портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Контакти


Затверджено наказом ДКСУ від 13.08.2021 № 245

Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Державної казначейської служби України

1. Загальні положення

1.1. Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Державної казначейської служби України (далі – Положення) визначає завдання, функції та права Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Державної казначейської служби України (далі – Сектор).

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

1.3. Сектор є самостійним та функціонально незалежним структурним підрозділом апарату Державної казначейської служби України (далі – Казначейство) відповідно до частини першої статті 13 1 Закону.

1.4. Діяльність Сектору координується і спрямовується Головою Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

1.5. Голова Казначейства забезпечує гарантії незалежності Сектору від впливу чи втручання у його роботу.

Сектор забезпечується окремим службовим приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього завдань.

1.6. Втручання у діяльність Сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняються.

1.7. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215, іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства та цим Положенням.

1.8. Положення розроблено на основі Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536.

1.9. Положення про Сектор підписує завідувач Сектору.

1.10. Положення про Сектор затверджується наказом Казначейства.

1.11. Чисельність працівників Сектору визначається штатним розписом апарату Казначейства.

1.12. Призначення, переведення та звільнення з посади працівників Сектору здійснюється Головою Казначейства в установленому законодавством порядку.

1.13. Посадові інструкції працівників Сектору підписує завідувач Сектору, погоджує служба управління персоналом та затверджує Голова Казначейства.

1.14. Діяльність Сектору здійснюється на підставі затвердженого плану роботи, а також окремих доручень Голови Казначейства.

1.15. Працівникам Сектору забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв'язку з виконанням службових обов'язків, крім випадків, установлених законом.

2. Основні завдання

Основними завданнями Сектору є:

2.1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією.

2.2. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Казначейства, підготовка заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій Голові Казначейства.

2.3. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

2.4. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Голови Казначейства та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

2.5. Перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному Законом порядку.

2.6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі у територіальних органах Казначейства.

2.7. Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі у територіальних органах Казначейства;

2.8. Здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону.

2.9. Інформування Голови Казначейства, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

3. Основні функції

Сектор відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.1. Розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції у Казначействі.

3.2. Надає працівникам Казначейства методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

3.3. Здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства у Казначействі та його територіальних органах.

3.4. Здійснює координацію діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві.

3.5. Взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

3.6. За результатами роботи за звітний рік надає до Національного агентства інформацію щодо своєї діяльності до 10 лютого року, наступного за звітним.

3.7. У разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також керівника Сектору повідомляє про це Національне агентство протягом десяти робочих днів.

3.8. Організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Казначейства, разом із комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Державної казначейської служби України (далі – Комісія) здійснює підготовку заходів щодо їх усунення, вносить Голові Казначейства пропозиції щодо таких заходів, залучається для виконання цих функцій до роботи в Комісії.

3.9. Разом із Комісією забезпечує підготовку антикорупційної програми Казначейства, змін до неї, подання її на погодження до Національного агентства та моніторинг її виконання.

3.10. Разом із Комісією здійснює підготовку звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою Казначейства, а також, на підставі рішення Комісії, готує пропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми Казначейства за результатами такого перегляду.

3.11. Щопівроку надає Національному агентству інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою Казначейства.

3.12. Візує проєкти наказів Казначейства з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань залежно від їх видів.

3.13. Вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує Голову Казначейства та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

3.14. Надає консультаційну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

3.15. Проводить перевірку факту подання суб'єктами декларування, які працюють у Казначействі (працювали або входять чи входили до складу утвореної у Казначействі конкурсної комісії), відповідно до частини першої статті 512 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.

3.16. Співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом.

3.17. Надає працівникам Казначейства або особам, які виконують у Казначействі певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань.

3.18. Організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації.

3.19. Здійснює перевірку отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

3.20. Інформує Голову Казначейства, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками Казначейства.

3.21. Здійснює моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання Казначейством вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 65 1 Закону.

3.22. Повідомляє у письмовій формі Голову Казначейства про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками Казначейства з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п'ятої статті 65 1 Закону.

3.23. У разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником Казначейства корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом.

3.24. Організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства.

3.25. Інформує Національне агентство у разі ненаправлення Управлінням персоналу Казначейства засвідченої в установленому порядкупаперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

3.26. Веде облік працівників Казначейства, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.

3.27. Бере участь у проведенні внутрішніх аудитів структурних підрозділів Казначейства та його територіальних органів в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

3.28. Здійснює інші заходи щодо запобігання та виявлення корупції.

4. Права сектору

Сектор із метою виконання покладених на нього завдань має право:

4.1. Мати доступ до документів та інформації, розпорядником якої є Казначейство та його територіальні органи, з урахуванням обмежень, встановлених законом, робити чи отримувати їх копії.

4.2. Витребувати від інших структурних підрозділів Казначейства документи або їх копії, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом.

4.3. Використовувати відомості за окремими складовими показниками про вимоги (рекомендації) щодо забезпечення технічного захисту секретної інформації відповідно до статей 4.11.8 та 4.5.3 ЗВДТ.

4.4. Здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.

4.5. Викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі Голову Казначейства, заступників Голови Казначейства.

4.6. Звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб.

4.7. Вносити Голові Казначейства подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Казначейства та його територіальних органів, винних у порушенні Закону.

4.8. Виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону, у тому числі повідомлень викривачів, захист їхніх прав і свобод.

4.9. Отримувати від посадових та службових осіб Казначейства та його територіальних органів письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених Законом вимог, обмежень та заборон.

4.10. Під час проведення службових розслідувань (перевірок), з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій, які використовуються відповідними підрозділами Казначейства та територіальними органами Казначейства, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

4.11. Брати участь та проводити для працівників Казначейства внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції.

4.12. Надсилати за підписом керівника Сектору запити до територіальних органів Казначейства з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Сектор завдань.

4.13. Ініціювати перед Головою Казначейства питання проведення перевірки стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції у територіальних органах Казначейства.

4.14. Проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів Казначейства і надавати інформацію про них Голові Казначейства та тендерному комітету Казначейства.

4.15. Витребувати від структурних підрозділів Казначейства та головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою Казначейства.

4.16. Вести листування з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції з питань, що належать до компетенції Сектору.

4.17. Надавати на розгляд Голови Казначейства пропозиції щодо удосконалення роботи Сектору.

4.18. За дорученням Голови Казначейства представляти в межах компетенції інтереси Казначейства в державних органах, органах місцевого самоврядування тощо.

4.19. Виносити на обговорення колегії Казначейства питання, що належать до компетенції Сектору.

4.20. У встановленому порядку розміщувати на вебпорталі Казначейства інформацію, повідомлення, нормативно-правові акти та матеріали антикорупційного спрямування.

5. Керівництво

5.1. Сектор очолює завідувач.

5.2. Завідувач Сектору є державним службовцем категорії «Б», який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства в установленому законодавством порядку.

5.3. На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу», загальним і спеціальним вимогам до професійної компетентності.

5.4. Завідувач Сектору підзвітний і підконтрольний Голові Казначейства.

5.5. Завідувач Сектору:

5.5.1 здійснює керівництво його діяльністю, організовує, спрямовує і контролює роботу Сектору;

5.5.2 визначає основні напрями діяльності Сектору відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням;

5.5.3 забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами апарату Казначейства, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

5.5.4 організовує розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції Сектору, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання і виявлення корупції;

5.5.5 підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками апарату Казначейства та його територіальних органів, у тому числі Головою Казначейства;

5.5.6 подає відповідно до законодавства пропозиції Голові Казначейства про вдосконалення організаційної структури Сектору, заохочення, нагородження державними нагородами та відзнаками працівників Сектору;

5.5.7 забезпечує своєчасність та повноту виконання завдань та функцій, покладених на Сектор;

5.5.8 візує проєкти наказів Казначейства з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєкти наказів з кадрових питань;

5.5.9 здійснює розподіл обов'язків між працівниками Сектору, координує та контролює їх діяльність;

5.5.10 визначає окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів;

5.5.11 забезпечує проведення перевірок стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції у територіальних  органах Казначейства;

5.5.12 забезпечує планування та організовує навчання працівників Казначейства з питань запобігання та виявлення корупції;

5.5.13 здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Сектору;

5.5.14 забезпечує заходи з охорони праці та протипожежної безпеки в Секторі;

5.5.15 здійснює інші функції, передбачені законодавством.

5.6. Завідувач Сектору може бути звільнений за ініціативою Голови Казначейства, за умови надання згоди Національним агентством у встановленому законодавством порядку.

5.7. На період тимчасової відсутності завідувача Сектору виконання обов’язків завідувача Сектору покладається на головного спеціаліста Сектору.

6. Відповідальність

Працівники Сектору несуть відповідальність згідно з законодавством, у тому числі персональну відповідальність за:

невиконання або неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною та службовою таємницею;

недотримання правил етичної поведінки державних службовців, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії;

недотримання правил роботи на персональних комп’ютерах та порядку надання доступу до локальних мереж та до сервісів мережі Інтернет у Казначействі;

неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, що перебуває в їх користуванні.

7. Взаємовідносини та звязки сектору

Сектор взаємодіє з іншими самостійними структурними підрозділами апарату Казначейства та його територіальними органами на підставі Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів.

Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Державної казначейської служби України.pdf

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux