портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Департамент консолідованої звітності

Контакти


Структура Департаменту 

 • відділ звітності про виконання державного та зведеного бюджету
 • відділ оперативної звітності
 • відділ звітності про виконання місцевих бюджетів
 • відділ звітності головних розпорядників коштів

Положення про Департамент консолідованої звітності Державної казначейської служби України 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Департамент консолідованої звітності Державної казначейської служби України (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі – Казначейство України).

1.2 У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства України та цим Положенням.

1.3 Діяльність Департаменту координується і спрямовується одним із заступників Голови Казначейства України відповідно до розподілу обов’язків.

1.4 До складу Департаменту входять чотири відділи:

відділ оперативної звітності;

відділ звітності про виконання державного та зведеного бюджету;

відділ звітності про виконання місцевих бюджетів;

відділ звітності головних розпорядників коштів.

1.5 Призначення, переміщення і звільнення працівників Департаменту здійснюється Головою Казначейства України в установленому законодавством порядку.

1.6 Положення про Департамент та структурні підрозділи підписується директором Департаменту та затверджується наказом Казначейства України. Посадові інструкції працівників Департаменту підписує керівник відповідного структурного підрозділу, погоджує директор Департаменту та затверджує заступник Голови Казначейства України відповідно до розподілу обов’язків.

1.7 Директор Департаменту при необхідності вносить пропозиції про зміни і доповнення до Положення, які затверджуються наказом Казначейства України.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Департаменту є: 

2.1 Зведення та складання достовірної та якісної звітності про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів.

2.2 Своєчасне подання фінансової та бюджетної звітності про виконання державного, місцевих та зведеного бюджетів Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України, іншим установленим законодавством та нормативно-правовими актами органам в обсязі та у строки визначені бюджетним законодавством.

2.3 Подання для розміщення на офіційному сайті Казначейства України та на Єдиному державному веб - порталі відкритих даних звітності про виконання Державного бюджету України та іншої інформації про виконання бюджетів.

2.4 Складання оперативної звітності про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів та подання необхідної інформації керівництву Казначейства України, Міністерству фінансів України, іншим органам влади для прийняття управлінських рішень.

2.5 Забезпечення координації та організації роботи з питань перевірки та складання звітності в системі органів Казначейства України.

2.6 Здійснення контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів в частині складання звітності головними розпорядниками бюджетних коштів і територіальними органами Казначейства України.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 

Відповідно до покладених завдань Департамент виконує такі функції:

3.1. Щоденно формує звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами.

3.2. Щоденно, щотижнево забезпечує узагальнення оперативної інформації за видатками, кредитуванням та наявності неоплачених фінансових зобов’язань.

3.3. Щомісячно формує вихідні форми про виконання державного бюджету по направлених відкритих асигнуваннях на здійснення видатків, наданих кредитах окремо для кожної території по загальному та спеціальному фондах та, в разі необхідності, забезпечує звірку з головними управліннями Казначейства України та міністерствами і відомствами.

3.4. Контролює своєчасне надходження від головних управлінь Казначейства України та від Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету за встановленими формами місячної, квартальної та річної звітності про виконання державного бюджету.

3.5. Приймає, перевіряє та зводить місячні, квартальні та річні звіти, отримані від  головних управлінь Казначейства України та від Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету за встановленими формами місячної, квартальної та річної звітності про виконання державного бюджету.

3.6. Контролює своєчасне надходження від головних управлінь Казначейства України за встановленими формами місячної, квартальної та річної звітності про виконання місцевих бюджетів.

3.7. Приймає, перевіряє та зводить місячні, квартальні та річні звіти, отримані від  головних управлінь Казначейства України за встановленими формами місячної, квартальної та річної звітності про виконання місцевих бюджетів.

3.8. Складає місячні, квартальні та річні звіти про виконання державного, місцевих та зведеного бюджетів за встановленими формами.

3.9. Приймає, перевіряє та узагальнює зведену фінансову звітність головних розпорядників коштів державного бюджету.

3.10. Перевіряє бюджетну звітність головних розпорядників бюджетних коштів в частині відповідності окремих даних звітності аналогічним даним, відображеним у звітності головних управлінь Казначейства України.   

3.11. Складає та надає інші форми оперативної та управлінської звітності про виконання бюджетів, передбачені наказами Казначейства України.

3.12. Звіряє інформацію про надходження коштів до державного та місцевих бюджетів з органом, що здійснює контроль за їх надходженням до бюджету (Державна фіскальна служба України) у встановленому порядку.

3.13. Надає пропозиції та готує технічні завдання на розробку, модифікацію програмного забезпечення, яке використовується для прийняття, перевірки та складання звітності.

3.14. Приймає участь у розгляді проектів законодавчих, нормативних актів, методичних та інструктивних документів стосовно складання звітності про виконання бюджетів учасниками бюджетного процесу.

3.15.  В межах компетенції готує пропозиції та проекти організаційно-розпорядчих документів з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства України.

3.16. Розробляє, удосконалює, у разі потреби, доопрацьовує технологічні регламенти Казначейства України за визначеними функціями в межах компетенції Департаменту та здійснює контроль за їх дотриманням.

3.17. Приймає участь у визначенні механізму казначейського обслуговування бюджетних коштів та інших клієнтів, установленні єдиних правил бухгалтерського обліку і складання фінансової та бюджетної звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначенні порядку подання звітів про виконання кошторисів фондів на загальнообов’язкове державне соціальне та пенсійне страхування.

3.18. Здійснює контроль  за дотриманням вимог складання звітності та термінів її подання головними управліннями Казначейства України.

3.19. Здійснює контроль  за дотриманням порядку та термінів подання  зведеної фінансової та бюджетної звітності головними розпорядниками коштів державного бюджету.

3.20. У випадках, передбачених чинним законодавством, складає розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами на підставі протоколів про порушення бюджетного законодавства.

3.21. Надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.22. Приймає участь в організації та координації діяльності головних бухгалтерів розпорядників коштів державного бюджету та контролі за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності.

3.23. За дорученням керівництва Казначейства України розглядає та опрацьовує документи з грифом «таємно» та «ДСК».

3.24.   В ході роботи використовує відомості за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо України (ЗВДТ ст. 2.1.10).

3.25.  За дорученням керівництва Казначейства України  приймає участь у переговорах та зустрічах з представниками іноземних дипломатичних установ в Україні, міжнародних та закордонних організацій.

3.26. Вивчає досвід інших країн з питань ведення бухгалтерського обліку та складання звітності державного сектору.

3.27. Надає матеріали з питань роботи Департаменту для розміщення на Web-сайті Казначейства.

3.28. Приймає участь у розгляді та рецензуванні матеріалів, наданих для опублікування у журналі "Казна України".

3.29. Приймає участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства України.

3.30. Надає пропозиції до річного плану роботи Казначейства України.

3.31. Приймає участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства України

3.32. Приймає участь в організаційних заходах щодо мобілізаційної підготовки.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ 

Департамент має право:

4.1 Перевіряти дотримання норм законодавства в частині складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів головними управліннями Казначейства України, міністерствами та відомствами.

4.2 Виносити на обговорення Колегії та керівництва Казначейства України питання, що належать до компетенції Департаменту для покращення його роботи.

4.3 Скликати за погодженням з керівництвом Казначейства України працівників територіальних органів Казначейства України на семінари і наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.

4.4 Одержувати від самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства України, відомості і необхідні документи, що належать до компетенції Департаменту.

4.5 Розробляти в межах компетенції Департаменту накази організаційно – розпорядчого характеру  та перевіряти їх виконання на місцях.

4.6 Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства України роз’яснення і консультації з питань, що належать до його компетенції.

4.7 Вносити пропозиції керівництву Казначейства України щодо застосування заходів по заохоченню працівників Департаменту та територіальних органів Казначейства України чи накладанню на них дисциплінарних або матеріальних стягнень.

4.8 Вносити пропозиції керівництву Казначейства України щодо вжиття заходів до посадових осіб головних розпорядників бюджетних коштів, винних у виникненні бюджетного правопорушення.

4.9 Складати попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства головним розпорядником бюджетних коштів у разі порушення ним порядку або термінів подання Казначейству України фінансової і бюджетної звітності, а також подання такої звітності у неповному обсязі; невідповідності даних, наведених у фінансовій та бюджетній звітності, відповідним даним бухгалтерського обліку органів Казначейства, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами.

4.10 Надавати керівництву пропозиції щодо складання розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами.

4.11 Використовувати в роботі наявну інформаційну та технічну базу Казначейства України.

4.12 Використовувати в установленому порядку відомості, які становлять державну таємницю.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1 Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Казначейства України в установленому законодавством порядку.

5.2 Директор Департаменту повинен вільно володіти державною мовою, мати вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та стаж роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.3 До обов’язків та прав директора Департаменту належить:

здійснення поточного керівництва діяльністю Департаменту та координація його роботи;

забезпечення виконання покладених на Департамент завдань, функцій та відповідальності за організацію своєчасного і якісного виконання доручень та розпорядчих документів;

здійснення організаційних заходів, направлених на забезпечення своєчасного складання звітів по виконанню державного, місцевих та зведеного бюджетів України;

у випадках, визначених законодавством, в межах компетенції Департаменту має право підписувати листи інформаційного характеру, інші документи, які не пов’язані із здійсненням Головою Казначейства України політичних функцій;

забезпечення дотримання працівниками Департаменту вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачу на зберігання;

забезпечення ведення обліку, зберігання та використання документів з грифом «Для службового використання»;

забезпечення перевірки фінансової та бюджетної звітності з питань фінансування мобілізаційної підготовки галузей національної економіки;

відповідно до функціональних обов’язків забезпечує перевірку фінансової звітності з питань фінансування мобілізаційної підготовки галузей національної економіки;

в ході роботи використання відомостей за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо України (ЗВДТ ст. 2.1.10) ступінь секретності - таємно;

розподіл функціональних обов’язків між працівниками Департаменту, складання та контроль за дотриманням графіків їх відпусток та взаємозаміни працівників на час їх відсутності;

контроль за дотриманням працівниками Департаменту трудової та виконавчої дисципліни;

представлення Департаменту у всіх державних, комерційних, громадських та інших організаціях і установах з питань, що належать до компетенції Департаменту;

визначення кола питань, що належать до обов’язків заступників директора Департаменту, виходячи із завдань і функцій Департаменту;

внесення на розгляд і затвердження керівництва Казначейства України питань, що належать до компетенції Департаменту, а також інших питань, пов’язаних з діяльністю Казначейства України, участь у їх обговоренні;

направлення за погодженням з керівництвом Казначейства України працівників Департаменту в службові відрядження для участі в семінарах, нарадах;

надання пропозицій щодо прийому, звільнення, переміщення працівників Департаменту, встановлення їм чергових рангів, надбавок, заохочень, а також дисциплінарних стягнень;

надання пропозицій щодо застосування заходів адміністративного характеру та дисциплінарних стягнень до працівників Департаменту та посадових осіб територіальних органів Казначейства України за фактами, пов’язаними з діяльністю Департаменту;

складання попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства головним розпорядником бюджетних коштів у разі порушення ним порядку або термінів подання Казначейству України фінансової і бюджетної звітності, а також подання такої звітності у неповному обсязі; невідповідності даних, наведених у фінансовій та бюджетній звітності, відповідним даним бухгалтерського обліку органів Казначейства, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами;

надання пропозицій щодо складання розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами керівництву Казначейства України;

підвищення свого професійного рівня, вивчення законодавчих та нормативно-правових актів та змін до них з метою виконання завдань та функцій, затверджених Положенням про Департамент;

організація взаємодії Департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства України при вирішенні питань, що стосуються діяльності Департаменту;

організація роботи в частині виконання працівниками Департаменту вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

ініціювання проведення семінарів, нарад, конференцій з розпорядниками бюджетних коштів, а також з територіальними органами Казначейства України з питань, що належать до компетенції Департаменту;

координація роботи головних управлінь Казначейства України з питань бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності

забезпечення дотримання працівниками Департаменту правил протипожежної безпеки та охорони праці.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Працівники Департаменту відповідно до законодавства несуть персональну відповідальність за:

неякісне та несвоєчасне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

розголошення відомостей про діяльність Казначейства України та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;

недотримання Правил поведінки державного службовця, Правил внутрішнього службового розпорядку, правил протипожежної охорони та охорони праці, технічної безпеки та професійно-ділової етики;

неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться у їх користуванні відповідно до  законодавства України.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ДЕПАРТАМЕНТУ

  Взаємовідносини Департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства України будуються на підставі Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів та інших організаційно-розпорядчих документів Казначейства України.


Полож_Департ_2017_Нак_79.DOC

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux