвитку системи Казначейства України.

2.5. Поширення і впровадження позитивного міжнародного досвіду з розвитку системи казначейства, казначейського обслуговування бюджетних коштів, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності у державному секторі.

2.6. Координація роботи Казначейства України з Національним банком України, органами Державної фіскальної служби України, міністерствами та іншими центральними органами державної влади з питань, пов’язаних з виконанням функцій Департаменту, визначених цим Положенням.

2.7. Організація та координація роботи самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства України щодо наповнення статтями та інформаційними матеріалами Всеукраїнського науково-практичного журналу «Казна України».

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 

Відповідно до покладених завдань Департамент виконує наступні функції:

3.1. Приймає участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства України.

3.2. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та інших органів влади та вносить їх в установленому порядку на розгляд Мінфіну, а саме:

3.2.1. Модернізації системи бухгалтерського обліку у державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

3.2.2. Здійснення оперативного ведення діючої економічної класифікації видатків та кредитування, підготовки та надання роз'яснень з питань їх застосування.

3.2.3. Підготовки пропозицій щодо внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації.

3.2.4. Приймає участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів.

3.2.5. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів, а також готує, у межах компетенції Департаменту, накази організаційно-розпорядчого характеру з питань:

 • казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями;
 • проходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • електронного адміністрування податку на додану вартість;
 • розрахунково-касового обслуговування митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення;
 • міжвідомчих відносин з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, які виникають у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями;
 • класифікації доходів бюджету та її удосконалення;
 • правил ведення бухгалтерського обліку операцій по виконанню державного та місцевих бюджетів;
 • відображення в бухгалтерському обліку операцій із коштами єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів та інших клієнтів в системі Казначейства України;
 • ведення Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного і місцевих бюджетів та Інструкції по його застосуванню;
 • ведення Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та Інструкції по його застосуванню;
 • ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного і місцевих бюджетів, Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 • ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання державного і місцевих бюджетів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;
 • організації роботи, функцій та завдань структурних підрозділів органів Казначейства з питань ведення обліку та складання звітності;
 • обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Казначейства;
 • бухгалтерського обліку і складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;
 • ведення бухгалтерського обліку бюджетних установ відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;
 • складання фінансової звітності про виконання кошторисів розпорядників бюджетних коштів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;
 • первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку та інших носіїв обліково-економічної інформації по виконанню кошторисів бюджетних установ;
 • встановлення вимог та критеріїв до автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;
 • проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень;
 • казначейського обслуговування бюджетних коштів, та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів за видатками;
 • процедур кредитування за рахунок коштів бюджетів;
 • процедур фінансування бюджетів;
 • застосування економічної класифікації видатків та кредитування бюджету;
 • обслуговування коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування та інших клієнтів через систему органів Казначейства;
 • ведення Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;
 • розвитку та удосконалення системи Казначейства України.

3.3. Визначає процедури щодо казначейського обслуговування бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та інших клієнтів.

3.3.1.Участь у розробці нормативно-правових актів щодо виконання норм закону України про Державний бюджет України.

3.3.2. Узгодження проектів галузевих порядків та інструкцій, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, в частині їх відповідності загальним принципам діючих нормативно-правових актів, методичних та інструктивних документів, що регламентують бюджетний процес в Україні.

3.4. Відкриття, ведення та закриття рахунків у Казначействі України:

3.4.1. Участь у централізованому відкритті бюджетних рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів:

 • опрацювання нормативно-правових актів, пов'язаних із зарахуванням надходжень до бюджетів усіх рівнів;
 • складання переліку видів надходжень державного та місцевих бюджетів і параметрів аналітичних рахунків та доведення їх до територіальних органів Казначейства, місцевих фінансових органів, органів Державної фіскальної служби України;
 • ведення довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, підготовка з урахуванням вимог законодавства необхідних для відкриття та функціонування рахунків матеріалів.

3.4.2. Опрацювання документів та підготовка пропозицій щодо складання таблиці відповідності джерел формування спеціального фонду державного бюджету напрямкам їх спрямування на спеціальні видатки на рахунки, відкриті за відомчою ознакою.

3.5. Ведення Довідника технічних символів, які використовуються з метою кодування рахунків для зарахування коштів, що підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

3.6. Приймає участь у розробці, перегляді, супроводженні технологічних регламентів Казначейства України за визначеними функціями.

3.7. Приймає участь у виконанні заходів Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року №34, та Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №774-p.

3.8. Визначає механізм казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, правил бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначає порядок подання звітів про виконання кошторисів фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування:

3.9.1. Прийняття участі в організації та координації роботи по впровадженню процедур та механізму казначейського обслуговування бюджетних коштів.

3.9.2. Участь у розробці:

 • облікової політики Казначейства України;
 • пропозицій щодо інформатизації та автоматизації процесів казначейського обслуговування бюджетних коштів;
 • вимог та критеріїв до автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками бюджетних коштів;
 • механізмів обслуговування проектів, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

3.9.3. Систематизація нормативних і методологічних документів з питань функціонування та розвитку системи Казначейства України, процесів обслуговування бюджетних коштів, методології ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової та бюджетної звітності про виконання державного і місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

3.10. Приймає участь у забезпеченні функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи:

3.10.1. Участь у формуванні та адмініструванні інформаційно-аналітичних баз даних Казначейства України.

3.11. Надання консультативної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Казначейства України:

3.11.1. Надання в межах компетенції Департаменту роз'яснень, інформації та консультацій учасникам бюджетного процесу.

3.11.2. Надання методичної, практичної та консультаційної допомоги самостійним структурним підрозділам та органам Казначейства.

3.11.3. Розгляд, надання та/або прийняття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб.

3.12. Організація роботи, переговорів та зустрічей з іноземними організаціями:

3.12.1. Участь у розробці угод щодо двосторонньої співпраці на відповідний період.

3.12.2. Участь у організації в Казначействі України переговорів та зустрічей з представниками іноземних дипломатичних установ в Україні, міжнародних та іноземних організацій.

3.12.3. Участь у складанні та погодженні програм перебування іноземних делегацій у Казначействі України.

3.12.4. Участь у підготовці листів за підписом Голови Казначейства України та заступників Голови Казначейства України на адресу іноземних та міжнародних установ і організацій, дипломатичних представництв і місій.

3.13. Участь у розгляді інформаційних запитів та в межах компетенції надання відповідей, враховуючи вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.14. Співпраця з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Казначейства України, представниками установ, організацій щодо вирішення питань, пов'язаних із діяльністю Казначейства України.

3.15. Співпраця з навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, Методологічною Радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України з питань вивчення і вдосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів та інших клієнтів, ведення бухгалтерського обліку і складання звітності суб'єктами державного сектору, підготовки та перепідготовки кадрів.

3.16. Вивчення та узагальнення міжнародного досвіду з питань казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів, розвитку системи Казначейства України, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової та бюджетної звітності і внесення пропозицій щодо можливості його застосування в Україні.

3.17. Участь у семінарах, конференціях тощо з питань, пов’язаних з розвитком системи Казначейства України, казначейського обслуговування бюджетів та розпорядників бюджетних коштів, бухгалтерського обліку та звітності.

3.18 Приймає участь у нарадах, засіданнях робочих груп, створених органами влади, з питань, що стосуються компетенції Департаменту.

3.19. Готує пропозиції щодо залучення міжнародної фінансової технічної допомоги.

3.20. Участь у роботі місій міжнародних фінансових інституцій та робота з іншими делегаціями зарубіжних країн.

3.21. Готує та надає інформацію з питань основної діяльності Департаменту, в тому числі для розміщення на веб-сайті Казначейства України.

3.22. Узагальнює інформацію, надану самостійними структурними підрозділами Казначейства України щодо пріоритетних напрямів діяльності Казначейства України, та здійснює організаційні заходи щодо їх затвердження Міністром фінансів України.

3.23.  Здійснює відповідні підготовчі заходи для підписання угод про співробітництво між Казначейством України та іншими іноземними установами.

3.24. Приймає участь у заходах, спрямованих на отримання фінансової та технічної допомоги, грантів міжнародних фінансових організацій, урядів іноземних країн тощо на розвиток системи Казначейства України.

3.25. Здійснює координацію роботи самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства України із підготовки та подання матеріалів для опублікування у Всеукраїнському науково-практичному журналі «Казна України».

3.26. Розробляє положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту та подає їх в установленому порядку на затвердження.

3.27. Надає пропозиції щодо морального заохочення працівників Департаменту, вжиття заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни.

3.28. Здійснює контроль за використанням робочого часу працівниками.

3.29. Забезпечує організацію контролю за виконанням доручень органів державної влади та дотримання працівниками Департаменту вимог документів, що регламентують це питання.

3.30. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання.

3.31. Забезпечує дотримання вимог законодавства з питань державної таємниці.

3.32. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил протипожежної безпеки та охорони праці.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

Виконуючи зазначені функції Департамент має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Казначейства України та територіальних органів відомості, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Департаменту.

4.2. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Департаментом та розгляду питань, що відносяться до його функцій.

4.3. Надавати самостійним структурним підрозділам центрального апарату Казначейства України та його територіальним органам пропозиції, роз’яснення і консультації з питань, що входять до його компетенції.

4.4. В установленому порядку ініціювати, організовувати і брати участь у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства України семінарів та нарад з питань, які відносяться до функціональних обов’язків Департаменту.

4.5. Вносити на обговорення колегії та керівництва Казначейства України питання, що входять до компетенції Департаменту.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства України за погодженням з Міністром фінансів України.

5.2. Директор Департаменту повинен мати вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

5.3. Директор Департаменту в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. Здійснює поточне керівництво всією діяльністю Департаменту та координує його роботу.

5.3.2. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання документів і дотримання строків виконання доручень.

5.3.3. Керує розробкою пропозицій до проектів законодавчих актів, нормативних актів та методологічних документів з питань ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів, проходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, організовує роботу щодо розвитку Казначейства України та міжнародного співробітництва.

5.3.4. Бере участь (в межах повноважень визначених цим Положенням) у розгляді проектів законодавчих актів, нормативних актів, підготовлених органами державної влади, у разі необхідності готує пропозиції та зауваження.

5.3.5. В ході роботи використовує відомості про систему, нормативи, заходи приведення цивільного захисту у готовності до виконання завдань в особливий період за окремими показниками в цілому щодо України (ЗВДТ ст. 1.12.4; 4.5.3).

5.3.6. Бере участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Казначейства України.

5.3.7. Здійснює підготовку пропозицій та/або прийняття рішень:

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • за дорученнями керівництва;
 • за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;
 • з кадрових питань;
 • щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників центрального апарату.

5.3.8. У випадках, визначених законодавством, в межах компетенції Департаменту має право підписувати листи інформаційного характеру, інші документи, які не пов’язані із здійсненням Головою Казначейства України політичних функцій.

5.3.9. Визначає коло обов'язків та ступінь відповідальності заступників директора Департаменту.

5.3.10. Забезпечує добір та розстановку кадрів Департаменту разом з  Управлінням кадрової та мобілізаційної роботи.

5.3.11. Здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов'язків між працівниками Департаменту.

5.3.12. Пропонує перелік осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ.

5.3.13. Пропонує перелік осіб для доступу до баз даних Казначейства України.

5.3.14. Узгоджує графік відпусток працівників Департаменту.

5.3.15. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Департаменту трудової і виконавської дисципліни, режиму таємності виконуваних робіт, протипожежної безпеки та охорони праці.

5.3.16. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

5.3.17. Бере участь у проведенні оцінки виконання головними бухгалтерами бюджетних установ своїх повноважень.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Департаменту несуть відповідальність, у тому числі персональну відповідальність, за:

неякісне та несвоєчасне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

розголошення відомостей про діяльність Казначейства України та його органів, що є державною або службовою таємницею;

недотримання Правил поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії та професійно-ділової етики;

неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні відповідно до законодавства України.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ДЕПАРТАМЕНТУ

Взаємовідносини Департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства України будуються на підставі Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів.

В.о директора Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України Н.О. Боцман

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux