01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.12.2017 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 54 104 млн грн.

Регламент роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів

26 сiчня 2017

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказом Державної казначейської служби України

від 01.02.2016 р. № 31

(у редакції наказу Державної казначейської служби України

від 11 січня 2017 р. № 9)

 

 

                                                                                                         

 

 

 

Регламент

роботи Державної казначейської служби України та

її територіальних органів

 

Регламент роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів (далі – Регламент) установлює порядок організації роботи Державної казначейської служби України, головних управлінь Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, та управлінь (відділень) Державної казначейської служби України, у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення (далі – органи Казначейства) відповідно до покладених повноважень.

 

І. Загальні положення

 

Основи діяльності Державної казначейської служби України та її територіальних органів

 

1. Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі – Міністр) і який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

 

2. Казначейство здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи Казначейства: головні управління Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – головні управління Казначейства) та управління (відділення) Державної казначейської служби України в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення (далі – управління (відділення) Казначейства).

 

3. Головні управління Казначейства здійснюють свої повноваження безпосередньо та через управління (відділення) Казначейства.

 

Спрямування, координація і контроль

 

4. Органи Казначейства спрямовують свою діяльність на виконання Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства фінансів України (далі – Мінфін), доручень Міністра його першого заступника та заступників, наказів Казначейства, доручень Голови Казначейства, актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

 

5. Головні управління Казначейства підзвітні та підконтрольні Казначейству. Управління (відділення) Казначейства підзвітні та підконтрольні Казначейству та відповідним головним управлінням Казначейства.

 

Взаємодія з громадськістю

 

6. Органи Казначейства, в межах покладених на них повноважень, забезпечують взаємодію з громадськістю шляхом: розгляду запитів та звернень народних депутатів України, депутатів обласних, міських, районних, сільських та селищних рад, звернень громадян, підприємств, установ, організацій, запитів на отримання публічної інформації; висвітлення діяльності Казначейства у засобах масової інформації (далі – ЗМІ); оприлюднення інформації на Веб-порталі Казначейства, випусків професійного друкованого видання Казначейства та інших заходів із залученням представників ЗМІ; роботи “гарячих” телефонних ліній Казначейства та головних управлінь Казначейства; проведення особистого прийому громадян керівництвом органів Казначейства; сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів Казначейства.

 

7. Інформація про діяльність органів Казначейства надається громадянам, представникам ЗМІ відповідно до положень законів України „Про звернення громадян”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про інформацію”, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, „Про телебачення і радіомовлення”, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації” та інших актів законодавства з цього питання.

 

ІІ. Організація роботи органів Казначейства

 

Планування роботи

 

8. Планування роботи органів Казначейства здійснюється з метою створення умов для послідовних і узгоджених дій органів Казначейства, спрямування їх на ефективне виконання завдань та реалізацію покладених на них повноважень та завдань.

 

9. Казначейство прогнозує та планує роботу шляхом розроблення та складання пріоритетних напрямів роботи Казначейства на рік, плану заходів з реалізації пріоритетних напрямів Казначейства на рік (далі – річний план роботи Казначейства).

Пріоритетні напрями роботи Казначейства на рік розробляються Департаментом методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України, підписуються Головою Казначейства та затверджуються Міністром.

 

10. Річний план роботи Казначейства формується Організаційно-розпорядчим управлінням Казначейства на основі пропозицій самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства, погоджених із заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву.

Пропозиції до проекту річного плану роботи Казначейства подаються самостійними структурними підрозділами апарату Казначейства до Організаційно-розпорядчого управління Казначейства до 1 грудня року, що передує плановому.

Річний план роботи Казначейства підписується Головою Казначейства, затверджується Міністром та схвалюється на засіданні Колегії.

Після прийняття закону України про Державний бюджет України на відповідний рік до річного плану у двотижневий термін, у разі потреби, вносяться відповідні зміни.

 

11. У річному плані роботи Казначейства визначаються:

перелік завдань;

підстава для виконання: (перелік указів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України (далі – Мінфін), інших актів законодавства України, а також доручень Президента України і Міністра, пріоритетних завдань, протокольних доручень, наказів Казначейства);

відповідальні за виконання завдань;

терміни виконання визначених завдань;

запланований результат виконання завдань.

 

12. Самостійні структурні підрозділи апарату Казначейства провадять свою діяльність згідно з річним планом роботи Казначейства.

13. Самостійні структурні підрозділи апарату Казначейства у межах компетенції готують звіти про виконання річного плану роботи Казначейства, погоджують їх із заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву та щороку до 5 січня року, наступного за звітним, подають до Організаційно-розпорядчого управління Казначейства.

У звіті про виконання річного плану роботи Казначейства самостійним структурним підрозділом апарату Казначейства зазначаються:

перелік завдань;

підстава для виконання: (перелік указів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну, інших актів законодавства України, а також доручень Президента України і Міністра, пріоритетних завдань, протокольних доручень, наказів Казначейства);

відповідальні за виконання завдань;

терміни виконання визначених завдань;

запланований результат виконання завдань;

фактичний результат виконання завдань.

 

14. Організаційно-розпорядче управління Казначейства аналізує, узагальнює звіти та інформацію, подані самостійними структурними підрозділами Казначейства, готує звіт про виконання річного плану роботи Казначейства та до 20 січня року наступного за звітним подає його на затвердження Голові Казначейства в установленому порядку.

 

15. У територіальних органах Казначейства порядок, терміни розробки та узагальнення річного плану роботи, а також порядок, терміни підготовки звіту про виконання річного плану, здійснюється аналогічно порядку, встановленому в Казначействі, з покладанням функцій з аналізу та контролю виконання річного плану на служби діловодства.

 

Організаційні засади діяльності органів Казначейства

 

16. Органи Казначейства забезпечують процес діяльності шляхом планування та організації роботи, контролю за виконанням завдань, визначених Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215 (далі – Положення про Казначейство), та, відповідно, Положеннями про територіальні органи Державної казначейської служби України, затвердженими наказом Мінфіну від 12.10.2011 № 1280 зареєстрованим в Міністерстві юстиції 27.10.2011 за № 1236/19974 (далі – Положення про територіальний орган Казначейства).

 

17. Казначейство та його територіальні органи в межах визначених повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру і контролюють їх виконання.

 

18. Казначейство очолює Голова, що призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією  Комісії з питань вищого корпусу державної служби.
Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду Голови Казначейства за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

 

19. Голова Казначейства має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій  Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Казначейства звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

 

20. Керівники і заступники керівників самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Казначейства за погодженням з Міністром.

 

21. Призначення та звільнення з посад інших державних службовців та працівників, які виконують функції з обслуговування (далі – працівники) Казначейства здійснюються Головою Казначейства в установленому законодавством порядку.

 

22. Структуру Казначейства затверджує Голова Казначейства за погодженням із Міністром.

Відповідно до затвердженої структури Голова Казначейства наказом розподіляє (закріплює) функції та процедури між самостійними структурними підрозділами апарату Казначейства, затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Казначейства, визначає ступінь відповідальності їх керівників.

 

23. Типову структуру територіальних органів Казначейства затверджує Голова Казначейства за погодженням з Міністром.

 

24. Гранична чисельність державних службовців та працівників Казначейства затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

25. Штатний розпис та кошторис Казначейства затверджує Голова Казначейства за погодженням із Міністром.

 

26. Положення про самостійний структурний підрозділ апарату Казначейства є основним документом, що регламентує діяльність підрозділу щодо виконання поставлених перед ним завдань.

Положення про самостійний структурний підрозділ апарату Казначейства та структурний підрозділ самостійного структурного підрозділу апарату Казначейства (далі – Положення) розробляється кожним підрозділом, підписується його керівником та затверджується наказом Казначейства, який візується: заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, начальником Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, начальником Управління діловодства Казначейства та директором Юридичного департаменту Казначейства або особою.

 

27. Положення складається з розділів, в яких визначаються:

загальні положення;

основні завдання;

основні функції;

права самостійного структурного підрозділу (структурного підрозділу);

керівництво;

відповідальність;

взаємовідносини та зв’язки самостійного структурного підрозділу (структурного підрозділу).

 

28. Оригінал затвердженого Положення зберігається разом з наказом про його затвердження в Управлінні діловодства Казначейства, копії – у відповідному самостійному структурному підрозділі апарату Казначейства, в Управлінні персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства та Юридичному департаменті Казначейства.

 

29. Обов’язки керівників самостійних структурних підрозділів (структурних підрозділів) апарату Казначейства визначаються Положеннями.

 

30. Обов’язки працівників самостійного структурного підрозділу Казначейства визначаються посадовими інструкціями.

Посадова інструкція розробляється та підписується безпосереднім керівником працівника відповідно до рекомендацій, викладених у Довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженому наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 № 11, з урахуванням конкретних вимог, що ставляться до відповідної посадової особи, та затверджується Головою Казначейства, першим заступником або заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву.

 

31. Посадові інструкції працівників переглядаються у разі зміни структури, штатного розпису Казначейства, обов’язків працівників та затверджуються одночасно із внесенням відповідних змін або в інший визначений наказом Казначейства термін.

 

32. Із посадовою інструкцією працівник Казначейства ознайомлюється під розпис і бере її до виконання. Посадові інструкції готуються у двох примірниках, один з яких зберігається в Управлінні персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства (службі управління персоналом/спеціаліста з питань персоналу), а другий - у самостійному структурному підрозділі апарату Казначейства (структурному підрозділі територіальних органів), відповідно до затвердженої номенклатури справ, та копія у працівника.

 

33. Головне управління Казначейства очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства відповідно до законодавства про державну службу.

 

34. Посадові обов’язки начальника головного управління Казначейства визначаються у Положенні про головне управління Казначейства.

 

35. Начальник головного управління Казначейства може мати не більше двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються та звільняються з посад Головою Казначейства відповідно до законодавства про державну службу.

 

36. Положення про головне управління Казначейства затверджується Головою Казначейства.

Головні управління Казначейства забезпечують доведення положень про головні управління Казначейства до відповідних місцевих державних адміністрацій.

 

37. Штатні розписи, чисельність працівників і кошториси головних управлінь Казначейства затверджує Голова Казначейства.

 

Чисельність працівників головних управлінь Казначейства затверджує Голова Казначейства в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій відповідного начальника головного управління Казначейства.

 

Структури головних управлінь Казначейства затверджує Голова Казначейства за погодженням з Міністром фінансів України.

 

38. Положення про самостійні структурні підрозділи головного управління Казначейства підписується керівником відповідного підрозділу, який забезпечує його розробку, погоджується заступником начальника головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків та затверджується наказом головного управління Казначейства, з урахуванням пунктів 29 – 31 цього Регламенту.

 

39. Обов’язки керівника самостійного структурного підрозділу головного управління Казначейства визначаються положенням про самостійний структурний підрозділ. Обов’язки інших працівників відповідного підрозділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником, заступником начальника головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків, з урахуванням пунктів 33 – 35 цього Регламенту.

 

40. Начальник управління (відділення) Казначейства призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства відповідно до законодавства про державну службу.

 

41. Начальник управління (відділення) Казначейства може мати заступників, кількість яких визначає відповідне головне управління Казначейства за погодженням з Головою Казначейства.

Заступники начальника управління (відділення) Казначейства призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Казначейства відповідно до законодавства про державну службу.

 

42. Посадові обов’язки начальника управління (відділення) Казначейства визначаються Положенням про управління (відділення) Казначейства.

 

43. Працівники управління (відділення) Казначейства призначаються на посади та звільняються з посад начальником управління (відділення) Казначейства відповідно до законодавства про державну службу.

 

44. Положення про територіальний орган Казначейства управління (відділення) , затверджується Головою Казначейства.

Управління (відділення) Казначейства забезпечують доведення положень про управління (відділення) Казначейства до відповідних районних державних адміністрацій.

 

45. Штатні розписи та кошториси управлінь (відділень) Казначейства затверджує Голова Казначейства.

Чисельність працівників управлінь (відділень) Казначейства затверджує Голова Казначейства в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України.

Структури управлінь (відділень) Казначейства затверджує Голова Казначейства за погодженням з Міністром.

 

46. Обов’язки керівника структурного підрозділу управління (відділення) Казначейства визначаються положенням про самостійний структурний підрозділ управління (відділення) Казначейства. Обов’язки інших працівників управління (відділення) Казначейства визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником, заступником начальника управління (відділення) Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

 

47. Робота органів Казначейства є відкритою для громадськості за винятком питань, які становлять інформацію з обмеженим доступом.

 

48. Питання, які стосуються режимно-секретної діяльності, вирішуються відповідно до вимог Закону України „Про державну таємницю”, Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939, та інших нормативно-правових актів з цього питання.

 

49. Питання, які стосуються виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, вирішуються відповідно до вимог Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та інших актів законодавства з цього питання.

 

50. Питання, які стосуються забезпечення пожежної безпеки та охорони праці вирішуються відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, законів України „Про охорону праці”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та інших актів законодавства з цього питання.

Здійснення повноважень посадовими особами органів Казначейства

 

51. Голова Казначейства розподіляє обов’язки між своїми заступниками. Розподіл обов’язків між заступниками Голови Казначейства затверджується наказом Казначейства, в якому визначаються перелік самостійних структурних підрозділів Казначейства, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється Головою Казначейства, першим заступником або заступником Голови Казначейства.

У разі відсутності першого заступника та заступника Голови Казначейства, які заміщують один одного відповідно до розподілу обов’язків між заступниками Голови Казначейства, покладання їх обов’язків на іншу посадову особу Казначейства визначається у відповідному наказі Казначейства. Проект зазначеного наказу готує Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства.

 

52. Голова Казначейства у встановленому законодавством порядку  притягає до дисциплінарної відповідальності керівників самостійних структурних підрозділів та інших працівників Казначейства, керівників територіальних органів Казначейства та їх заступників.

 

53. Розподіл обов’язків між начальником головного управління Казначейства та його заступниками затверджується наказом головного управління Казначейства.

 

54. Розподіл обов’язків між начальником управління (відділення) Казначейства та заступником (заступниками), затверджується наказом управління (відділення) Казначейства.

 

Адміністративно-господарське забезпечення роботи Казначейства

 

55. Господарське та матеріально-технічне забезпечення працівників Казначейства, створення належних умов праці, організацію проведення поточних та капітальних ремонтів службових приміщень, контроль за організацією господарського та транспортного обслуговування, організацію видавничої діяльності здійснює Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства.

 

56. Господарське та матеріально-технічне забезпечення працівників територіальних органів Казначейства, створення належних умов праці, організацію проведення поточних та капітальних ремонтів службових приміщень, контроль за організацією господарського та транспортного обслуговування, здійснюють відповідні адміністративно-господарські підрозділи територіальних органів Казначейства.

 

ІІІ. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

 

57. Казначейство та його територіальні органи для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності можуть утворювати постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи. Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Казначейства (начальником територіального органу Казначейства).

 

58. До складу постійних, тимчасових, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, залежно від покладених на них завдань, можуть включатись представники органів Казначейства, представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади – головних розпорядників бюджетних коштів, громадських організацій, науковців та інших фахівців за їх згодою.

 

Колегії органів Казначейства

 

59. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції органів Казначейства, та обговорення найважливіших напрямів їх діяльності в органах Казначейства утворюються Колегії. До складу Колегій входять Голова Казначейства (начальник територіального органу Казначейства), його заступники, керівники самостійних структурних підрозділів органів Казначейства, а також в установленому порядку можуть входити інші особи.

 

60. Рішення про утворення та ліквідацію Колегій, їх кількісний та персональний склад, положення про Колегію затверджується Головою Казначейства (начальником територіального органу Казначейства).

 

61. Порядок підготовки та проведення засідань Колегій, формування порядку денного, взаємодія самостійних структурних підрозділів органів Казначейства при підготовці та проведенні засідань Колегій, оформлення прийнятих на засіданнях Колегій рішень та контроль за їх виконанням, здійснюється у порядку, встановленому наказом органу Казначейства.

 

62. Рішення Колегій органів Казначейства затверджуються наказами відповідно Казначейства та/або територіальних органів Казначейства.

 

Тендерний комітет Казначейства та Тендерні комітети територіальних органів Казначейства

 

63. Тендерний комітет Казначейства та Тендерні комітети територіальних органів Казначейства створені з метою організації та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

Тендерний комітет Казначейства та Тендерні комітети територіальних органів Казначейства є постійно діючими органами.

Кількість членів Тендерного комітету Казначейства та Тендерних комітетів територіальних органів Казначейства не може бути меншою п’яти осіб.

 

64. У своїй роботі Тендерний комітет Казначейства керується Положенням про Тендерний комітет Казначейства, затвердженим відповідним наказом Казначейства, Законом України „Про публічні закупівлі” та іншими нормативно-правовими актами з питань закупівель.

 

65. Тендерний комітет територіального органу Казначейства керуються Положенням про Тендерний комітет територіального органу Казначейства, затвердженого відповідним наказом територіального органу Казначейства, Законом України „Про публічні закупівлі” та іншими нормативно-правовими актами з питань закупівель.

 

66. Функціональна спрямованість, перелік і порядок організації роботи Тендерного комітету та Тендерного комітету територіального органу Казначейства визначаються Положенням про Тендерний комітет, затвердженого відповідним наказом Казначейства та територіального органу Казначейства.

 

67. Засідання Тендерного комітету Казначейства та Тендерного комітету територіального органу Казначейства скликаються за необхідності.

 

68. Рішення Тендерного комітету Казначейства та Тендерного комітету  територіального органу Казначейства оформляється протоколом, який підписується усіма членами, присутніми на засіданні Тендерного комітету Казначейства та Тендерного комітету територіального органу Казначейства.

 

IV. Служби управління персоналом Казначейства, служби управління персоналом територіальних органів Казначейства та організація проходження державної служби

 

Організація роботи з персоналом

 

69. Організацію роботи з персоналом у Казначействі здійснює Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, а у територіальних органах Казначейства – підрозділи служби управління персоналом/спеціаліст з питань персоналу (далі – служби управління персоналом територіальних органів Казначейства).

 

70. Для проходження державної служби у Казначействі, територіальних органах Казначейства приймаються громадяни України, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та в установленому порядку пройшли конкурсний відбір, крім випадків, коли інше встановлено законодавством України.

 

71. Прийняття громадян України на роботу до Казначейства, територіальних органів Казначейства та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України „Про державну службу” з урахуванням інших норм нормативно-правових актів.

Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу.

За рішенням Голови Казначейства (керівників територіальних органів) Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, служби управління персоналом територіальних органів Казначейства на підставі отриманих від керівників самостійних структурних підрозділів подань забезпечують розміщення оголошень встановленої форми про заміщення вакантних посад у Казначействі, територіальних органах Казначейства, на Веб-порталі Казначейства та на веб-порталі Національного агентства України з питань державної служби.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від від 25.03.2016 № 246.

 

72. У разі прийняття громадян України на державну службу Голова Казначейства (керівник територіального органу) може встановити випробовування строком до шести місяців. При призначенні особи на посаду державної служби вперше, встановлення випробовування є обов’язковим. За негативним результатом випробування громадянин України звільняється з роботи відповідно до законодавства України про працю.

 

73. Рішення про призначення на посаду державної служби приймається Головою Казначейства (керівником територіального органу) після закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а в разі оскарження результатів конкурсу - після прийняття рішення за скаргою, але не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця конкурсу. Таке рішення приймається на підставі протоколу засідання конкурсної комісії.

 

Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

Голова Казначейства призначає на посади та звільняє з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів Казначейства відповідно до законодавства про державну службу.

Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, служби управління персоналом територіальних органів Казначейства у день призначення особи на посаду державної служби організовують складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на посаду державної служби, а також ознайомлюють державного службовця під підпис із правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією.

 

          74. Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, служби управління персоналом територіальних органів Казначейства формують особові справи державних службовців відповідно до Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22.03.2016 № 64 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2016 за № 567/28697.

Облік та робота з особовими справами в Казначействі проводиться із застосуванням книги обліку руху особових справ державних службовців та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи „Кадри”, в територіальних органах Казначейства – в системі „Картка”.

 

75. Ранги державних службовців присвоюються в індивідуальному порядку, у межах відповідної категорії посад з урахуванням результатів щорічного оцінювання службової діяльності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 “Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями.

Ранг державного службовця присвоюється одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробовування – після закінчення його строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби присвоюється найнижчий ранг, у межах відповідної категорії посад.

Черговий ранг присвоюється державному службовцю, у межах відповідної категорії посад, через кожні три роки. Підставою для прийняття рішення про присвоєння державним службовцям, чергового рангу є подання Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, служби управління персоналом територіальних органів Казначейства Голові Казначейства, керівнику територіального органу Казначейства, погоджене безпосереднім керівником.

Підставою для прийняття рішення про присвоєння достроково чергового рангу державного службовця є обґрунтоване подання, внесене безпосереднім керівником суб’єктові призначення.

Черговий ранг не присвоюється державному службовцю протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання негативної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

 

76. Переведення на рівнозначну або нижчу вакантні посади, у тому числі переведення у разі зміни умов строкового договору на безстроковий трудовий договір, за рішенням Голови Казначейства (керівника територіального органу Казначейства) на підставі заяви державного службовця, попередньо погодженої безпосередніми керівниками, керівниками самостійних структурних підрозділів органу Казначейства та заступником Голови Казначейства, заступником начальника територіального органу Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

 

77. Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, служби управління персоналом територіальних органів Казначейства на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів Казначейства, територіальних органів Казначейства, погоджених Головою Казначейства, розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік, здійснює інші заходи щодо заохочення працівників органів Казначейства.

Заохочення не застосовуються до державного службовця протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення.

 

78. Відповідно до Закону України “Про відпустки” керівники самостійних структурних підрозділів Казначейства, територіальних органів Казначейства подають до 10 грудня року, що передує плановому, до Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, підрозділів кадрової служби територіальних органів Казначейства для узагальнення пропозицій до графіка щорічних відпусток працівників Казначейства, територіальних органів Казначейства (далі – графік відпусток), погоджені із заступниками Голови Казначейства, заступниками начальників територіальних органів Казначейства відповідно до розподілу обов’язків. Пропозиції до графіка відпусток готуються з урахуванням необхідності дотримання рівномірності та ефективного перерозподілу навантаження на працівників Казначейства, територіальних органів Казначейства. Проект графіка відпусток готується Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, підрозділами кадрової служби територіальних органів Казначейства, погоджується із Профспілковим комітетом первинної профспілкової організації працівників Казначейства, профспілками територіальних органів Казначейства і затверджується наказом Казначейства, територіальних органів Казначейства. Затверджений графік відпусток доводиться до відома працівників керівниками самостійних структурних підрозділів Казначейства, територіальних органів Казначейства.

За рішенням Голови Казначейства, начальників територіальних органів Казначейства працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки, при цьому невикористана частина відпустки надається працівнику у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат працівника у зв’язку з його відкликанням з відпустки у встановленому законодавством порядку.

 

Грошова допомога, матеріальна допомога на оздоровлення працівникам надається в установленому законодавством порядку, одночасно із наданням щорічної відпустки повної тривалості (30 календарних днів) або при наданні основної безперервної частини щорічної відпустки тривалістю не менше 14 календарних днів.

Заяви на ім’я Голови Казначейства, начальників територіальних органів Казначейства про надання щорічної відпустки та усіх видів додаткових та соціальних відпусток подаються до Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, служби управління персоналом територіальних органів Казначейства не пізніше ніж за 10 робочих днів до настання строку відпустки, які погоджуються у такому порядку:

керівникам самостійних структурних підрозділів та їх заступникам – Головою Казначейства, заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, начальником територіального органу Казначейства, заступником начальника територіального органу Казначейства відповідно до розподілу обов’язків;

керівникам структурних підрозділів та їх заступникам – керівником самостійного структурного підрозділу, заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, заступником начальника територіального органу Казначейства відповідно до розподілу обов’язків;

іншим працівникам – безпосереднім керівником, керівником самостійного структурного підрозділу, заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, заступником начальника територіального органу Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

У разі, коли щорічна відпустка була перервана тимчасовою непрацездатністю державного службовця, засвідченою у встановленому порядку, невикористані дні щорічної відпустки надаються (переносяться на інший період або щорічна відпустка продовжується) відповідно до заяви працівника, погодженої у встановленому порядку. Така заява подається до Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, служби управління персоналом територіальних органів Казначейства, у перший робочий день після виходу з відпустки або після закінчення періоду тимчасової непрацездатності та оформляється наказом.

Контроль за дотриманням графіка відпусток здійснюється заступниками Голови Казначейства, заступниками начальників територіальних органів Казначейства відповідно до розподілу обов’язків та керівниками самостійних структурних підрозділів. Контроль за оформленням документів, пов’язаних із відпустками здійснюється Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, служби управління персоналом територіальних органів Казначейства.

Відомості про надання і використання щорічних відпусток усіх видів соціальних та додаткових відпусток зберігаються в особових справах та в електронному вигляді автоматизованої інформаційно-аналітичної системи „Кадри” („Картка”).

 

79. На період тимчасової відсутності керівника самостійного структурного підрозділу у зв’язку із відпусткою або з інших причин його обов’язки, як правило, виконує його заступник. У разі відсутності такого заступника обов’язки керівника покладаються на іншого працівника самостійного структурного підрозділу наказом Казначейства, територіального органу за поданням заступника Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків, заступників начальників територіальних органів Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

 

80. У разі відсутності керівника головного управління Казначейства у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням (крім відрядження, передбаченого наказом Казначейства від 04.11.2015 № 894-о), перебування упродовж робочого дня за межами відповідного головного управління, служба управління персоналом головного управління Казначейства щоденно до 9 години 30 хвилин забезпечує передачу відповідної інформації Управлінню персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, засобами факсимільного зв’язку або електронною поштою.

Телефон/ факс: 281-49-80

Електронна адреса: personal@treasury.gov.ua, KarapotaN@treasury.gov.ua.

 

81. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи за наказом Голови Казначейства, начальника територіального органу Казначейства за погодженням з первинною профспілковою організацією працівники Казначейства працюють понад установлену тривалість робочого дня, з'являються на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час з наступною грошовою компенсацією у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця їм надаються відповідні дні відпочинку за їх заявами.

 

82. Довідка з місця роботи із зазначенням посади та періоду роботи у Казначействі видається Управлінням персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, за заявою (письмовою вимогою) працівника на ім’я керівника Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, керівника служби управління персоналом територіальних органів Казначейства із зазначенням, у разі потреби, адресата. У разі потреби зазначення у довідці з місця роботи іншої додаткової інформації (період відпустки, відрядження тощо) довідка видається Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, службою управління персоналом територіальних органів Казначейства за заявою працівника на ім’я керівника Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, служби управління персоналом територіальних органів Казначейства, із зазначенням такої інформації та адресата.

Довідки для призначення та перерахування пенсій та довідки про заробітну плату працівників Казначейства видаються Управлінням фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства, а працівникам територіальних органів Казначейства – планово-фінансовими підрозділами або головними бухгалтерами.

Службова характеристика на працівника Казначейства, територіального органу Казначейства складається керівником самостійного структурного підрозділу апарату Казначейства та підписується заступником Голови Казначейства, заступником начальника територіального органу Казначейства відповідно до розподілу обов’язків. Службова характеристика на керівника самостійного структурного підрозділу апарату Казначейства, заступника Голови Казначейства, заступника начальника територіального органу Казначейства підписується, відповідно, Головою Казначейства, начальником територіального органу Казначейства. Копії службових характеристик передаються до Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, служби управління персоналом територіальних органів Казначейства.

 

83. Працівники Казначейства, територіальних органів Казначейства усі заяви, що стосуються кадрових питань, пишуть власноручно.

 

84. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні щорічно підлягають оцінюванню  результати службової діяльності державних службовців.

Таке оцінювання проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", здійснюється безпосереднім керівником державного службовця та керівником самостійного структурного підрозділу Казначейства, територіального органу Казначейства. Ознайомлення з результатами оцінювання здійснюється під підпис державного службовця, протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання.

Висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності затверджується наказом Голови Казначейства, керівника територіального органу Казначейства.

За результатами оцінювання виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням.

У разі отримання негативної оцінки не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання результатів його службової діяльності.

Висновок, що містить негативну оцінку може бути оскаржений державним службовцем.

Державний службовець має право висловити зауваження щодо оцінювання результатів його службової діяльності, які долучаються до його особової справи.

Отримання відмінної оцінки є підставою для його преміювання та переважного просування по державній службі.

У разі отримання двох підряд негативних оцінок, такий державний службовець звільняється з державної служби.

 

85. З метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави – Казначейства, територіальних органів Казначейства, територіальних органів Казначейства, може проводитися службове розслідування.

У разі невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків державним службовцем, перевищення повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну шкоду фізичній чи юридичній особі, державі або територіальній громаді, службове розслідування проводиться обов’язково.

            Службове розслідування стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", - дисциплінарною комісією у Казначействі, територіальному органі Казначейства.

Дисциплінарна комісія діє у складі не менше шести членів. До складу дисциплінарної комісії включаються державні службовці Казначейства, територіального органу Казначейства, представники виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців, а в разі відсутності профспілкової організації - представники державних службовців, обрані на загальних зборах (конференції) державних службовців, а також можуть включатися представники громадських об’єднань, які мають досвід роботи у сфері державного управління, державної служби або за юридичним фахом.

            Дисциплінарна комісія діє у порядку, визначеному Положенням про дисциплінарну комісію, затвердженому наказом Казначейства, територіального органу Казначейства.

Тривалість службового розслідування не може перевищувати один місяць. За потреби зазначений строк може бути продовжений Головою Казначейства, керівником територіального органу Казначейства, але не більш як до двох місяців.

 

До участі у проведенні службового розслідування не можуть залучатися посадові особи державного органу, особисто заінтересовані у його результатах та прямо підпорядковані особі, стосовно якої проводиться службове розслідування.

Особи, які проводять службове розслідування, несуть персональну відповідальність за неповноту і необ’єктивність його висновків та за розголошення інформації щодо службового розслідування.

За результатами службового розслідування складається висновок про наявність чи відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності.

У разі якщо службове розслідування стосується інформації з обмеженим доступом, розслідування проводиться з урахуванням положень законів України "Про державну таємницю" і "Про інформацію" за відповідними правилами діловодства.

 

86. Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, служби управління персоналом територіальних органів Казначейства забезпечують підготовку необхідних документів щодо:

погодження з Міністром призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства;

погодження з Міністром призначення на посади та звільнення з посад начальників та заступників начальників територіальних органів Казначейства;

погодження з головами відповідних місцевих державних адміністрацій призначення на посади та звільнення з посад начальників територіальних органів Казначейства.

 

Професійне навчання державних службовців

 

87. Порядок проведення підвищення кваліфікації державних службовців в органах Казначейства регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 07.07. 2010 № 564 „Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки, та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими актами з цього питання.

 

88. Підвищення кваліфікації державних службовців є безперервним процесом і здійснюється за такими видами:

навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;

тематичні постійно діючі семінари;

спеціалізовані короткострокові навчальні курси;

тематичні короткострокові семінари, зокрема тренінги;

стажування в органах (державних та місцевих), на які поширюється дія Законів України „Про державну службу та „Про службу в органах місцевого самоврядування, а також за кордоном;

самостійне навчання (самоосвіта);

щорічний Всеукраїнський конкурс „Кращий державний службовець (для державних службовців).

 

89. Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства забезпечує організацію та координацію процесу підвищення кваліфікації керівних працівників і працівників Казначейства, територіальних органів Казначейства, а саме: направлення працівників на курси підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних постійно діючих семінарів, спеціалізованих короткотермінових семінарів, тренінгів тощо.

Для вивчення потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців, щорічно, Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства узагальнює пропозиції, що надійшли від самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства та територіальних органів Казначейства. На основі узагальнених пропозицій формується План-графік підвищення кваліфікації працівників територіальних органів Казначейства.

План-графік підвищення кваліфікації працівників територіальних органів Казначейства затверджується Головою Казначейства.

 

90. Підвищення кваліфікації державних службовців Казначейства забезпечують:

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

регіональні інститути Національної академії державного управління при Президентові України;

центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій та галузеві заклади післядипломної освіти.

 

91. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 № 255 „Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії” Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства щорічно узагальнює пропозиції, що надійшли від самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства та органів Казначейства щодо підготовки магістрів за спеціальністю „Публічне управління та адміністрування” галузі знань „Публічне управління та адміністрування” на наступний рік з метою формування проекту державного замовлення, а також щорічно визначає потребу територіальних органів Казначейства у підготовці магістрів за цією ж спеціальністю.

Зведені пропозиції щодо вступу державних службовців до Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів надаються Голові Казначейства.

На основі пропозицій, погоджених Головою Казначейства Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства рекомендує до вступу працівників, які відповідають вимогам Положення про прийом слухачів до Національної академії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 № 255.

 

92. Щорічно Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства здійснює моніторинг працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів державного управління, зведена інформація надається Голові Казначейства.

 

Службові відрядження

 

93. При направленні працівника у службове відрядження органи Казначейства керуються вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 „Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” та наказу Міністерства фінансів від 13.03.1998 № 59, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.03.1998 №218/2658.

 

94. Залежно від місця призначення, службові відрядження поділяються на відрядження в межах України та відрядження за кордон і здійснюються, як правило, відповідно до планів роботи органів Казначейства та доручень вищих органів влади у межах, передбачених на це асигнувань.

Рішення про направлення працівника органу Казначейства у відрядження поза планом приймає Голова Казначейства і, відповідно, начальник головного управління Казначейства або у порядку заміщення на період відсутності керівника його заступник згідно з розподілом обов’язків.

Направлення працівника у службове відрядження оформлюється наказом, у якому зазначаються підстава, назва посади, прізвище та ініціали працівника, мета поїздки, терміни початку та закінчення відрядження, терміни складання звіту (доповідної записки) за її результатами тощо.

 

95. Начальник територіального органу Казначейства письмово погоджує своє відрядження за межі області з керівником вищого рівня. Заступники начальника територіального органу Казначейства відбувають у відрядження у встановленому порядку.

 

96. Після повернення з відрядження працівник зобов`язаний до закінчення п’ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, надати звіт про використання коштів, отриманих на відрядження. Керівник самостійного структурного підрозділу апарату Казначейства підтверджує виконання завдання і візує авансовий звіт, який здається до Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства, планово-фінансових підрозділів (бухгалтерії) територіальних органів Казначейства. Разом зі звітом подаються документи в оригіналі, що підтверджують вартість, понесених у зв`язку з відрядженням витрат.

 

97. Поїздки у відрядження на службових автомобілях регулюються окремим наказом органу Казначейства.

 

98. Службові відрядження працівників органів Казначейства за кордон здійснюються за дорученнями Кабінету Міністрів України, Міністра на запрошення міжнародних фінансових організацій, за програмами двостороннього співробітництва, за програмами виконання проектів Європейського Союзу тощо.

 

99. Рішення про службове відрядження за кордон працівників органів Казначейства приймається Головою Казначейства а у разі його відсутності – особою, яка його заміщує.

 

100. За дорученням Голови Казначейства для підготовки проекту наказу на службове відрядження за кордон працівники органів Казначейства подають до Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України наступні документи:

копію офіційного запрошення;

службову записку, у якій зазначається: мета відрядження, очікувані результати для подальшого використання в роботі, пропозиції щодо складу делегації (у разі необхідності), строки та умови перебування за кордоном, обґрунтування джерел фінансування. Службова записка попередньо візується керівником відповідного самостійного структурного підрозділу органу Казначейства, погоджується заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків, начальником територіального органу Казначейства, начальником Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства;

кошторис витрат (якщо відрядження повністю чи частково оплачується за рахунок Казначейства) підписується начальником Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства, затверджується Головою Казначейства або заступником Голови Казначейства та засвідчується гербовою печаткою Казначейства.

 

101. Після підписання наказу на службове відрядження за кордон, Департамент методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України надає завірену копію даного наказу до Сектору режимно-секретної роботи.

 

102. Департамент методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України готує технічне завдання на закордонне відрядження. Технічне завдання підписується заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків, погоджується з Міністерством закордонних справ затверджується Головою Казначейства та засвідчується гербовою печаткою Казначейства.

 

103. Організаційні заходи щодо оформлення службових паспортів Голови Казначейства, заступників Голови Казначейства для закордонних відряджень проводяться Департаментом методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України відповідно до законодавства України.

 

 

104. Департамент методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України забезпечує оформлення консульсько-візової документації Голові Казначейства, заступникам Голови Казначейства, працівникам органів Казначейства, які відряджаються за кордон у складі офіційних делегацій України за дорученням Кабінету Міністрів України та Міністра.

 

 

105. Працівниками, що повернулись із відрядження, готується звіт за результатами відрядження. Звіт підписується зазначеними працівниками та затверджується Головою Казначейства (у разі його відсутності – заступником Голови Казначейства). Упродовж десяти календарних днів оригінал звіту про відрядження надається  Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України для направлення його до Кабінету Міністрів України та Міністерства закордонних справ. З працівниками, які мають допуск до державної таємниці після їх повернення із закордонних службових відряджень завідувач Сектору режимно-секретної роботи проводить співбесіду, а з працівниками територіальних органів Казначейства співбесіду проводить працівник, який займається режимно-секретною роботою.

 

106. Кандидатури працівників, рекомендованих керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства, керівниками органів Казначейства на навчання або стажування за кордон з метою підвищення кваліфікації, погоджуються Головою Казначейства або заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків. Остаточне рішення про направлення працівників на навчання або стажування за кордон з метою підвищення кваліфікації приймає Голова Казначейства.

Лист-рекомендація, підписаний Головою Казначейства та анкети кандидатів, направляються до організації, яка проводить навчання або стажування.

У разі отримання персонального запрошення для оформлення службового відрядження працівника органів Казначейства на навчання або стажування за кордон з метою підвищення кваліфікації до Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України подаються наступні документи:

запрошення та його переклад на державну мову із зазначенням мети відрядження, термінів, умов перебування за кордоном та джерел фінансування відрядження;

програма навчання, а у разі її відсутності - технічне завдання, затверджене Головою Казначейства або заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків (гриф затвердження засвідчується гербовою печаткою Казначейства);

кошторис витрат (якщо відрядження за кордон повністю чи частково фінансується за рахунок Казначейства) за підписом начальника Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства, затверджений Головою Казначейства або заступником Голови Казначейства та засвідчений гербовою печаткою (копія кошторису обов’язково додається із зазначенням коду бюджетної класифікації – КЕКВ 2250 „Видатки на відрядження”, де передбачено кошти на здійснення відряджень за кордон працівників Казначейства.

Строк навчання державних службовців з метою підвищення кваліфікації за кордоном не повинен перевищувати 56 календарних днів.

 

107. За умови відшкодування фінансових витрат стороною, що приймає, за рішенням Голови Казначейства строк навчання державних службовців може бути встановлений до 18 місяців відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 287 „Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та стажування”.

 

V. Трудовий розпорядок та внутрішній режим роботи

 

108. Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України тривалість робочого тижня працівників органів Казначейства становить 40 годин із двома вихідними днями – субота та неділя.

 

109. Режим роботи органів Казначейства встановлюється наступний:

початок робочого дня о 9-00;

закінчення робочого дня о 18-00, у п’ятницю – о 16-45;

обідня перерва – 45 хвилин (з 13-00 до 13-45).

режим роботи працівників самостійних структурних підрозділів апарату органів Казначейства, які забезпечують обробку електронних платіжних документів у системі електронних платежів Національного банку України, щоденне формування управлінської звітності та належну підтримку інформаційно-обчислювальної системи органів Казначейства встановлюється відповідно до наказів органів Казначейства графіками, які затверджуються заступниками Голови Казначейства, заступниками начальників територіальних органів Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

 

110. Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України) тривалість роботи працівників (крім працівників, зазначених у статті 51 Кодексу законів про працю України) скорочується на одну годину.

 

111. У самостійних структурних підрозділах органів Казначейства ведуться Журнали виходу на роботу працівників за формою згідно з Додатком до Регламенту.

 

112. На підставі Журналу виходу на роботу працівників відповідальним працівником самостійного структурного підрозділу формується Табель обліку використання робочого часу (далі – Табель).

 

113. Табель складається відповідальним працівником самостійного структурного підрозділу, затверджується керівником самостійного структурного підрозділу та подається на погодження до Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, підрозділу кадрової служби територіального органу Казначейства за першу половину місяця та місяць за п’ять робочих днів до їх закінчення в електронному та письмовому вигляді.

 

114. Табелі самостійних структурних підрозділів за першу половину місяця та місяць за чотири робочі дні до їх закінчення передаються відповідальним працівником Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, підрозділу кадрової служби територіального органу Казначейства до Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства, планово-фінансового підрозділу (головного бухгалтера) територіального органу Казначейства. Копії Табелів залишаються в Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства, підрозділі кадрової служби територіального органу Казначейства.

 

115. Перебування працівників самостійних структурних підрозділів у робочий час поза межами приміщень органів Казначейства (у зв’язку із службовою необхідністю) та протягом 3-х робочих годин (з питань, не пов’язаних зі службовою необхідністю) погоджується з керівниками відповідних самостійних структурних підрозділів.

 

116. Установити, що в органах Казначейства операційний час (час роботи з клієнтами) триває з 9:30 до 15:00 з урахуванням перерви на обід.

 

VI. Пропускний режим

 

117. Перебування у службових приміщеннях Казначейства сторонніх осіб здійснюється відповідно до Інструкції про пропускний та внутрішньооб’єктовий режим на територій Державної казначейської служби України.

 

118. Територіальні органи Казначейства затверджують наказами власні інструкції про пропускний режим та внутрішньооб’єктовий режим.

 

VIІ. Нормотворча діяльність

Опрацювання проектів нормативно-правових актів, що надходять до Казначейства

 

119. Казначейство, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, Мінфіном, міністерствами, відомствами та іншими органами виконавчої влади в частині підготовки, опрацювання, погодження проектів нормативно-правових актів (далі – актів).

 

120. Супровідний лист міністерства, відомства з проектом акта, що надходять до Казначейства, невідкладно реєструється Управлінням діловодства Казначейства та не пізніше ніж через три години:

готується проект резолюції та передається на розгляд Голові Казначейства або заступникам Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву;

копії проекту акта, що надійшов до Казначейства, надаються самостійним структурним підрозділам апарату Казначейства згідно з проектом резолюції для опрацювання.

 

121. Після розгляду Головою Казначейства або заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву проект документа надається самостійному структурному підрозділу апарату Казначейства, відповідальному за узагальнення пропозицій по Казначейству та візування проекту акта (підготовку зауважень до нього) (далі – відповідальний виконавець) з подальшою передачею від нього іншим самостійним структурним підрозділам апарату Казначейства (далі – співвиконавці) відповідно до резолюції.

 

122. Співвиконавці доручення, до компетенції яких належить питання, опрацьовують проект акта, виходячи із складності та обсягу проекту акта з урахуванням строків, визначених у дорученні, інформують відповідального виконавця:

про можливість візування проекту акта без зауважень;

надають пропозиції та зауваження до проекту акта разом із обґрунтуванням.

 

123. Відповідальний виконавець опрацьовує проект акта та надані співвиконавцями зауваження та пропозиції до нього.

Зауваження та пропозиції до проекту акта, надані співвиконавцями:

в обов’язковому порядку враховуються, якщо вони стосуються компетенції співвиконавців;

враховуються на розсуд головного виконавця, якщо вони не стосуються компетенції співвиконавців.

Якщо співвиконавець не висловив своєї позиції щодо проекту акта у визначений строк, проект вважається погодженим без зауважень (за вмовчанням).

 

124. За якість та своєчасність розробки, опрацювання, доопрацювання і погодження проектів актів відповідно до доручення керівництва відповідає відповідальний виконавець, крім випадків несвоєчасного та некомпетентного надання пропозицій співвиконавцями.

 

125. Лист заінтересованого самостійного структурного підрозділу апарату Казначейства про розгляд проекту акта прирівнюється до погодження проекту акта та, за рішенням відповідального виконавця, не потребує додаткового візування заінтересованим самостійним структурним підрозділом апарату Казначейства.

 

126. Директор Юридичного департаменту Казначейства або особа, яка його заміщує візує проект акта за наявності віз (листів про розгляд проекту акта) керівників заінтересованих самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства.

 

127. Опрацьований з урахуванням зауважень і пропозицій співвиконавців та погоджений директором Юридичного департаменту Казначейства або особою, яка його заміщує та заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву проект акта надається відповідальним виконавцем на підпис (візування) Голові Казначейства.

Підготовлений в установленому порядку пакет документів підписується (візується) Головою Казначейства. Копія проекту акта підписана (завізована) Головою Казначейства із супровідним листом, підписаним заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, направляються до Мінфіну для погодження позиції Казначейства Міністром.

Головному розробнику направляється лист, в якому інформується про направлення проекту акта до Мінфіну для узгодження позиції Казначейства щодо нього.

 

128. Після отримання від Мінфіну погодження позиції Казначейства щодо проекту акта, відповідальний виконавець направляє на адресу головного розробника проект акта, підписаний (завізований) Головою Казначейства, та лист Мінфіну, разом із супровідним листом Казначейства в установленому порядку.

 

129. Погодження Казначейством проектів актів без урахування позиції Міністра щодо цих проектів не допускається.

 

130. Матеріали для участі керівництва Казначейства на засіданнях Кабінету Міністрів України готуються Організаційно-розпорядчим управлінням Казначейства на підставі отриманих від керівників самостійних структурних підрозділів матеріалів відповідно до компетенції.

 

Порядок підготовки проектів нормативно-правових актів, затвердження яких здійснюється Мінфіном.

 

131. Розроблення проекту акта в Казначействі покладається на самостійний структурний підрозділ апарату Казначейства відповідно до його компетенції.

 

132. Підготовка проекту акта здійснюється з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

 

133. У разі, коли проект акта передбачає внесення змін до іншого акта, готується порівняльна таблиця зазначених змін.

 

134. Головний розробник визначає строк погодження проекту акта заінтересованими самостійними структурними підрозділами апарату Казначейства, виходячи із складності та обсягу проекту акта з урахуванням строків виконання завдань, установлених актами законодавства, протокольними рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями Мінфіну, керівництва Казначейства, але не менше ніж триденний термін.

 

135. Самостійний структурний підрозділ апарату Казначейства, який відповідно до його компетенції займається питаннями, зазначеними в проекті акта, опрацьовує положення проекту:

у разі відсутності зауважень - погоджує проект акта та повертає головному розробнику;

у разі наявності зауважень та пропозицій повідомляє про них головного розробника з формулюванням суті відповідних зауважень та пропозицій за підписом керівника самостійного структурного підрозділу апарату Казначейства, погоджених із заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву.

 

136. Якщо у позиціях головного розробника і заінтересованого самостійного структурного підрозділу апарату Казначейства щодо проекту акту є розбіжності, які не можуть бути врегульовані на рівні фахівців, керівник самостійного структурного підрозділу апарату Казначейства, який є головним розробником та керівник заінтересованого самостійного структурного підрозділу апарату Казначейства зобов’язані особисто провести узгоджувальні процедури.

 

137. Проект акта має бути розглянутий і завізований співвиконавцями у термін, визначений головним розробником.

У випадку ненадання пропозицій та зауважень співвиконавцями до проекту акта у визначений термін проект вважається погодженим.

 

138. Головний розробник після погодження проекту акта із співвиконавцями подає його Юридичному департаменту Казначейства для проведення правової експертизи.

Після проведення правової експертизи проект акта візує директор Юридичного департаменту Казначейства або особа, яка його заміщує.

 

139. Усі проекти актів в Казначействі візуються виконавцями, керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства, відповідальними за їх підготовку, погоджуються із заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства, до компетенції яких належать питання, що регулюються актом, директором Юридичного департаменту Казначейства або особою, яка його заміщує.

Внутрішнє погодження проекту акта із заінтересованими самостійними структурними підрозділами апарату Казначейства оформлюється у порядку, встановленому Інструкцією з діловодства у Казначействі.

 

140. Для подання проекту акта на погодження структурним підрозділам Мінфіну головний розробник разом із проектом акта, завізованим Головою Казначейства, готує та подає наступні документи:

додатки до проекту акта, пояснювальну записку та порівняльну таблицю, завізовані керівником самостійного структурного підрозділу відповідального за розробку проекту акта;

відомості про офіційне внутрішнє погодження проекту акта з заінтересованими самостійними структурними підрозділами апарату Казначейства (копія аркуша внутрішнього погодження);

для регуляторного акту – аналіз регуляторного впливу, завізований керівником самостійного структурного підрозділу апарату Казначейства відповідального за розробку проекту акту;

супровідний лист, підписаний заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву.

 

141. Якщо у структурних підрозділах Мінфіну є зауваження до проекту акта, зауваження опрацьовуються головним розробником із внесенням необхідних поправок.

Доопрацьований із урахуванням зауважень Мінфіну проект акта повторно погоджується співвиконавцями.

 

142. Проект акта після досягнення узгодженого рішення щодо положень проекту акта із усіма заінтересованими самостійними структурними підрозділами апарату Казначейства та Мінфіну погоджується (візується) Головою Казначейства.

Подання проекту акта на погодження (візування) Голові Казначейства здійснюється самостійним структурним підрозділом апарату Казначейства – головним розробником.

 

143. Погоджений проект акта подається разом із необхідними документами до Мінфіну для затвердження.

 

VIII. Організація роботи з документами

 

144. Загальні правила документування діяльності у органах Казначейства та порядок роботи з документами від моменту їх створення або надходження до органів Казначейства до моменту відправлення або передавання до архіву органів Казначейства чи знищенню, встановлюються Інструкціями з діловодства у органах Казначейства, затвердженими відповідними наказами органів Казначейства.

 

145. Порядок організації роботи з документами, які містять службову інформацію визначається законодавством України.

 

146. Листування Казначейства з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України здійснюється за підписом Голови Казначейства, а у разі відсутності - за підписом заступників Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву.

Листування Казначейства з Мінфіном здійснюється за підписом Голови Казначейства або заступників Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву.

Листування органів Казначейства з іншими органами державної влади, установами, організаціями, здійснюється за підписом Голови Казначейства або заступників Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву та, відповідно, за підписом начальника територіального органу Казначейства або його заступників відповідно до розподілу обов’язків по керівництву.

Територіальні органи Казначейства не здійснюють листування з органами державної влади вищого рівня. У разі необхідності звернення або надання відповіді органу державної влади вищого рівня відповідне звернення направляється до Казначейства.

Доручення Казначейства територіальним органам та листи роз’яснення, консультаційного характеру направляються за підписом Голови Казначейства або заступників Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, якщо інше не визначено наказами Казначейства.

Листи інформаційного характеру та інші документи, що надсилаються на бланках Казначейства, можуть підписуватися керівниками самостійних структурних підрозділів. Перелік таких інформаційних листів і документів визначаються наказами Казначейства.

 

Документи, які готуються самостійними структурними підрозділами апарату Казначейства на виконання нормативно-правових актів (витяг з річного (помісячного) розпису асигнувань державного бюджету; повідомлення про зміни річного (помісячного) розпису асигнувань державного бюджету; реєстр щодо переліку профінансованих за день спільних протокольних рішень/договорів про організацію взаєморозрахунків; реєстри на відкриття асигнувань тощо), можуть надсилатися територіальним органам Казначейства електронною поштою або шляхом взяття на облік за допомогою програмного забезпечення безпосередньо самостійними структурними підрозділами апарату Казначейства.

Відправка територіальним органам листів електронною поштою здійснюється з офіційної електронної поштової скриньки Казначейства.

Документаційне забезпечення діяльності Казначейства включає такі ділянки роботи:

облік і реєстрацію вхідних; внутрішніх та вихідних документів;

надсилання документів поштовим зв’язком, фельд’єгерською службою та електронною поштою;

контроль за виконанням документів;

копіювально-розмножувальні роботи;

ведення архіву.

 

147. Начальники територіальних органів Казначейства здійснюють загальне керівництво роботою служб діловодства (діловодів) та несуть відповідальність за стан організації діловодства в територіальних органах Казначейства.

 

148. Інструкція з діловодства у територіальних органах Казначейства розробляється з урахуванням основних положень Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242, Інструкції з діловодства у Казначействі, державних стандартів та інших документів з питань діловодства, а також з урахуванням організаційної структури територіальних органів Казначейства документообігу, ступеню централізації робіт з документами, наявності технічних засобів і впровадження нових технологій роботи з документами.

 

149. Форми облікових журналів можуть змінюватись залежно від досягнутого рівня автоматизації процесів роботи з документами.

 

150. У територіальних органах Казначейства, в яких відсутні штатні працівники служби діловодства, функції діловода покладаються на одного з працівників структурного підрозділу (із зазначенням у посадовій інструкції).

 

151. Мовою діловодства і документації органів Казначейства, а також взаємовідносин з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, є державна мова.

 

Порядок підготовки проектів наказів органів Казначейства

 

152. Казначейство в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та доручень Кабінету Міністрів України і Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру,організовує і контролює їх виконання.

 

153. Накази видаються за ініціативи Голови Казначейства, заступників Голови Казначейства або за поданням керівників самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства, у територіальних органах Казначейства – за ініціативи начальника територіального органу Казначейства, заступників начальника територіального органу Казначейства або за поданням керівників самостійних структурних підрозділів територіального органу Казначейства.

 

154. Підготовка проектів наказів Казначейства покладається на керівників самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства, до повноважень яких відноситься врегулювання відповідних питань.

 

155. У територіальних органах Казначейства проекти наказів готуються працівниками відповідно до їх компетенції, перевіряються і візуються керівниками самостійних структурних підрозділів, до компетенції яких належить підготовка наказів.

 

156. У випадку, коли проект наказу передбачає внесення змін до іншого наказу, готується порівняльна таблиця зазначених змін.

 

157. З метою оцінки доцільності видання наказу та встановлення відповідності наказу законодавству здійснюється погодження проекту наказу.

 

158. Погодження може здійснюватися як в органах Казначейства посадовими особами, які відповідно до їх компетенції займаються питаннями, порушеними в проекті наказу, – внутрішнє, так і за їх межами – зовнішнє.

 

159. Самостійний структурний підрозділ органу Казначейства, який відповідно до його компетенції займається питаннями, зазначеними в проекті наказу, опрацьовує положення проекту наказу:

у разі відсутності зауважень – погоджує проект наказу та повертає головному розробнику;

у разі наявності зауважень та пропозицій повідомляє про них головного розробника з формулюванням суті відповідних зауважень та пропозицій за підписом керівника самостійного структурного підрозділу.

 

160. Проект наказу має бути розглянутий і завізований співвиконавцями у термін, визначений головним розробником.

У випадку ненадання пропозицій та зауважень співвиконавцями до проекту наказу у визначений термін проект наказу вважається погодженим.

 

161. Усі накази в органах Казначейства підлягають правовій експертизі.

Після проведення правової експертизи проект наказу візує директор Юридичного департаменту Казначейства або особа, яка його заміщує. У територіальних органах Казначейства – керівники юридичних служб (головні спеціалісти-юрисконсульти) територіальних органах Казначейства.

 

162. Усі проекти наказів в органах Казначейства візуються відповідно виконавцями, керівниками самостійних структурних підрозділів, відповідальними за їх підготовку, погоджуються із заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву (заступниками начальників територіальних органів Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву), керівниками самостійних структурних підрозділів, до компетенції яких належать питання, що регулюються наказом, директором Юридичного департаменту Казначейства або особою, яка його заміщує (керівниками юридичних служб (головними спеціалістами-юрисконсультами) територіальних органів Казначейства), начальником Управління діловодства Казначейства (керівниками служб діловодства територіальних органів Казначейства), начальником Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства (керівниками або посадовими особами структурних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства), літературним редактором, крім наказів з кадрових питань (про призначення, звільнення, переведення на іншу посаду, про відпустки, відрядження тощо), які є типовими за змістом, і погоджуються лише з Юридичним департаментом Казначейства, керівниками юридичних служб (головними спеціалістами-юрисконсультами) територіальних органів Казначейства.

Копії наказів з кадрових питань (про призначення, звільнення, переведення на іншу посаду, про відпустки, відрядження тощо) щодо працівників, посади яких включені до Номенклатури посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, надаються Сектору режимно-секретної роботи Казначейства.

Візування проектів наказів в органах Казначейства оформлюється шляхом проставлення візи, яка включає: особистий підпис, ініціали (ініціал імені), і прізвище особи, яка візує документ,дата візування із зазначенням найменування посади цієї особи.

 

163. Залежно від напрямів діяльності, з яких видається наказ, його проект погоджується:

з питань основної діяльності:

підведення підсумків роботи органів Казначейства за звітний період – заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства, до компетенції яких належать питання, що регулюються наказом, начальником Управління діловодства Казначейства, начальником Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, директором Юридичного департаменту Казначейства;

підведення підсумків роботи територіальних органів Казначейства за звітний період – заступниками начальників територіальних органів Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, керівниками самостійних структурних підрозділів територіальних органів Казначейства, до компетенції яких належать питання, що регулюються наказом, керівниками служб діловодства територіальних органів Казначейства, керівниками або посадовими особами структурних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства, керівниками юридичних служб (головними спеціалістами-юрисконсультами) територіальних органів Казначейства;

регламент щодо обміну інформацією між Казначейством та установами (підприємствами, організаціями) – заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства, до компетенції яких належить інформація, що буде обмінюватися, Департаментом інформаційних технологій Казначейства;

з питань контрольної роботи:

розгляд результатів контрольних заходів територіальних органів Казначейства та самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства – заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, керівниками структурних підрозділів апарату Казначейства, до компетенції яких належать питання, що регулюються наказом, начальником Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, директором Юридичного департаменту Казначейства;

з організаційних питань, питань кадрової роботи та оплати праці:

затвердження положень про самостійні структурні підрозділи апарату Казначейства та структурні підрозділи самостійного структурного підрозділу апарату Казначейства – заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, начальником Управління діловодства Казначейства, начальником Управління кадрової Казначейства, директором Юридичного департаменту Казначейства або особами, які їх заміщують;

затвердження положень про самостійні структурні підрозділи територіальних органів Казначейства – заступниками начальників територіальних органів Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, керівниками служб діловодства територіальних органів Казначейства, керівниками або посадовими особами структурних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства, керівниками юридичних служб (головними спеціалістами-юрисконсультами) територіальних органів Казначейства;

щодо взаємодії самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства та територіальних органів Казначейства при проведенні казначейських клірингових операцій щодо проведення взаємних розрахунків між державним бюджетом та місцевими бюджетами – заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства, до компетенції яких належать зазначені питання, Департаментом методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України, начальником Управління діловодства Казначейства, начальником Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, директором Юридичного департаменту Казначейства;

виплата одноразових грошових винагород працівникам Казначейства – заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, начальником Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства, начальником Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, директором Юридичного департаменту Казначейства або особами, які їх заміщують;

виплата одноразових грошових винагород працівникам територіальних органів Казначейства – заступниками начальників територіальних органів Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, керівниками планово-фінансових підрозділів (головними бухгалтерами), керівниками або посадовими особами структурних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства, керівниками юридичних служб (головними спеціалістами-юрисконсультами) територіальних органів Казначейства;

преміювання працівників Казначейства – заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, начальником Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства, начальником Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, директором Юридичного департаменту Казначейства;

преміювання працівників територіальних органів Казначейства – заступниками начальників територіальних органів Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, керівниками планово-фінансових підрозділів (головними бухгалтерами), керівниками або посадовими особами структурних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства, керівниками юридичних служб (головними спеціалістами-юрисконсультами) територіальних органів Казначейства;

встановлення працівникам Казначейства надбавок та доплат, заохочення або накладення на них дисциплінарних стягнень – заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, керівником відповідного самостійного структурного підрозділу, начальником Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства,  начальником Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства, директором Юридичного департаменту Казначейства;

встановлення працівникам територіальних органів Казначейства надбавок та доплат, заохочення або накладення на них дисциплінарних стягнень – заступниками начальників територіальних органів Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, керівниками відповідних самостійних структурних підрозділів територіальних органів Казначейства, керівниками планово-фінансових підрозділів (головними бухгалтерами), керівниками або посадовими особами структурних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства, керівниками юридичних служб (головними спеціалістами-юрисконсультами) територіальних органів Казначейства;

за рішенням колегії: заступниками Голови Казначейства (заступниками начальників територіальних органів Казначейства, начальником Організаційно-розпорядчого управління Казначейства, директором Юридичного департаменту Казначейства або особою, яка його заміщує (керівниками юридичних служб (головними спеціалістами-юрисконсультами) територіальних органів Казначейства), начальником Управління кадрової та мобілізаційної роботи Казначейства (керівниками або посадовими особами структурних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства), начальником Управління діловодства, начальником Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства (керівниками планово-фінансових підрозділів (головними бухгалтерами), керівниками самостійних структурних підрозділів, питання яких включені до Плану колегії і розглядались на Колегії;

з питань відрядження працівників органів Казначейства - заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, заступниками начальників територіальних органів Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства, до компетенції яких належать питання, що регулюються наказом, начальником Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства (керівниками планово-фінансових підрозділів (головними бухгалтерами), начальником Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства (керівниками кадрових служб територіальних органів Казначейства та керівниками (посадовими особами) структурних підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства), директором Юридичного департаменту Казначейства або особою, яка його заміщує (керівниками юридичних служб (головними спеціалістами-юрисконсультами) територіальних органів Казначейства).

 

164. Завізований проект наказу подається на підпис, відповідно, Голові Казначейства, начальнику територіального органу Казначейства.

Подання проектів наказів на підпис Голові Казначейства здійснюється самостійним структурним підрозділом апарату Казначейства – головним розробником.

 

165. У разі необхідності головний розробник здійснює заходи щодо погодження проектів наказів із заінтересованими державними органами, установами та організаціями (зовнішнє погодження).

 

166. Зовнішнє погодження проектів наказів оформлюється шляхом проставлення на них грифа погодження.

 

167. У разі, якщо зміст проекту наказу стосується не менше ніж двох установ, складається „Аркуш погодження”.

 

168. Головний розробник проекту наказу направляє його на погодження до заінтересованих державних органів.

 

169. Якщо в заінтересованих державних органів є зауваження до проекту наказу, зауваження опрацьовуються та вносяться необхідні поправки.

 

170. Доопрацьований проект повторно направляється на погодження до заінтересованих державних органів.

 

171. Оригінали підписаних наказів повертаються головному розробнику.

 

172. Проекти наказів Казначейства з кадрових питань та про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Казначейства готуються Управління персоналу та мобілізаційної роботи Казначейства та в ньому зберігаються до моменту передачі в архів Казначейства.

 

173. Зберігання наказів з питань оплати праці до моменту передачі в архів Казначейства здійснюється Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства.

 

174. Накази про надання (скасування) доступу до державної таємниці, а також встановлення компенсації за роботу в умовах режимних обмежень (надбавки) є типовими за змістом, готуються і візуються режимно-секретними підрозділами. Витяг з наказу про встановлення (відміну) компенсації (надбавки) надається до Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства, планово-фінансового підрозділу (бухгалтерії) територіальних органів Казначейства.

 

175. Відповідальність щодо забезпечення реєстрації та зберігання оригіналів наказів з основної діяльності (далі – накази з основної діяльності) Казначейства та територіальних органів Казначейства покладається, відповідно, на Управління діловодства Казначейства, працівників служб діловодства або окремих працівників територіальних органів Казначейства, які виконують функції діловодів.

 

176. Самостійний структурний підрозділ апарату Казначейства та територіальних органів Казначейства, відповідальний за підготовку наказу, у разі необхідності забезпечує внесення змін до нього в порядку аналогічному для підготовки проекту наказу.

 

177. Самостійний структурний підрозділ апарату Казначейства та територіальних органів Казначейства, відповідальний за підготовку проекту наказу з основної діяльності (головний розробник), після підписання наказу передає підписаний наказ Управлінню діловодства Казначейства в установленому порядку або відповідній службі діловодства (діловоду) територіальних органів Казначейства.

 

178. Самостійні структурні підрозділи апарату Казначейства та територіальних органів Казначейства до 1 лютого року наступного за звітним здійснюють інвентаризацію, виданих ними наказів з метою визначення їх актуальності та приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів. У разі необхідності до наказів вносяться зміни в установленому порядку.

 

Організація контролю за виконанням документів

 

179. Контроль за виконанням документів у органах Казначейства здійснюється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242, Інструкцій з діловодства в органах Казначейства.

 

180. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення своєчасного та якісного їх виконання.

 

181. Контролю підлягають зареєстровані документи, щодо яких встановлено терміни виконання завдань.

 

182. Контроль за виконанням територіальними органами Казначейства доручень Голови Казначейства та заступників Голови Казначейства здійснюється керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства відповідно до їх компетенції.

 

183. Узагальнена інформація про стан виконання доручень, наданих Головою Казначейства самостійним структурним підрозділам апарату Казначейства на апаратних нарадах керівного складу Казначейства та резолюцій Голови Казначейства на службових записках самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства щотижня надається Управлінням діловодства Казначейства на розгляд керівництву Казначейства.

 

ІХ. Порядок проведення нарад

 

184. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень органів Казначейства, проводяться наради.

 

185. Нарада є організаційно-управлінською формою роботи, яка спрямована на вивчення особливо важливих та складних питань, забезпечення підвищення якості підготовки до прийняття рішень.

 

186. Залежно від складу присутніх та переліку питань, що виносяться на порядок денний, наради можуть бути:

планові щотижневі апаратні наради керівного складу Казначейства (далі – апаратна нарада);

оперативні наради для вирішення конкретних завдань та термінових доручень;

робочі наради під головуванням Голови Казначейства та його заступників, начальників територіальних органів Казначейства та їх заступників;

координаційні міжвідомчі наради, які скликаються для вирішення конкретних питань, із залученням представників інших органів виконавчої влади тощо;

тематичні наради для розгляду заздалегідь запланованих питань з керівниками територіальних органів Казначейства, керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства, для інформування про роботу територіальних органів Казначейства, стан трудової і виконавської дисципліни, стан розгляду звернень громадян, підсумки надання методично-консультативної допомоги територіальним органам Казначейства, визначення напрямів діяльності територіальних органів Казначейства тощо.

 

1861. Участь представників територіальних органів Казначейства у нарадах, що проводяться в м. Києві державними органами, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, погоджується з Казначейством.

 

187. У територіальних органах Казначейства проводяться тематичні наради для розгляду заздалегідь запланованих питань з керівниками самостійних структурних підрозділів територіальних органів Казначейства для інформування про роботу територіальних органів Казначейства, стан трудової і виконавської дисципліни, стан розгляду звернень громадян, підсумки надання методично-консультативної допомоги управлінням (відділенням) Казначейства, визначення напрямів діяльності територіальних органів Казначейства тощо.

 

188. У територіальних органах Казначейства порядок проведення нарад аналогічний порядку проведення нарад у Казначействі і затверджується наказами начальників територіальних органів Казначейства.

 

Проведення апаратної наради

 

189. Порядок проведення апаратної наради встановлюється Регламентом проведення апаратної наради Казначейства, що затверджується наказом Казначейства.

 

190. Апаратні наради керівного складу Казначейства проводяться для вироблення узгодженої стратегії і тактики реалізації, поставлених перед Казначейством завдань, та прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо участі у проведенні єдиної державної фінансової та бюджетної політики, забезпечення прозорості, ефективності та якості здійснення функцій та завдань Казначейством, його територіальними органами.

 

191. До складу учасників апаратної наради можуть входити: Голова Казначейства, заступники Голови Казначейства, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства, радники Голови Казначейства, Голова Профспілкового комітету первинної профспілкової організації працівників Казначейства, Голова Ради трудового колективу Казначейства.

Голова Казначейства веде апаратну нараду, забезпечує колегіальність в обговоренні та прийнятті рішень, надає доручення учасникам апаратної наради.

У разі відсутності Голови Казначейства апаратну нараду проводить один із заступників Голови Казначейства, якому це доручено.

 

192. Рішення апаратної наради мають статус розпорядчого документа, оформляються протоколом, який підписує головуючий і є обов’язковими для виконання. Проект протоколу готується відповідальним підрозділом та не пізніше 9.00 наступного робочого дня після її проведення подається на підпис головуючому.

193. Підготовка проекту порядку денного апаратної наради та ведення протоколу апаратної наради покладається на секретаря апаратної наради - представника Організаційно-розпорядчого управління Казначейства.

 

194. У територіальних органах Казначейства порядок проведення апаратних нарад аналогічний порядку проведення апаратних нарад у Казначействі і затверджується начальниками територіальних органів Казначейства.

 

Семінари

 

195. З метою підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів органів Казначейства проводяться семінари.

 

196. Тема, програма семінару та дата проведення визначаються самостійним структурним підрозділом апарату Казначейства, який ініціює проведення семінару. Програма семінару затверджується Головою Казначейства, заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, начальником територіального органу Казначейства, заступником начальника територіального органу Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву.

 

197. Проведення та організація семінару покладається на керівника самостійного структурного підрозділу апарату Казначейства, який ініціює проведення семінару та у разі необхідності залучає для проведення семінару інші самостійні структурні підрозділи апарату Казначейства.

 

198. Матеріально-технічне забезпечення проведення семінару та бронювання місць і розміщення учасників семінару у готелях покладається на Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Казначейства та відповідні підрозділи територіальних органів Казначейства.

 

Х. Порядок проведення внутрішніх аудитів в органах Казначейства

 

199. Внутрішні аудити самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства, територіальних органів Казначейства здійснюються Відділом аудиту Казначейства, а самостійних структурних підрозділів головних управлінь Казначейства та управлінь (відділень) Казначейства – підрозділами внутрішнього аудиту головних управлінь Казначейства згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади”, Стандартами внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, Порядком проведення внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 26.12.2013 № 210.

 

200. Працівники підрозділів внутрішнього аудиту органів Казначейства при виконанні своїх службових обов’язків дотримуються загальних морально-етичних норм поведінки в суспільстві та Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217.

 

201. У своїй роботі працівники Відділу аудиту Казначейства та підрозділи внутрішнього аудиту територіальних органів Казначейства керуються роз’ясненнями та методичними рекомендаціями щодо організації та проведення внутрішніх аудитів Державної аудиторської служби України.

 

202. Для проведення внутрішніх аудитів Відділ аудиту Казначейства та підрозділи внутрішнього аудиту головних управлінь Казначейства мають право залучати працівників інших підрозділів, на яких, під час проведення внутрішніх аудитів, поширюються правила та вимоги, визначені для працівників підрозділів внутрішніх аудитів.

 

203. Перевірки стану охорони державної таємниці територіальних органів Казначейства здійснюються Сектором режимно-секретної роботи Казначейства відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939.

 

204. Проведення перевірок територіальних органів Казначейства, що стосуються питань функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи та захисту інформації, здійснюється відповідно до наказу Казначейства.

 

205. За підсумками внутрішніх аудитів, перевірок стану охорони державної таємниці та питань функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи і захисту інформації, керівництвом Казначейства та територіальних органів Казначейства приймаються управлінські рішення щодо вжиття заходів відповідно до порядків та нормативних документів, що регулюють відносини у відповідній сфері.

 

ХІ. Взаємодія органів Казначейства з центральними та місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

206. Органи Казначейства під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, Національним банком України та іншими установами відповідно до Конституції і законів України.

 

207. Органи Казначейства розглядають звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

 

ХІІ. Організація підготовки інформаційних матеріалів для забезпечення участі посадових осіб Казначейства у нарадах, семінарах та інших заходах

 

208. Копії документів щодо проведення нарад, семінарів та інших заходів, до участі у яких запрошуються посадові особи Казначейства, з відповідним дорученням керівництва в день їх отримання подаються Управлінням діловодства Казначейства до Організаційно-розпорядчого управління Казначейства.

 

209. Виконавець, зазначений у резолюції керівництва Казначейства першим, зобов’язаний організувати належну підготовку проекту доповіді та інформаційних матеріалів з питань порядку денного наради (семінару та інших заходів) та завізувати їх у співвиконавців.

 

210. Проект доповіді та інформаційні матеріали з питань порядку денного нарад, семінарів та інших заходів, завізований керівником самостійного структурного підрозділу апарату Казначейства, визначеним у резолюції керівництва першим, передається:

якщо запланована участь Голови Казначейства – до Організаційно-розпорядчого управління Казначейства;

якщо запланована участь заступника Голови Казначейства – провідному спеціалісту (референту), та до Організаційно-розпорядчого управління Казначейства.

 

211. Термін подання відповідних матеріалів посадовим особам та самостійним структурним підрозділам апарату Казначейства, визначених у пункті 210 Регламенту, встановлюється не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення заходу, якщо інше не передбачено у резолюції керівництва. У разі отримання запрошення на наради, семінари та інші заходи у більш стислий термін дата подання матеріалів визначається керівництвом Казначейства.

 

211.1 “Працівники відділу розвитку Державної казначейської служби України та міжнародного співробітництва Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (далі – Відділ) приймають участь у офіційних спільних нарадах з представниками міністерств, відомств, інших центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань та міжнародних організацій та оформлюють прийняті рішення протоколом.

Для збереження інформації про нараду і складання протоколу, працівниками Відділу застосовується пристрій запису (диктофон)”.

 

ХІІІ. Здійснення заходів з прийому і обслуговування іноземних представників, делегацій та представників інших підприємств, установ і організацій

 

212. Казначейство відповідно до своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, здійснює співробітництво з міжнародними організаціями та заходи, пов’язані з представництвом Казначейства в цих організаціях.

 

213. Здійснення заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей Голови Казначейства та керівників самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства з представниками міжнародних організацій, які прибувають за запрошенням з метою здійснення міжнародних зв’язків, установлення, підтримання взаємовигідного співробітництва здійснюється Департаментом методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України та самостійними структурними підрозділами апарату Казначейства відповідно до Положення про порядок прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, затвердженого наказом Казначейства.

Департамент методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України повідомляє Сектор режимно-секретної роботи Казначейства про прийом іноземців і роботу з ними для завчасного інформування органів Служби безпеки України.

 

XIV. Інформування громадськості щодо діяльності Казначейства

 

Порядок розміщення інформації на Веб-порталі Казначейства

 

214. Порядок організації та регламент функціонування Веб-порталу Казначейства затверджується наказом Казначейства.

 

215. Контент-менеджмент Веб-порталу Казначейства здійснює Організаційно-розпорядче управління Казначейства.

Відповідальними за функціонування Веб-порталу Казначейства є:

за інформаційне наповнення Веб-порталу Казначейства на підставі матеріалів, отриманих від самостійних структурних підрозділів та головних управлінь Казначейства в областях та місті Києві – Організаційно-розпорядче управління;

за зміст поданої інформації для розміщення на Веб-порталі Казначейства – керівники самостійних підрозділів та начальники головних управлінь Казначейства в областях та місті Києві;

за системно-технічну підтримку Веб-порталу Казначейства – Департамент інформаційних технологій;

за захист інформації Веб-порталу Казначейства – Управління організаційних та технічних заходів безпеки.

 

216. Самостійні структурні підрозділи апарату Казначейства та відповідальні особи територіальних органів Казначейства здійснюють подання контент-менеджерам Веб-порталу інформації для розміщення на Веб-порталі Казначейства відповідно до порядку та у терміни, визначені наказом Казначейства або окремим дорученням керівництва Казначейства.

 

Взаємодія зі ЗМІ

 

217. З метою висвітлення діяльності органів Казначейства Організаційно-розпорядче управління Казначейства здійснює:

розміщення у ЗМІ матеріалів, підготовлених та наданих самостійними структурними підрозділами з питань, що належать до компетенції органів Казначейства (інтерв’ю, статті, коментарі, прес-релізи тощо);

організацію зустрічей керівництва Казначейства з представниками ЗМІ (прес-конференції, брифінги, круглі столи тощо);

моніторинг інформації в ЗМІ з метою з’ясування їх позицій, тенденцій у висвітленні питань, пов’язаних з діяльністю органів Казначейства, реагування на критичні зауваження, спростування недостовірної інформації;

Департамент методології з обслуговування бюджетів‚ бухгалтерського обліку‚ звітності та розвитку Державної казначейської служби України здійснює:

координацію роботи самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства, територіальних органів Казначейства в процесі підготовки та подання матеріалів для опублікування у Всеукраїнському науково-практичному журналі Казначейства Казна України”;

організацію роботи в частині надання інформації самостійними структурними підрозділами апарату Казначейства у спеціалізовані бухгалтерські видання.

 

XV. Особистий прийом громадян і порядок розгляду їх письмових звернень

 

218. Розгляд письмових звернень громадян у органах Казначейства здійснюється відповідно до вимог законів України Про звернення громадян”, Про доступ до публічної інформації”, Про інформацію”, указів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Казначейства, Порядками організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами територіальних органів Казначейства, затверджених в установленому порядку.

 

219. Особистий прийом громадян у Казначействі проводять Голова Казначейства, заступники Голови Казначейства, керівники самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства у територіальних органах Казначейства – начальники територіальних органів Казначейства та їх заступники.

 

220. Особистий прийом громадян проводиться у дні та години відповідно до графіків, затверджених Головою Казначейства, в територіальних органах Казначейства - начальниками територіальних органів Казначейства.

 

221. У разі відсутності посадової особи, яка здійснює особистий прийом громадян відповідно до графіку, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов’язків.

 

222. Управління діловодства Казначейства, служби діловодства територіальних органів Казначейства, працівники, які виконують діловодні функції, щотижня надають керівникам відповідних самостійних структурних підрозділів інформацію про перелік невиконаних ними доручень до звернень громадян.

 

223. Оригінал звернення (скарги, заяви) громадянина разом із копією відповіді на нього зберігається у справах самостійного структурного підрозділу апарату Казначейства, відповідального за підготовку проекту відповіді, відповідно до номенклатури справ.

 

XVI. Порядок розгляду письмових запитів правоохоронних органів

 

224. Розгляд письмових запитів правоохоронних органів щодо надання інформації (далі – запити правоохоронних органів) здійснюється з урахуванням вимог, встановлених до зазначених запитів Кримінальним процесуальним кодексом України, законами України Про запобігання корупції”, Про Національну поліцію”, Про прокуратуру”, Про Службу безпеки України”, Про оперативно-розшукову діяльність”, Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, “Про Національне антикорупційне бюро України” тощо.

 

225. Запити правоохоронних органів, що надійшли на розгляд до органів Казначейства, реєструються Управлінням діловодства Казначейства (службами діловодства територіальних органів Казначейства), в день їх отримання та передаються на розгляд Голові Казначейства, заступникам Голови Казначейства (начальнику/заступнику територіального органу Казначейства) в установленому порядку.

 

226. Проект відповіді на запит правоохоронних органів готує самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого належить порушене питання та погоджується Юридичним департаментом Казначейства (юридичними службами (головними спеціалістами-юрисконсультами).

Відповіді на запити правоохоронних органів з питань надання копій фінансових документів самостійний структурний підрозділ у разі потреби погоджує з Юридичним департаментом.

 

227. У разі потреби, за запитами правоохоронних органів, надаються копії документів органів Казначейства, завірені в установленому порядку.

 

228. Оригінал відповіді за запитами правоохоронних органів передається до Управління діловодства Казначейства (служб діловодства територіальних органів Казначейства) для направлення запитувачу.

 

229. Оригінал запиту правоохоронних органів разом із копією відповіді зберігається у справах самостійного структурного підрозділу апарату Казначейства, до компетенції якого належить порушене питання, відповідно до номенклатури справ.

 

XVIІ. Робота “гарячих” телефонних ліній Казначейства та головних управлінь Казначейства

 

230. Організацію роботи “гарячої телефонної лінії Казначейства, механізми прийому, реєстрації, оперативного розгляду та надання відповідей на звернення, які надходять на “гарячу” телефонну лінію визначає Порядок роботи “гарячої” телефонної лінії Державної казначейської служби України, затверджений в установленому порядку.

 

231. Ефективність функціонування “гарячої” телефонної лінії Казначейства забезпечується взаємодією самостійних структурних підрозділів Казначейства, а також його територіальних органів.

 

232. Основними завданнями роботи “гарячої” телефонної лінії є:

надання довідково-консультативної допомоги;

прийняття, реєстрація та облік пропозицій, заяв і скарг громадян, що стосуються діяльності Казначейства та його територіальних органів.

 

233. Функціонування “гарячої” телефонної лінії Казначейства забезпечують Організаційно-розпорядче управління.

234. У головних управліннях Казначейства організація роботи “гарячих”  телефонних ліній головних управлінь Казначейства здійснюється аналогічно Порядку роботи “гарячої” телефонної лінії Державної казначейської служби України.

 

 

 

Директор Юридичного

департаменту                                                                              Н.М. Ковальова