портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління видатків державного бюджету

Контакти


Затверджено наказом ДКСУ від 02.07.2018 № 226

Структура управління

 • відділ видатків АПК та виробничої сфери
 • відділ видатків державного управління, оборони, правоохоронних органів, судів і державної безпеки
 • відділ видатків невиробничої сфери

Положення про Управління видатків державного бюджету Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління видатків державного бюджету Державної казначейської служби України (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 №215, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства та цим Положенням.

1.3. Діяльність Управління координується і спрямовується заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. До складу Управління входять:

 • відділ видатків державного управління, оборони, правоохоронних органів, судів і державної безпеки;
 • відділ видатків АПК та виробничої сфери;
 • відділ видатків невиробничої сфери.

1.5. Призначення, переміщення і звільнення з посади працівників Управління здійснюється Головою Казначейства в установленому законодавством порядку.

1.6. Положення про Управління та його структурні підрозділи підписується начальником Управління та затверджується наказом Казначейства. Посадові інструкції працівників Управління підписує керівник відповідного структурного підрозділу, погоджує начальник Управління та затверджує заступник Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

1.7. Начальник Управління за потреби вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які затверджуються наказом Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Управління є:

2.1. Ведення обліку бюджетних асигнувань державного бюджету, доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів з розпису державного бюджету та змін до нього (за винятком видатків по обслуговуванню державного боргу та міжбюджетних трансфертів).

2.2. Ведення обліку показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

2.3. Здійснення контролю за відповідністю розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань показникам розпису державного бюджету.

2.4. Забезпечення відкриття асигнувань із державного бюджету (за винятком видатків по обслуговуванню державного боргу та міжбюджетних трансфертів).

2.5. Контроль бюджетних повноважень при здійсненні операцій з відкриття та спрямування асигнувань.

2.6. Складання оперативної інформації щодо планових показників та відкритих асигнувань державного бюджету.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1. Ведення обліку бюджетних асигнувань державного бюджету (за винятком видатків по обслуговуванню державного боргу та міжбюджетних трансфертів), доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів з розпису державного бюджету та змін до нього (у тому числі через Сектор режимно-секретної роботи):

3.1.1. формування витягів з розпису державного бюджету та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів;

3.1.2. введення в облік змін до розпису державного бюджету та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів копій довідок про зміни до розпису державного бюджету;

3.1.3. прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, перевірка на відповідність показникам затвердженого розпису державного бюджету, даним мережі та іншим встановленим вимогам, відображення показників в обліку;

3.1.4. прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів реєстрів змін розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, перевірка на відповідність даним позабалансового обліку, мережі та іншим встановленим вимогам, відображення показників в обліку.

3.2. Забезпечення відкриття асигнувань із державного бюджету (за винятком видатків по обслуговуванню державного боргу та міжбюджетних трансфертів):

3.2.1. складання пропозицій/довідок про внесення змін до пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету, розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету та їх облік;

3.2.2. складання розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету та розпоряджень на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком «Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки», на рахунки, відкриті за балансовим рахунком «Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою»;

3.2.3. надання головним розпорядникам бюджетних коштів зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками;

3.2.4. отримання від головних розпорядників бюджетних коштів розподілів відкритих асигнувань за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів (у тому числі через Сектор режимно-секретної роботи), перевірка щодо відповідності вказаних у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань та відображення їх в обліку;

3.2.5. складання розпоряджень на перерахування коштів державного бюджету у разі здійснення окремих видатків розпорядників бюджетних коштів, у підпорядкуванні яких є бюджетні установи, розташовані за межами України;

3.2.6. здійснення коригування відкритих асигнувань за умови прийняття головним розпорядником бюджетних коштів рішення про перерозподіл раніше відкритих асигнувань;

3.2.7. формування оперативної інформації щодо відкриття асигнувань з державного бюджету, у тому числі відповідно до Формату та регламенту обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Казначейством;

3.2.8. забезпечення відповідно до встановлених обсягів асигнувань та доручень Уряду цільового спрямування бюджетних асигнувань;

3.2.9. доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інформації про наявність неоплачених фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та інформації щодо залишків невикористаних відкритих асигнувань на рахунках розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у територіальних органах Казначейства;

3.2.10. опрацювання документів та підготовка пропозицій щодо складання таблиці відповідності джерел формування спеціального фонду державного бюджету напрямам їхнього спрямування на спеціальні витрати в частині планових показників та кодів програмної класифікації видатків та кредитування.

3.3. За окремими таємними видатками (через Сектор режимно-секретної роботи):

3.3.1. прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та реєстрів змін до неї, перевірка на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів і внесення до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

3.3.2. формування повідомлень про зміни до річного та помісячного розписів асигнувань державного бюджету за територіями та доведення їх до головних управлінь Казначейства;

3.3.3. складання зведення реєстрів та реєстрів на відкриття асигнувань по територіях, відображення їх в обліку.

3.4. Ведення рахунків позабалансового обліку для обліку показників розпису державного бюджету, розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, відкритих асигнувань державного бюджету.

3.5. Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності:

3.5.1. відображення показників довідок про зміни до розпису державного бюджету, розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету і реєстрів змін до них на відповідних рахунках позабалансового обліку;

3.5.2. відображення на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань, розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками та розподілів відкритих асигнувань сум відкритих асигнувань на відповідних рахунках позабалансового обліку;

3.5.3. складання та надання форм оперативної та управлінської звітності, передбачених наказами Казначейства;

3.5.4. підготовка та надання інформації з питань основної діяльності Управління, у тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Казначейства;

3.5.5. перевірка місячних звітів про виконання державного бюджету, складених Департаментом консолідованої звітності, та квартальних звітів головних розпорядників бюджетних коштів (у частині показників розпису державного бюджету та відкритих асигнувань);

3.5.6. участь у проведенні щорічної інвентаризації рахунків, відкритих на балансі Казначейства (на центральному рівні позабалансові рахунки для обліку показників розпису державного бюджету, розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, відкритих асигнувань державного бюджету).

3.6. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Управління, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих та нормативно-правових актів:

3.6.1. участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів щодо казначейського обслуговування державного бюджету за витратами;

3.6.2. участь у погодженні проектів галузевих порядків та інструкцій, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, в частині їхньої відповідності загальним принципам чинних нормативно-правових актів, методичних та інструктивних документів щодо казначейського обслуговування державного бюджету за витратами;

3.6.3. участь у розробленні, перегляді та, у разі потреби, доопрацюванні технологічних регламентів Казначейства за визначеними функціями.

3.7. Участь у впровадженні програмного забезпечення з виконання державного бюджету за видатками та у формуванні інформаційних баз даних Казначейства в межах компетенції Управління.

3.8. Контроль за дотриманням головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетного законодавства в межах повноважень Управління:

3.8.1. контроль за відповідністю даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (за окремими таємними видатками);

3.8.2. контроль за відповідністю розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету (реєстрів змін до них), поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, показникам розпису державного бюджету;

3.8.3. контроль отриманих розподілів відкритих асигнувань щодо відповідності зазначених у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань, правильності їхнього оформлення;

3.8.4. застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

3.9. Надання інформації та консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Управління:

3.9.1. надання роз’яснень, інформації та консультацій учасникам бюджетного процесу, у тому числі самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства;

3.9.2. розгляд, надання та/або взяття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб.

3.10. Організація документообігу, складання номенклатури справ, формування справ документів, що утворилися в результаті діяльності Управління, та передача їх на зберігання.

3.11. Участь у переговорах та зустрічах з представниками міжнародних та закордонних організацій.

3.12. Участь у підготовці та рецензуванні матеріалів, наданих для публікації в журналі «Казна України», у межах компетенції Управління.

3.13. Розгляд інформаційних запитів та надання відповідей на них в межах компетенції Управління на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.14. Участь у заходах з мобілізаційної підготовки в Казначействі.

4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Управління.

4.2. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів Казначейства відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Управлінням, та розгляду питань, що належать до його функцій.

4.3. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства роз’яснення і консультації з питань, що належать до його компетенції.

4.4. У встановленому порядку ініціювати, організовувати і брати участь у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінари та наради з питань, які належать до функціональних обов'язків Управління.

4.5. Вносити на обговорення Колегії та керівництва Казначейства питання, що належать до компетенції Управління.

4.6. Повертати головному розпоряднику бюджетних коштів мережу розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та реєстри змін до неї (за окремими таємними видатками), розподіли показників зведених кошторисів і зведених планів асигнувань та реєстри змін до них, розподіли відкритих асигнувань у разі невідповідності встановленим вимогам.

4.7. Вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усунення виявлених порушень установленого порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.

4.8. Одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання функцій Управління.

4.9. Використовувати в роботі наявну інформаційну та технічну базу Казначейства.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства за погодженням з Міністром фінансів України.

5.2. Для виконання поставлених завдань начальник Управління повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.

5.3. Начальник Управління в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. здійснює поточне керівництво діяльністю Управління та координує його роботу;

5.3.2. забезпечує виконання покладених на Управління завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання доручень (документів) з дотриманням термінів їхнього виконання;

5.3.3. організовує роботу Управління з виконання рішень та доручень керівництва Казначейства, а також наказів, рішень Колегії і протокольних доручень апаратних нарад;

5.3.4. бере участь у підготовці матеріалів для проведення засідань та в роботі Колегії Казначейства. Здійснює заходи щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Казначейства. Бере участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Казначейства;

5.3.5. бере участь (у межах повноважень, визначених цим Положенням) у розгляді проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, органами державної влади, у разі необхідності готує пропозиції та зауваження;

5.3.6. готує пропозиції та/або приймає рішення: 

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • за дорученнями керівництва; 
 • за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;
 • з кадрових питань;
 • щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління;

5.3.7. бере участь у розробленні пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства;

5.3.8. співпрацює з навчальними закладами з питань вивчення і вдосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів;

5.3.9. вивчає міжнародний досвід з питань казначейського обслуговування державного бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розвитку системи Казначейства та вносить пропозиції щодо можливості його застосування в Україні;

5.3.10. бере участь у роботі місій міжнародних фінансових інституцій та роботі з іншими делегаціями зарубіжних країн;

5.3.11. бере участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їхньої реалізації відповідно до функціональних повноважень;

5.3.12. готує пропозиції до річного плану роботи Казначейства;

5.3.13. розробляє положення про Управління та його структурні підрозділи та подає їх на затвердження керівництву Казначейства, закріплює обслуговування головних розпорядників бюджетних коштів за відділами Управління;

5.3.14. погоджує посадові інструкції працівників Управління;

5.3.15. надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Управління, вживає заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни;

5.3.16. узгоджує графік відпусток працівників Управління;

5.3.17. пропонує перелік осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ;

5.3.18. пропонує перелік осіб для доступу до баз даних Казначейства;

5.3.19. здійснює контроль за дотриманням працівниками Управління трудової і виконавської дисципліни, етики поведінки державного службовця; законодавства з питань державної таємниці та режиму таємності виконуваних робіт, використанням робочого часу працівниками;

5.3.20. забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції;

5.3.21. забезпечує організацію контролю за виконанням доручень органів державної влади і керівництва Казначейства та дотримання працівниками Управління вимог регламентуючих документів з цього питання;

5.3.22. забезпечує дотримання працівниками Управління вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;

5.3.23. забезпечує дотримання працівниками Управління правил протипожежної безпеки та охорони праці;

5.3.24. сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації спеціалістів Управління;

5.3.25. за дорученням керівництва Казначейства здійснює представництво інтересів Казначейства в інших органах державної влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень Управління;

5.3.26. у випадках, визначених законодавством, у межах компетенції Управління має право підписувати листи інформаційного характеру, інші документи, які не пов'язані із здійсненням Головою Казначейства політичних функцій.

5.4. У разі тимчасової відсутності начальника Управління його функції та обов’язки виконує заступник начальника Управління - начальник Відділу видатків державного управління, оборони, правоохоронних органів, судів і державної безпеки. У разі тимчасової відсутності начальника Управління та заступника начальника Управління - начальника Відділу видатків державного управління, оборони, правоохоронних органів, судів і державної безпеки функції та обов’язки начальника Управління виконує заступник начальника Управління - начальник Відділу видатків АПК та виробничої сфери.

5.5. У ході роботи начальник Управління використовує відомості про планування, розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення за його напрямами за окремими показниками в цілому щодо України; відомості про порядок фінансування та за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку галузей національної економіки; відомості щодо цивільного захисту за окремими показниками про дислокацію, функціонування, характеристики конкретних запасних пунктів управління, перелік утримувачів яких визначається Кабінетом Міністрів України (ЗВДТ ст. 1.12.2; 2.1.9; 2.1.10; 2.1.15; 4.1.17).

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Управління несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства, у тому числі персональну відповідальність за: неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

 • розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;
 • порушення законодавства України з питань державної служби, запобігання і протидії корупції, доступу до публічної інформації;
 • недотримання правил поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної охорони, техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та професійно-ділової етики;
 • неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні, відповідно до чинного законодавства України.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ УПРАВЛІННЯ

Взаємовідносини Управління з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства будуються на підставі Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів.

Начальник Управління видатків державного бюджету Т.І. Коткова


Положення про відділ видатків державного управління, оборони, правоохоронних органів, судів і державної безпеки Управління видатків державного бюджету Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ видатків державного управління, оборони, правоохоронних органів, судів і державної безпеки Управління видатків державного бюджету Державної казначейської служби України (далі - Відділ) є структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) та входить до складу Управління видатків державного бюджету Державної казначейської служби України (далі - Управління).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 №215, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства, положенням про Управління та цим Положенням.

1.3. Призначення, переміщення і звільнення працівників Відділу здійснюється Головою Казначейства в установленому порядку.

1.4. Положення про Відділ підписується начальником Управління та затверджується наказом Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Ведення обліку бюджетних асигнувань державного бюджету по головних розпорядниках бюджетних коштів у галузі державного управління, оборони, правоохоронних органів, судів та державної безпеки, закріплених за Відділом, доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів з розпису державного бюджету та змін до нього.

2.2. Ведення обліку показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету по закріплених за Відділом головних розпорядниках бюджетних коштів у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

2.3. Здійснення контролю за відповідністю розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань показникам розпису державного бюджету.

2.4. Забезпечення відкриття асигнувань із державного бюджету по закріплених за Відділом головних розпорядниках бюджетних коштів.

2.5. Контроль бюджетних повноважень при здійсненні операцій з відкриття та спрямування асигнувань.

2.6. Складання оперативної інформації щодо планових показників та відкритих асигнувань державного бюджету.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1. Ведення обліку бюджетних асигнувань державного бюджету по закріплених за Відділом головних розпорядниках бюджетних коштів, доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів з розпису державного бюджету та змін до нього (у тому числі через Сектор режимно-секретної роботи):

3.1.1. формування витягів з розпису державного бюджету та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів;

3.1.2. введення в облік змін до розпису державного бюджету та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів копій довідок про зміни до розпису державного бюджету;

3.1.3. прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, перевірка на відповідність показникам затвердженого розпису державного бюджету, даним мережі та іншим встановленим вимогам, відображення показників в обліку;

3.1.4. прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів реєстрів змін розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, перевірка на відповідність даним позабалансового обліку, мережі та іншим встановленим вимогам, відображення показників в обліку.

3.2. Забезпечення відкриття асигнувань із державного бюджету по закріплених за Відділом головних розпорядниках бюджетних коштів:

3.2.1. складання пропозицій/довідок про внесення змін до пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету, розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету та їх облік;

3.2.2. складання розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету та розпоряджень на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком «Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки», на рахунки, відкриті за балансовим рахунком «Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою»;

3.2.3. надання головним розпорядникам бюджетних коштів зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками;

3.2.4. отримання від головних розпорядників бюджетних коштів розподілів відкритих асигнувань за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів (у тому числі через Сектор режимно-секретної роботи), перевірка щодо відповідності зазначених у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань та відображення їх в обліку;

3.2.5. складання розпоряджень на перерахування коштів державного бюджету у разі здійснення окремих видатків розпорядників бюджетних коштів, у підпорядкуванні яких є бюджетні установи, розташовані за межами України;

3.2.6. здійснення коригування відкритих асигнувань за умови прийняття головним розпорядником бюджетних коштів рішення про перерозподіл раніше відкритих асигнувань;

3.2.7. формування оперативної інформації щодо відкриття асигнувань з державного бюджету;

3.2.8. забезпечення відповідно до встановлених обсягів асигнувань та доручень Уряду цільового спрямування бюджетних асигнувань;

3.2.9. доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інформації про наявність неоплачених фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та інформації щодо залишків невикористаних відкритих асигнувань на рахунках розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у територіальних органах Казначейства;

3.2.10. опрацювання документів та підготовка пропозицій щодо складання таблиці відповідності джерел формування спеціального фонду державного бюджету напрямам їхнього спрямування на спеціальні витрати в частині планових показників та кодів програмної класифікації видатків та кредитування.

3.3. За окремими таємними видатками (через Сектор режимно-секретної роботи):

3.3.1. прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та реєстрів змін до неї, перевірка на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів і внесення до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

3.3.2. формування повідомлень про зміни до річного та помісячного розписів асигнувань державного бюджету за територіями та доведення їх до головних управлінь Казначейства;

3.3.3. складання зведення реєстрів та реєстрів на відкриття асигнувань по територіях, відображення їх в обліку.

3.4. Ведення рахунків позабалансового обліку для обліку показників розпису державного бюджету, розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, відкритих асигнувань державного бюджету.

3.5. Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності:

3.5.1. відображення показників довідок про зміни до розпису державного бюджету, розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету і реєстрів змін до них на відповідних рахунках позабалансового обліку;

3.5.2. відображення на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань, розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками та розподілів відкритих асигнувань сум відкритих асигнувань на відповідних рахунках позабалансового обліку;

3.5.3. складання та надання форм оперативної та управлінської звітності, передбачених наказами Казначейства;

3.5.4. підготовка та надання інформації з питань основної діяльності Управління, у тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Казначейства;

3.5.5. перевірка місячних звітів про виконання державного бюджету, складених Департаментом консолідованої звітності, та квартальних звітів головних розпорядників бюджетних коштів (у частині показників розпису державного бюджету та відкритих асигнувань);

3.5.6. участь у проведенні щорічної інвентаризації рахунків, відкритих на балансі Казначейства (на центральному рівні позабалансові рахунки для обліку показників розпису державного бюджету, розподілів показників

зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету відкритих асигнувань державного бюджету).

3.6. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих та нормативно-правових актів:

3.6.1 участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів щодо казначейського обслуговування державного бюджету за витратами;

3.6.2 участь у погодженні проектів галузевих порядків та інструкцій, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, в частині їхньої відповідності загальним принципам чинних нормативно-правових актів, методичних та інструктивних документів щодо казначейського обслуговування державного бюджету за витратами;

3.6.3. участь у розробленні, перегляді та, у разі потреби, доопрацюванні технологічних регламентів Казначейства за визначеними функціями.

3.7. Участь у впровадженні програмного забезпечення з виконання державного бюджету за видатками та у формуванні інформаційних баз даних Казначейства в межах компетенції Відділу.

3.8. Контроль за дотриманням головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетного законодавства в межах повноважень Відділу:

3.8.1. контроль за відповідністю даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (за окремими таємними видатками);

3.8.2. контроль за відповідністю розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету (реєстрів змін до них), поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, показникам розпису державного бюджету;

3.8.3. контроль отриманих розподілів відкритих асигнувань щодо відповідності зазначених у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань, правильності їхнього оформлення;

3.8.4. застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

3.9. Надання інформації та консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Відділу:

3.9.1. надання роз’яснень, інформації та консультацій учасникам бюджетного процесу, у тому числі самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства;

3.9.2. розгляд, надання та/або взяття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб.

3.10. Організація документообігу, складання номенклатури справ, формування справ документів, що утворилися в результаті діяльності Відділу, та передачі їх на зберігання.

3.11. Участь у переговорах та зустрічах з представниками міжнародних та закордонних організацій.

3.12. Участь у підготовці та рецензуванні матеріалів, наданих для публікації в журналі «Казна України», у межах компетенції Відділу.

3.13. Розгляд інформаційних запитів та надання відповідей на них в межах компетенції Відділу на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.14. Участь у заходах з мобілізаційної підготовки в Казначействі.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Відділу.

4.2. Вносити керівництву Управління пропозиції щодо залучення фахівців інших самостійних структурних підрозділів Казначейства для здійснення заходів, які проводяться Управлінням, та розгляду питань, що належать до функцій Відділу.

4.3. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства роз’яснення і консультації з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.4. Вносити пропозиції керівництву Управління щодо ініціювання та участі у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінарів та нарад з питань, які належать до функціональних обов’язків Відділу.

4.5. Надавати керівництву Управління пропозиції щодо винесення на обговорення Колегії та керівництва Казначейства питань, що належать до компетенції Відділу.

4.6. Повертати головному розпоряднику бюджетних коштів мережу розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та реєстри змін до неї (за окремими таємними видатками), розподіли показників зведених кошторисів і зведених планів асигнувань та реєстри змін до них, розподіли відкритих асигнувань у разі невідповідності встановленим вимогам.

4.7. .Вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усунення виявлених порушень установленого порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.

4.8. Одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання функцій Відділу.

4.9. Використовувати в роботі наявну інформаційну та технічну базу Казначейства.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Відділ очолює заступник начальника Управління - начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства за погодженням з Міністром фінансів України.

5.2. Для виконання поставлених завдань заступник начальника Управління - начальник Відділу повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.

5.3. Заступник начальника Управління - начальник Відділу в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. здійснює керівництво роботою Відділу, бере участь в організації роботи Управління;

5.3.2. забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання доручень (документів) з дотриманням термінів їхнього виконання;

5.3.3. складає пропозиції/довідки про внесення змін до пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету, розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету;

5.3.4. складає розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету та розпорядження на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком «Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки», на рахунки, відкриті за балансовим рахунком «Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою»;

5.3.5. відображає на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань та розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками суми відкритих асигнувань на відповідних рахунках позабалансового обліку;

5.3.6. забезпечує ведення довідників у програмному забезпеченні щодо напрямів відкриття асигнувань з державного бюджету;

5.3.7. щотижнево та на кінець місяця проводить звірку щодо змін до розпису державного бюджету, відображених в базі даних Казначейства, з інформацією, отриманою від Міністерства фінансів України в установленому порядку;

5.3.8. щомісячно формує та розміщує на сервері Казначейства інформацію щодо показників уточненого територіального розпису державного бюджету з урахуванням внесених змін для використання при складанні звітності про виконання державного бюджету;

5.3.9. бере участь у веденні рахунків позабалансового обліку для обліку показників розпису державного бюджету, розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, відкритих асигнувань державного бюджету;

5.3.10. готує та надає інформацію з питань основної діяльності Управління, у тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Казначейства;

5.3.11. бере участь у проведенні щорічної інвентаризації рахунків, відкритих на балансі Казначейства (на центральному рівні позабалансові рахунки для обліку показників розпису державного бюджету, розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, відкритих асигнувань державного бюджету);

5.3.12. бере участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів щодо казначейського обслуговування державного бюджету за витратами;

5.3.13. бере участь у розробленні, перегляді та, у разі потреби, доопрацюванні технологічних регламентів Казначейства за визначеними функціями;

5.3.14. бере участь у впровадженні програмного забезпечення з виконання державного бюджету за видатками та у формуванні інформаційних баз даних Казначейства в межах компетенції Управління;

5.3.15. організовує роботу Відділу з виконання рішень та доручень начальника Управління та керівництва Казначейства, а також наказів, рішень Колегії Казначейства і протокольних доручень апаратних нарад;.

5.3.16. бере участь у підготовці матеріалів для проведення засідань Колегії Казначейства, здійсненні заходів щодо підготовки та проведення нарад,

семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Казначейства; бере участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Казначейства;

5.3.17. бере участь (у межах повноважень, визначених цим Положенням) у розгляді проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, органами державної влади, у разі необхідності готує пропозиції та зауваження;

5.3.18. готує пропозиції та/або приймає рішення:

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • за дорученнями керівництва;
 • за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;
 • з кадрових питань;
 • щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу;

5.3.19. бере участь у розробленні пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства;

5.3.20. співпрацює з навчальними закладами з питань вивчення і вдосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів;

5.3.21. вивчає міжнародний досвід з питань казначейського обслуговування державного бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розвитку системи Казначейства та вносить пропозиції щодо можливості його застосування в Україні;

5.3.22. бере участь у роботі місій міжнародних фінансових інституцій та роботі з іншими делегаціями зарубіжних країн;

5.3.23.бере участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їхньої реалізації відповідно до функціональних повноважень;

5.3.24. готує пропозиції до річного плану роботи Казначейства;

5.3.25. розробляє положення про Відділ та подає його на затвердження в установленому порядку;

5.3.26. визначає ступінь відповідальності та функціональні обов’язки працівників Відділу, закріплює за ними головних розпорядників бюджетних коштів, розробляє посадові інструкції та подає їх на затвердження в установленому порядку;

5.3.27. надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Відділу, вживає заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни;

5.3.28. узгоджує графік відпусток працівників Відділу;

5.3.29. пропонує перелік осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ;

5.3.30. пропонує перелік осіб для доступу до баз даних Казначейства;

5.3.31. здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу трудової і виконавської дисципліни, етики поведінки державного службовця, законодавства з питань державної таємниці та режиму таємності виконуваних робіт, використанням робочого часу працівниками;

5.3.32. забезпечує дотримання працівниками Відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції;

5.3.33. забезпечує контроль за виконанням доручень органів державної влади і керівництва Казначейства та дотримання працівниками Відділу вимог регламентуючих документів з цього питання;

5.3.34. забезпечує дотримання працівниками Відділу вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;

5.3.35. забезпечує дотримання працівниками Відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці;

5.3.36. сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації спеціалістів Відділу;

5.3.37. за дорученням керівництва Казначейства та начальника Управління здійснює представництво інтересів Казначейства в інших органах державної влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень Відділу, Управління;

5.3.38. у разі тимчасової відсутності начальника Управління виконує обов’язки начальника Управління.

5.4. У ході роботи заступник начальника Управління - начальник Відділу використовує відомості про планування, розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення за його напрямами за окремими показниками в цілому щодо України; відомості про порядок фінансування та за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку галузей національної економіки; відомості щодо цивільного захисту за окремими показниками про дислокацію, функціонування, характеристики конкретних запасних пунктів управління, перелік утримувачів яких визначається Кабінетом Міністрів України (ЗВДТ ст. 1.12.2; 2.1.9; 2.1.10; 2.1.15; 4.1.17).

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Відділу несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства, у тому числі персональну відповідальність за:

 • неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;
 • розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;
 • порушення законодавства України з питань державної служби, запобігання і протидії корупції, доступу до публічної інформації;
 • недотримання правил поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної охорони, техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та професійно-ділової етики;
 • неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні, відповідно до чинного законодавства України.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Взаємовідносини Відділу з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства та структурними підрозділами Управління будуються на підставі Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів.

Начальник Управління видатків державного бюджету Т.І. Коткова


Положення про відділ видатків АПК та виробничої сфери Управління видатків державного бюджету Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ видатків АПК та виробничої сфери Управління видатків державного бюджету Державної казначейської служби України (далі - Відділ) є структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) та входить до складу Управління видатків державного бюджету Державної казначейської служби України (далі - Управління).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 №215, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства, положенням про Управління та цим Положенням.

1.3. Призначення, переміщення і звільнення працівників Відділу здійснюється Головою Казначейства в установленому порядку.

1.4. Положення про Відділ підписується начальником Управління та затверджується наказом Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Ведення обліку бюджетних асигнувань державного бюджету по головних розпорядниках бюджетних коштів у галузі АПК та виробничої сфери, закріплених за Відділом, доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів з розпису державного бюджету та змін до нього.

2.2. Ведення обліку показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету по закріплених за Відділом головних розпорядниках бюджетних коштів у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

2.3. Здійснення контролю за відповідністю розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань показникам розпису державного бюджету.

2.4. Забезпечення відкриття асигнувань із державного бюджету по закріплених за Відділом головних розпорядниках бюджетних коштів.

2.5. Контроль бюджетних повноважень при здійсненні операцій з відкриття та спрямування асигнувань.

2.6. Складання оперативної інформації щодо планових показників та відкритих асигнувань державного бюджету.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1. Ведення обліку бюджетних асигнувань державного бюджету по закріплених за Відділом головних розпорядниках бюджетних коштів, доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів з розпису державного бюджету та змін до нього:

3.1.1. формування витягів з розпису державного бюджету та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів;

3.1.2. введення в облік змін до розпису державного бюджету та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів копій довідок про зміни до розпису державного бюджету;

3.1.3. прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, перевірка на відповідність показникам затвердженого розпису державного бюджету, даним мережі та іншим встановленим вимогам, відображення показників в обліку;

3.1.4. прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів реєстрів змін розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, перевірка на відповідність даним позабалансового обліку, мережі та іншим встановленим вимогам, відображення показників в обліку.

3.2. Забезпечення відкриття асигнувань із державного бюджету по закріплених за Відділом головних розпорядниках бюджетних коштів:

3.2.1. складання пропозицій/довідок про внесення змін до пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету, розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету та їх облік;

3.2.2. складання розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету та розпоряджень на перерахування коштів спеціального фонду державного

бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком «Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки», на рахунки, відкриті за балансовим рахунком «Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою»;

3.2.3. надання головним розпорядникам бюджетних коштів зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками;

3.2.4. отримання від головних розпорядників бюджетних коштів розподілів відкритих асигнувань за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, перевірка щодо відповідності зазначених у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань та відображення їх в обліку;

3.2.5. здійснення коригування відкритих асигнувань за умови прийняття головним розпорядником бюджетних коштів рішення про перерозподіл раніше відкритих асигнувань;

3.2.6. формування оперативної інформації щодо відкриття асигнувань з державного бюджету, у тому числі відповідно до Формату та регламенту обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Казначейством;

3.2.7. забезпечення відповідно до встановлених обсягів асигнувань та доручень. Уряду цільового спрямування бюджетних асигнувань;

3.2.8. доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інформації про наявність неоплачених фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та інформації щодо залишків невикористаних відкритих асигнувань на рахунках розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у територіальних органах Казначейства;

3.2.9. опрацювання документів та підготовка пропозицій щодо складання таблиці відповідності джерел формування спеціального фонду державного бюджету напрямам їхнього спрямування на спеціальні витрати в частині планових показників та кодів програмної класифікації видатків та кредитування.

3.3. Ведення рахунків позабалансового обліку для обліку показників розпису державного бюджету, розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, відкритих асигнувань державного бюджету.

3.4. Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності:

3.4.1. відображення показників довідок про зміни до розпису державного бюджету, розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів

асигнувань державного бюджету і реєстрів змін до них на відповідних рахунках позабалансового обліку;

3.4.2. відображення на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань, розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками та розподілів відкритих асигнувань сум відкритих асигнувань на відповідних рахунках позабалансового обліку;

3.4.3. складання та надання форм оперативної та управлінської звітності, передбачених наказами Казначейства;

3.4.4. підготовка та надання інформації з питань основної діяльності Управління, у тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Казначейства;

3.4.5. перевірка місячних звітів про виконання державного бюджету, складених Департаментом консолідованої звітності, та квартальних звітів головних розпорядників бюджетних коштів (у частині показників розпису державного бюджету та відкритих асигнувань);

3.4.6. участь у проведенні щорічної інвентаризації рахунків, відкритих на балансі Казначейства (на центральному рівні позабалансові рахунки для обліку показників розпису державного бюджету, розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, відкритих асигнувань державного бюджету).

3.5. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих та нормативно-правових актів:

3.5.1. участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів щодо казначейського обслуговування державного бюджету за витратам;

3.5.2. участь у погодженні проектів галузевих порядків та інструкцій, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, в частині їхньої відповідності загальним принципам чинних нормативно-правових актів, методичних та інструктивних документів щодо казначейського обслуговування державного бюджету за витратами;

3.5.3. участь у розробленні, перегляді та, у разі потреби, доопрацюванні технологічних регламентів Казначейства за визначеними функціями.

3.6. участь у впровадженні програмного забезпечення з виконання державного бюджету за видатками та у формуванні інформаційних баз даних Казначейства в межах компетенції Відділу.

3.7. Контроль за дотриманням головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетного законодавства в межах повноважень Відділу:

3.7.1. контроль за відповідністю розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету (реєстрів змін до них), поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, показникам розпису державного бюджету;

3.7.2. контроль отриманих розподілів відкритих асигнувань щодо відповідності зазначених у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань, правильності їхнього оформлення;

3.7.3. застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

3.8. Надання інформації та консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Відділу:

3.8.1. надання роз’яснень, інформації та консультацій учасникам бюджетного процесу, у тому числі самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства;

3.8.2. розгляд, надання та/або взяття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб.

3.9. Організація документообігу, складання номенклатури справ, формування справ документів, що утворилися в результаті діяльності Відділу, та передача їх на зберігання.

3.10. Участь у переговорах та зустрічах з представниками міжнародних та закордонних організацій.

3.11. Участь у підготовці та рецензуванні матеріалів, наданих для публікації в журналі «Казна України», у межах компетенції Відділу.

3.12. Розгляд інформаційних запитів та надання відповідей на них в межах компетенції Відділу на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.13. Участь у заходах з мобілізаційної підготовки в Казначействі.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Відділу.

4.2. Вносити пропозиції керівництву Управління щодо залучення фахівців інших самостійних структурних підрозділів Казначейства для здійснення заходів, які проводяться Управлінням, та розгляду питань, що належать до функцій Відділу.

4.3. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства роз’яснення і консультації з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.4. Вносити пропозиції керівництву Управління щодо ініціювання та участі у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінарів та нарад з питань, які належать до функціональних обов’язків Відділу.

4.5. Надавати керівництву Управління пропозиції щодо винесення на обговорення Колегії та керівництва Казначейства питань, що належать до компетенції Відділу.

4.6. Повертати головному розпоряднику бюджетних коштів розподіли показників зведених кошторисів і зведених планів асигнувань та реєстри змін до них, розподіли відкритих асигнувань у разі невідповідності встановленим вимогам.

4.7. Вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усунення виявлених порушень установленого порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.

4.8. Одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання функцій Відділу.

4.9. Використовувати в роботі наявну інформаційну та технічну базу Казначейства.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Відділ очолює заступник начальника Управління - начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства за погодженням з Міністром фінансів України.

5.2. Для виконання поставлених завдань заступник начальника Управління - начальник Відділу повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.

5.3. Заступник начальника Управління - начальник Відділу в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. здійснює керівництво роботою Відділу, бере участь в організації роботи Управління;

5.3.2. забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання доручень (документів) з дотриманням термінів їхнього виконання;

5.3.3. складає пропозиції/довідки про внесення змін до пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету, розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету;

5.3.4. складає розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету та розпорядження на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком «Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки», на рахунки, відкриті за балансовим рахунком «Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою»;

5.3.5. відображає на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань та розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками суми відкритих асигнувань на відповідних рахунках позабалансового обліку;

5.3.6. забезпечує ведення довідників у програмному забезпеченні щодо напрямів відкриття асигнувань з державного бюджету;

5.3.7. формує інформацію щодо відкриття асигнувань з державного бюджету відповідно до Формату та регламенту обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Казначейством;

5.3.8. готує та надає інформацію з питань основної діяльності Управління, у тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Казначейства;

5.3.9. бере участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів щодо казначейського обслуговування державного бюджету за витратами;

5.3.10. бере участь у розробленні, перегляді та, у разі потреби, доопрацюванні технологічних регламентів Казначейства за визначеними функціями;

5.3.11. організовує роботу Відділу з виконання рішень та доручень начальника Управління та керівництва Казначейства, а також наказів, рішень Колегії Казначейства і протокольних доручень апаратних нарад;

5.3.12. бере участь у підготовці матеріалів для проведення засідань Колегії Казначейства, здійсненні заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Казначейства; бере участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Казначейства;

5.3.13. бере участь (у межах повноважень, визначених цим Положенням) у розгляді проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, органами державної влади, у разі необхідності готує пропозиції та зауваження;

5.3.14. готує пропозиції та/або приймає рішення:

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • за дорученнями керівництва;
 • за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;
 • з кадрових питань;
 • щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу;

5.3.15. бере участь у розробленні пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства;

5.3.16. співпрацює з навчальними закладами з питань вивчення і вдосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів;

5.3.17. вивчає міжнародний досвід з питань казначейського обслуговування державного бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розвитку системи Казначейства та вносить пропозиції щодо можливості його застосування в Україні;

5.3.18. бере участь у роботі місій міжнародних фінансових інституцій та роботі з іншими делегаціями зарубіжних країн;

5.3.19. бере участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їхньої реалізації відповідно до функціональних повноважень;

5.3.20. готує пропозиції до річного плану роботи Казначейства;

5.3.21. розробляє положення про Відділ та подає його на затвердження в установленому порядку;

5.3.22. визначає ступінь відповідальності та функціональні обов’язки працівників Відділу, закріплює за ними головних розпорядників бюджетних коштів; розробляє посадові інструкції та подає їх на затвердження в установленому порядку;

5.3.23. надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Відділу, вживає заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни;

5.3.24. узгоджує графік відпусток працівників Відділу;

5.3.25. пропонує перелік осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ;

5.3.26. пропонує перелік осіб для доступу до баз даних Казначейства;

5.3.27. здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу трудової і виконавської дисципліни, етики поведінки державного службовця, законодавства з питань державної таємниці та режиму таємності виконуваних робіт, використанням робочого часу працівниками;

5.3.28. забезпечує дотримання працівниками Відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції;

5.3.29. забезпечує контроль за виконанням доручень органів державної влади і керівництва Казначейства та дотримання працівниками Відділу вимог регламентуючих документів з цього питання;

5.3.30. забезпечує дотримання працівниками Відділу вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;

5.3.31. забезпечує дотримання працівниками Відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці;

5.3.32. сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації спеціалістів Відділу;

5.3.33. за дорученням керівництва Казначейства та начальника Управління здійснює представництво інтересів Казначейства в інших органах державної влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень Відділу, Управління;

5.3.34. у разі тимчасової відсутності начальника Управління та заступника начальника Управління - начальника відділу видатків державного управління, оборони, правоохоронних органів, судів і державної безпеки виконує обов’язки начальника Управління.

5.4. У ході роботи заступник начальника Управління - начальник Відділу використовує відомості про планування, розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення за його напрямами за окремими показниками в цілому щодо України; відомості про порядок фінансування та за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку галузей національної економіки; відомості щодо цивільного захисту за окремими показниками про дислокацію, функціонування, характеристики конкретних запасних пунктів управління, перелік утримувачів яких визначається Кабінетом Міністрів України (ЗВДТ ст. 1.12.2; 2.1.9; 2.1.10; 2.1.15; 4.1.17).

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Відділу несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства, у тому числі персональну відповідальність за:

 • неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;
 • розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;
 • порушення законодавства України з питань державної служби, запобігання і протидії корупції, доступу до публічної інформації;
 • недотримання правил поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної охорони, техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та професійно-ділової етики;
 • неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні, відповідно до чинного законодавства України.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Взаємовідносини Відділу з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства та структурними підрозділами Управління будуються на підставі Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів.

Начальник Управління видатків державного бюджету Т.І. Коткова


Положення про відділ видатків невиробничої сфери Управління видатків державного бюджету Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ видатків невиробничої сфери Управління видатків державного бюджету Державної казначейської служби України (далі - Відділ) є структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) та входить до складу Управління видатків державного бюджету Державної казначейської служби України (далі - Управління).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 №215, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства, положенням про Управління та цим Положенням.

1.3. Призначення, переміщення і звільнення працівників Відділу здійснюється Головою Казначейства в установленому порядку.

1.4. Положення про Відділ підписується начальником Управління та затверджується наказом Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Ведення обліку бюджетних асигнувань державного бюджету по головних розпорядниках бюджетних коштів у галузі невиробничої сфери, закріплених за Відділом, доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів з розпису державного бюджету та змін до нього.

2.2. Ведення обліку показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету по закріплених за Відділом головних розпорядниках бюджетних коштів у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

2.3. Здійснення контролю за відповідністю розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань показникам розпису державного бюджету.

2.4. Забезпечення відкриття асигнувань із державного бюджету по закріплених за Відділом головних розпорядниках бюджетних коштів.

2.5. Контроль бюджетних повноважень при здійсненні операцій з відкриття та спрямування асигнувань.

2.6. Складання оперативної інформації щодо планових показників та відкритих асигнувань державного бюджету.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1. Ведення обліку бюджетних асигнувань державного бюджету по закріплених за Відділом головних розпорядниках бюджетних коштів, доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів з розпису державного бюджету та змін до нього:

3.1.1. формування витягів з розпису державного бюджету та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів;

3.1.2. введення в облік змін до розпису державного бюджету та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів копій довідок про зміни до розпису державного бюджету;

3.1.3. прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, перевірка на відповідність показникам затвердженого розпису державного бюджету, даним мережі та іншим встановленим вимогам, відображення показників в обліку;

3.1.4. прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів реєстрів змін розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, перевірка на відповідність даним позабалансового обліку, мережі та іншим встановленим вимогам, відображення показників в обліку.

3.2. Забезпечення відкриття асигнувань із державного бюджету по закріплених за Відділом головних розпорядниках бюджетних коштів:

3.2.1. складання пропозицій/довідок про внесення змін до пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету, розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету та їх облік;

3.2.2. складання розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету та розпоряджень на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком «Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки», на рахунки, відкриті за балансовим рахунком «Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою»;

3.2.3. надання головним розпорядникам бюджетних коштів зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками;

3.2.4. отримання від головних розпорядників бюджетних коштів розподілів відкритих асигнувань за кодами класифікації видатків та кредитування державного бюджету, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів, перевірка щодо відповідності зазначених у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань та відображення їх в обліку;

3.2.5. здійснення коригування відкритих асигнувань за умови прийняття головним розпорядником бюджетних коштів рішення про перерозподіл раніше відкритих асигнувань;

3.2.6. формування оперативної інформації щодо відкриття асигнувань з державного бюджету;

3.2.7. забезпечення відповідно до встановлених обсягів асигнувань та доручень Уряду цільового спрямування бюджетних асигнувань;

3.2.8. доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інформації про наявність неоплачених фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та інформації щодо залишків невикористаних відкритих асигнувань на рахунках розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у територіальних органах Казначейства;

3.2.9. опрацювання документів та підготовка пропозицій щодо складання таблиці відповідності джерел формування спеціального фонду державного бюджету напрямам їхнього спрямування на спеціальні витрати в частині планових показників та кодів програмної класифікації видатків та кредитування.

3.3. Ведення рахунків позабалансового обліку для обліку показників розпису державного бюджету, розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, відкритих асигнувань державного бюджету.

3.4. Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності:

3.4.1. відображення показників довідок про зміни до розпису державного бюджету, розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету і реєстрів змін до них на відповідних рахунках позабалансового обліку;

3.4.2. відображення на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань, розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками та розподілів відкритих асигнувань сум відкритих асигнувань на відповідних рахунках позабалансового обліку;

3.4.3. складання та надання форм оперативної та управлінської звітності, передбачених наказами Казначейства;

3.4.4. підготовка та надання інформації з питань основної діяльності Управління, у тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Казначейства;

3.4.5. перевірка місячних звітів про виконання державного бюджету, складених Департаментом консолідованої звітності, та квартальних звітів головних розпорядників бюджетних коштів (у частині показників розпису державного бюджету та відкритих асигнувань);

3.4.6. участь у проведенні щорічної інвентаризації рахунків, відкритих на балансі Казначейства (на центральному рівні позабалансові рахунки для обліку показників розпису державного бюджету, розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, відкритих асигнувань державного бюджету).

3.5. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Відділу, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих та нормативно-правових актів:

3.5.1. участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів щодо казначейського обслуговування державного бюджету за витратами;

3.5.2. участь у погодженні проектів галузевих порядків та інструкцій, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, в частині їхньої відповідності загальним принципам чинних нормативно-правових актів, методичних та інструктивних документів щодо казначейського обслуговування державного бюджету за витратами;

3.5.3. участь у розробленні, перегляді та, у разі потреби, доопрацюванні технологічних регламентів Казначейства за визначеними функціями.

3.6. Участь у впровадженні програмного забезпечення з виконання державного бюджету за видатками та у формуванні інформаційних баз даних Казначейства в межах компетенції Відділу.

3.7. Контроль за дотриманням головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетного законодавства в межах повноважень Відділу:

3.7.1. контроль за відповідністю розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету (реєстрів змін до них), поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, показникам розпису державного бюджету;

3.7.2. контроль отриманих розподілів відкритих асигнувань щодо відповідності зазначених у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань, правильності їхнього оформлення;

3.7.3. застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

3.8. Надання інформації та консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Відділу:

3.8.1. надання роз’яснень, інформації та консультацій учасникам бюджетного процесу, у тому числі самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства.

3.8.2. розгляд, надання та/або взяття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб.

3.9. Організація документообігу, складання номенклатури справ, формування справ документів, що утворилися в результаті діяльності Відділу, та передача їх на зберігання.

3.10. Участь у переговорах та зустрічах з представниками міжнародних та закордонних організацій.

3.11. Участь у підготовці та рецензуванні матеріалів, наданих для публікації в журналі «Казна України», у межах компетенції Відділу.

3.12. Розгляд інформаційних запитів та надання відповідей на них в межах компетенції Відділу на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.13. Участь у заходах з мобілізаційної підготовки в Казначействі.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Відділу.

4.2. Вносити керівництву Управління пропозиції щодо залучення фахівців інших самостійних структурних підрозділів Казначейства для здійснення заходів, які проводяться Управлінням, та розгляду питань, що належать до функцій Відділу.

4.3. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства роз’яснення і консультації з питань, що входять до компетенції Відділу.

4.4. Вносити пропозиції керівництву Управління щодо ініціювання та участі у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінарів та нарад з питань, які належать до функціональних обов’язків Відділу.

4.5. Надавати керівництву Управління пропозиції щодо винесення на обговорення Колегії та керівництва Казначейства питань, що належать до компетенції Відділу.

4.6. Повертати головному розпоряднику бюджетних коштів розподіли показників зведених кошторисів і зведених планів асигнувань та реєстри змін до них, розподіли відкритих асигнувань у разі невідповідності встановленим вимогам.

4.7. Вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усунення виявлених порушень установленого порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.

4.8. Одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання функцій Відділу.

4.9. Використовувати в роботі наявну інформаційну та технічну базу Казначейства.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства.

5.2. Для виконання поставлених завдань начальник Відділу повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.

5.3. Начальник Відділу в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. здійснює керівництво роботою Відділу;

5.3.2. забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання доручень (документів) з дотриманням термінів їхнього виконання;

5.3.3. складає пропозиції/довідки про внесення змін до пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету, розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету;

5.3.4. складає розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету та розпорядження на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком «Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки», на рахунки, відкриті за балансовим рахунком «Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою»;

5.3.5. відображає на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань та розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками суми відкритих асигнувань на відповідних рахунках позабалансового обліку;

5.3.6. готує та надає інформацію з питань основної діяльності Відділу, у тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Казначейства;

5.3.7. бере участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів щодо казначейського обслуговування державного бюджету за витратами;

5.3.8. бере участь у розробленні, перегляді та, у разі потреби, доопрацюванні технологічних регламентів Казначейства за визначеними функціями;

5.3.9. організовує роботу Відділу з виконання рішень та доручень керівництва Управління та Казначейства, а також наказів, рішень Колегії Казначейства і протокольних доручень апаратних нарад;

5.3.10. бере участь у підготовці матеріалів для проведення засідань Колегії Казначейства, здійсненні заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Казначейства; бере участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Казначейства;

5.3.11.бере участь (у межах повноважень, визначених цим Положенням) у розгляді проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, органами державної влади, у разі необхідності готує пропозиції та зауваження;

5.3.12. готує пропозиції та/або приймає рішення:

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • за дорученнями керівництва;
 • за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;
 • з кадрових питань;
 • щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу;

5.3.13. бере участь у розробленні пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства;

5.3.14. співпрацює з навчальними закладами, з питань вивчення і вдосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів;

5.3.15. вивчає міжнародний досвід з питань казначейського обслуговування державного бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розвитку системи Казначейства та вносить пропозиції щодо можливості його застосування в Україні;

5.3.16. бере участь у роботі місій міжнародних фінансових інституцій та роботі з іншими делегаціями зарубіжних країн;

5.3.17. бере участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їхньої реалізації відповідно до функціональних повноважень;

5.3.18. готує пропозиції до річного плану роботи Казначейства;

5.3.19. розробляє положення про Відділ та подає його на затвердження в установленому порядку;

5.3.20. визначає ступінь відповідальності та функціональні обов’язки працівників Відділу, закріплює за ними головних розпорядників бюджетних коштів; розробляє посадові інструкції та подає їх на затвердження в установленому порядку;

5.3.21. надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Відділу, вживає заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни;

5.3.22. узгоджує графік відпусток працівників Відділу;

5.3.23. пропонує перелік осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ;

5.3.24. пропонує перелік осіб для доступу до баз даних Казначейства;

5.3.25. здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу трудової і виконавської дисципліни, етики поведінки державного службовця, законодавства з питань державної таємниці та режиму таємності виконуваних робіт, використанням робочого часу працівниками;

5.3.26. забезпечує дотримання працівниками Відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції;

5.3.27. забезпечує контроль за виконанням доручень органів державної влади і керівництва Казначейства та дотримання працівниками Відділу вимог регламентуючих документів з цього питання;

5.3.28. забезпечує дотримання працівниками Відділу вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;

5.3.29. забезпечує дотримання працівниками Відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці;

5.3.30. сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації спеціалістів Відділу;

5.3.31. за дорученням керівництва Казначейства та начальника Управління здійснює представництво інтересів Казначейства в інших органах державної влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень Відділу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Відділу несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства, у тому числі персональну відповідальність за:

 • неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;
 • розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;
 • порушення законодавства України з питань державної служби, запобігання і протидії корупції, доступу до публічної інформації;
 • недотримання правил поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної охорони, техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та професійно-ділової етики;
 • неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні, відповідно до чинного законодавства України.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Взаємовідносини Відділу з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства та структурними підрозділами Управління будуються на підставі Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів.


Завантажити файл (у форматі pdf)

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux